Goede kwaliteit van de leefomgeving hangt ook samen met het kunnen vinden van een geschikte woning. Beter Voor Dordt wil Dordtse jongeren en gezinnen voor de stad behouden door te investeren in een groter en gevarieerder woningaanbod. Ook in bestaande wijken liggen daarbij uitdagingen en moeten we volop aan de slag om de stad aantrekkelijk en leefbaar te houden, ook voor onze ouderen. Enerzijds door woningen bij te bouwen en wijken door te ontwikkelen, anderzijds is het daarbij, vooral voor starters op de woningmarkt, van belang dat er voldoende doorstroming (huur en koop) ontstaat. De nieuwe Omgevingswet biedt veel mogelijkheden daarvoor.

Een goede, betaalbare woonplek voor iedere Dordtenaar

Een eigen huis, een thuis, een plek waar je tot rust kan komen – een goede, betaalbare woonplek voor iedere Dordtenaar. Afgelopen periode is de bouw al versneld en zijn er meer dan 3000 nieuwe woningen in Dordrecht gebouwd. Ook komende periode zal er een flink aantal betaalbare huur- en koopwoningen binnenstedelijk bij gebouwd moeten worden. Beter Voor Dordt vindt het belangrijk dat Dordtenaren een passende woning kunnen vinden. Maar de realiteit is ook dat dit nog te vaak niet lukt door een tekort aan woningen. De noodzaak tot gevarieerd bouwen is dan ook hoog. Tot die tijd willen wij dat de beschikbare woningen eerlijk verdeeld worden onder de woningzoekenden. Daarnaast wil Beter Voor Dordt in samenspraak met onder andere de woningcoöperaties de doorstroming van goedkopere naar duurdere (huur)woningen bevorderen en de aanpak op scheefwonen verder vormgeven. Beter Voor Dordt wil fors investeren in de bouw van sociale woningen en seniorenwoningen. Meer aandacht voor levensloopbestendig wonen is hierbij belangrijk, maar ook meer aandacht voor kleinschalige woonvoorzieningen voor ouderen en andere nieuwe woonvormen zoals ‘knarrenhofjes’. 

Oog voor veranderende woonvraag, maar niet bouwen in de polder!

Vanuit Beter Voor Dordt realiseren we ons dat de vraag naar woningen kan veranderen. Het is dus zaak om goed te blijven monitoren waar we staan met de woningmarkt in Dordrecht en oog voor veranderende woonvraag te hebben alsook de aantrekkelijkheid van de gemeente Dordrecht om in te wonen. Dat lukt steeds beter, want Dordrecht staat afgelopen jaar met stip op de zevende plek in de lijst van meest aantrekkelijke gemeenten om te wonen. Maar wat Beter Voor Dordt betreft blijft het uitgangspunt niet bouwen in de polder! De polders zijn immers de groene longen van ons eiland en zijn er nog voldoende mogelijkheden om binnenstedelijk te bouwen.

Toekomstbestendig en gedifferentieerd bouwen

Waar nieuw gebouwd wordt, zet Beter Voor Dordt zich in op toekomstbestendig en gedifferentieerd bouwen – dat wil zeggen voor alle Dordtenaren en met oog op het toenemend aantal ouderen in Dordrecht, het klimaat en voorbereid zijn op hoog water EN droogte. Wij willen woningen die op een betaalbare manier warmte bieden in de winter en koelte in de zomer. Waar mogelijk stimuleren we natuur inclusief bouwen. 

Dordrecht: stad aan het water én voorbereid zijn op het water

Als stad aan het water waar regelmatig het water over de kades in de binnenstad loopt, kennen wij als geen ander het belang van een goede voorbereiding om weerbaar te zijn.  Daarom ondersteunt Beter Voor Dordt de ontwikkeling van de Staart tot schuilplaats voor bewoners én een aantrekkelijke wijk om in te wonen. En wij willen in heel Dordrecht voorbereid zijn op het water, zoals op periodes met zware regenval bijvoorbeeld door op een slimme manier piekbuien op te vangen via groene daken, geveltuintjes en minder dichte bestrating. 

Onverminderd blijven inzetten op toekomstbestendige en betaalbare energievoorzieningen

Dordrecht beschikt over een groeiend HVC-warmtenet, maar dit is niet de oplossing voor de hele stad en is ook niet toekomstbestendig. Wij kijken hier daarom kritisch naar alsook naar andere betaalbare energiebronnen en zorgen dat Dordtenaren in geen geval in de kou komen te zitten. Verder zet Beter Voor Dordt zich in om de gebruikers van het warmtenet te beschermen tegen enorme prijsverhogingen als gevolg van de koppeling aan de gasprijs die HVC hanteert met het warmtenet. Hier heeft Beter Voor Dordt al eerder aandacht voor gevraagd alsook om meer inzicht in de financieringsstructuur van het Dordtse warmtenet (2 moties ingediend). Komende periode wil Beter Voor Dordt zich onverminderd blijven inzetten op toekomstbestendige en betaalbare energievoorzieningen. Mensen die aangewezen zijn op het warmtenet mogen niet de dupe worden van (te vrijblijvende) afspraken met HVC!

Blijven inzetten op zo laag mogelijke lokale lasten

Het belastinggeld om de voorzieningen in de stad te betalen wordt verdiend door alle Dordtenaren samen, dus daar gaan we zuinig en verstandig mee om. Onze inzet blijft daarom een gezond en sluitend financieel beleid over de jaren heen. 

Mede dankzij onze inzet zijn de gemeentelijke woonlasten, zoals de OZB, in Dordrecht al jaren lager dan gemiddeld in Nederland. We zullen ons als Beter Voor Dordt, net als de vorige perioden, blijven inzetten op zo laag mogelijke lokale lasten.