Sterrenburg

Sterrenburg

Sterrenburg

Beter Voor Dordt is ook beter voor Sterrenburg!

Wat is er mede dankzij uw stem op Beter Voor Dordt bereikt:

 • Geen nieuwe woningbouw en golfbaan in Dordtse polders.
 • 65+ sinds 2010 (bijna) gratis met de bus.
 • Geen extra stijging OZB, alleen inflatiecorrectie.
 • Bibliotheekfunctie in Sterrenburg is behouden.
 • Koopzondag geïntroduceerd.

Enkele speerpunten komende periode:

 • Dordts polderlandschap behouden door beschermde status.
 • Geen stijging OZB, alleen inflatiecorrectie.
 • 65+ gratis met de bus.
 • Ontmoetingsruimte voor jong en oud stimuleren.
 • Karakteristieke panden in Sterrenburg behouden door beschermde status.
 • Parkeerproblemen in samenspraak met omwonenden oplossen.
 • Hardrijders en onveilige verkeerssituaties aanpakken.
 • Ontsluiting verbeteren o.a. in Wilgenwende.
 • Herplanting bomen omgeving Lunenburg en Grafelijkheidsweg.
 • Geen 4e kliko introduceren maar inzetten op nascheiding.
 • Aanpakken van zwerfvuil, Sterrenburg moet schoner.

En wat moet er verder bij u in de wijk gebeuren?

Neem contact op via e-mail: sterrenburg@betervoordordt.nl,
schrijf naar Postbus 844, 3300 AV Dordrecht of bel 078 61 49 811.

Vertegenwoordigers van Sterrenburg:

David Schalken
d.schalken@betervoordordt.nl

Marco Stam
m.stam@betervoordordt.nl

Loudy Nijhof
loudy1009@msn.com

Paul Hendriks
p.hendriks@betervoordordt.nl

Roland van der Klaauw
r.vanderklaauw@betervoordordt.nl

Een zwarte dag voor Dordrecht

Een zwarte dag voor Dordrecht

Het is klaar voor de Willemshoeve. De sloop zal op korte termijn aanvangen. Beter Voor Dordt betreurt het dat de eigenaar ongevoelig is gebleken voor de massale opstand tegen de sloop van de Willemshoeve in Sterrenburg. Onlangs leek de redding nabij, de hoeve eindigde op de derde plek in de door de gemeente georganiseerde wedstrijd waarin mogelijke monumenten aangewezen konden worden. De uiteindelijke toewijzing komt te laat.
Een monumentaal verlies voor Sterrenburg en heel Dordrecht.

Einde parkeerproblemen in zicht?

Einde parkeerproblemen in zicht?

Al langere tijd zet Beter Voor Dordt zich in voor de aanpak van de parkeerproblematiek in diverse wijken in Dordrecht.

Eén van deze wijken betreft de Oudelandshoek, waar enige tijd geleden enkele extra parkeerplaatsen gerealiseerd zijn. Dit was echter een druppel op een gloeiende plaat. Beter Voor Dordt heeft daarom tijdens de bespreking van de begroting een motie ingediend om samen met bewoners op zoek te gaan naar geschikte locaties waar extra parkeerplaatsen gerealiseerd kunnen worden.

Wat Beter Voor Dordt betreft is de situatie op sommige plaatsen onhoudbaar en is een oplossing op korte termijn voor dit probleem noodzakelijk. We zijn dan ook verheugd met de steun die onze motie in de gemeenteraad heeft gekregen. In deze motie hebben we de wethouder gevraagd om in actie te komen. Beter Voor Dordt vindt namelijk dat iedereen op een redelijke afstand van zijn woning zijn auto moet kunnen parkeren.

Beter Voor Dordt heeft ook in een motie aandacht gevraagd voor de overlast die wordt ervaren door de vele bestelbussen die in wijken geparkeerd staan. Deze motie is echter weer ingetrokken na de toezegging van het college om op zoek te gaan naar parkeermogelijkheden buiten de woonerven waar busjes veilig geparkeerd kunnen worden.

Dit bevordert de leefbaarheid in de wijk en ook dat is Beter Voor Dordt!

Duurzaam bouwen aan Dordrecht

Duurzaam bouwen aan Dordrecht

Duurzaam verder bouwen aan Dordrecht, dat is Beter Voor Dordt!

Dordrechts is de laatste jaren enorm gestegen in de lijst van aantrekkelijkste steden om in te wonen. Ondanks de economisch moeilijke jaren is, met aanmoediging van Beter Voor Dordt in het college, veel geïnvesteerd in onze stad. Deze investeringen zijn duidelijk zichtbaar, voor Dordtenaren, maar ook bij veel mensen buiten Dordrecht.

Wij willen nu echt doorpakken met het woningbouwprogramma in onze stad. Wij komen immers uit een dip als het gaat om het bouwprogramma. Uit vele onderzoeken komt duidelijk naar voren dat vele Dordtenaren ruimer en anders willen wonen. Of het nu gaat om de wensen van jongeren, studenten, senioren, kleine huishoudens, etc. Wij geven er gehoor aan! Wij staan voor leefbare wijken waar kwalitatief goede, duurzame en energie neutrale woningen worden gebouwd voor iedere doelgroep.

Daarnaast blijkt dat Dordrecht zeer in trek is voor nieuwe inwoners. Ook deze behoefte willen wij faciliteren. Kortom; of het nu gaat om woningbouw in het sociale huursector of woningen die als ‘middel duur’ of ‘duur’ worden getypeerd. Wij staan voor een stad die ambities heeft om zijn huidige bewoners te huisvesten in goede woningen en open staat om nieuwe inwoners te verwelkomen!

Daarom streven wij ernaar om de komende vier jaar 4000 woningen te bouwen in onze stad. Daarbij stellen wij als Beter Voor Dordt de belangrijke voorwaarde dat in onze polders niet gebouwd wordt!

 

Wilt u de Willemshoeve als monument behouden?

Wilt u de Willemshoeve als monument behouden?

Al jaren is er onzekerheid over het voortbestaan van de Willemshoeve in Sterrenburg. Deze oude herbouwde hoeve is in Sterrenburg nog maar een van de weinig tastbare herinneringen uit het verleden, uit de periode van voor Sterrenburg. De Willemshoeve vormt samen met twee op steenworp gelegen panden, ensemble Zuidwijk.

Beter Voor Dordt, met name oud Beter Voor Dordt-raadslid Eline van der Vorm, heeft zich in het verleden ingezet voor behoud van deze karakteristieke panden. Het is nu aan u om te kiezen welke Dordtse panden in aanmerking dienen te komen voor een monumentale status.

Kiest u ook voor het beschermen van de ensemble Zuidwijk inclusief de Willemshoeve? Breng dan nu uw stem uit via www.dordrecht.nl/kiesjemonument!

Behoud van karakteristieke panden is Beter Voor Dordt!

Maatregelen tegen drugsoverlast

Maatregelen tegen drugsoverlast

Beter Voor Dordt heeft een brief aan de burgemeester gezonden om aandacht te vragen voor het drugsdealen rond en in de scholen, sportverenigingen, bij schoolfeesten, winkelcentra en op straat.
Wat Beter Voor Dordt betreft krijgt de aanpak van dit probleem prioriteit en komt de Burgemeester nog dit jaar met een plan van aanpak, dat in de commissies besproken kan worden.

Beter Voor Dordt ontving diverse signalen dat er regelmatig gedeald wordt, hetgeen voor overlast en een onveilig gevoel zorgt. Minstens zo belangrijk is dat een kwetsbare groep, de Dordtse jongeren die beïnvloedbaar zijn, gemakkelijk en op jonge leeftijd in aanraking komen met drugs.

Beter Voor Dordt vindt deze tendens zorgelijk en onwenselijk. In ons programma pleiten we dan ook voor extra aandacht voor dit probleem. Wat Beter Voor Dordt betreft wordt deze vorm van criminaliteit hard en zichtbaar aangepakt in samenwerking tussen politie, ouders, scholen, bewoners en andere (jeugd)organisaties. Ook aan de preventieve kant; kinderen, ouders en scholen moet nadrukkelijk worden meegenomen in de uitwerking van het plan.

Aanpak van drugsoverlast is Beter Voor Dordt!

Dordts Visitekaartje

Dordts Visitekaartje

Beter Voor Dordt heeft afgelopen dinsdag  tijdens de bespreking van de kaderbrief in de gemeenteraad aandacht gevraagd voor een aantal actualiteiten die met spoed op moeten worden gepakt.
De openbare ruimte van onze stad dient een visitekaartje te zijn. Het terugdringen van het rondslingerende en niet goed aangeboden afval kan niet langer wachten. Beter Voor Dordt verzoekt het college om met spoed te onderzoeken welke structurele oplossingen er zijn om de met name in het weekend grote toename van afval binnen en buiten de containers en afvalbakken te verwerken. We leven inmiddels in een 24/7 economie maar de containers worden in de weekenden en tijdens de feestdagen niet of onvoldoende geleegd.
Verder dient het verkeerd plaatsen van afval tegengegaan te worden. Dit zou kunnen door de inwoners beter te informeren, bijvoorbeeld door het plaatsen van informerende stickers op de PMD(plastic afval)-inleverlocaties en ondergrondse containers. Daarnaast zal gerichte handhaving niet langer meer uit kunnen blijven.
Het inleveren van PMD-afval zal rigoureus anders moeten. Al jaren pleit Beter Voor Dordt dan ook voor een andere insteek qua afvalinzameling. Nascheiding is wat Beter Voor Dordt betreft de oplossing, een Dordrecht zonder kliko’s is een mooier Dordrecht.
Verder is ons polderlandschap aangehaald. Beter Voor Dordt kijkt naar de mogelijkheden voor een initiatiefvoorstel om de groene polders van een beschermde status te voorzien.
Beter Voor Dordt heeft ook het tekort aan parkeerplaatsen in de wijken genoemd. Voor de locaties waar dit tekort op te lossen is ziet Beter Voor Dordt graag dat het college spoedig met voorstellen komt.
Als laatste maar niet als minst belangrijk is er aandacht gevraagd voor de Dordtse bomen. Volgens onderzoek zijn er duizenden bomen ziek, voornamelijk essen en kastanjes.
Beter Voor Dordt wil graag in kaart gebracht hebben wat deze ziektes betekenen voor het bomenbestand en ziet graag inzichtelijk hoe het financieel plaatje eruit komt te zien om het bestand op peil te houden. De bomen zijn de longen van de stad.

Geluidschermen N3

Geluidschermen N3

Beter Voor Dordt heeft het college gevraagd zich in te zetten om meer en hogere geluidschermen langs de N3 te plaatsen. De N3 wordt binnenkort grootschalig gerenoveerd door Rijkswaterstaat.

Ondanks dat wij met enige regelmaat klachten vanuit Sterrenburg en Stadspolders ontvangen over het geluid van de N3, zijn langs deze wijken geen extra geluidschermen gepland door Rijkswaterstaat. Volgens hen voldoet de N3, door het toegepaste stille asfalt en vergroting van de huidige geluidschermen, straks aan alle normen.

Voor ons zijn echter niet alleen de normen leidend, maar ook de werkelijke beleving van de overlast. Wij zullen dit dossier dan ook blijven volgen. Mocht na renovatie de overlast niet voldoende zijn afgenomen, zullen wij wederom vragen om aanvullende maatregelen.

Dordrecht viert de stad!  

Dordrecht viert de stad!  

De historische mijlpalen zijn een fantastische manier om onze stad voor onze eigen inwoners en voor al onze gasten mooi op de kaart te zetten.In 2018/2019 staan we stil bij 400 jaar Dordtse Synode. In 2020 is onze stad jarig: we vieren dan 800 jaar stadsrechten. In 2021 is het 600 jaar geleden dat het landschap van Dordrecht en de Biesbosch werd gevormd door de Sint Elisabethvloed. We vieren ook historische wijkmomenten, zoals 50 jaar Sterrenburg en 40 jaar Stadspolders. Wat Beter Voor Dordt betreft organiseren en vieren we de mijlpalen met elkaar: inwoners, verenigingen, het onderwijs, bedrijfsleven, middenstand, musea, podia en horeca. Met ruimte voor nieuwe initiatieven die bij voorkeur ook voor jongeren aantrekkelijk zijn. Ondersteuning door de gemeente op het gebied van veiligheid hoort daarbij.

Woningbouw Grote Hondring

Woningbouw Grote Hondring

Er ligt een plan om te gaan bouwen aan de Grote Hondring in Sterrenburg. Rijwoningen en vrijstaande huizen zullen op het leeggekomen terrein van basisschool ‘De Driehoek’ woonruimte gaan bieden.
Na presentatie van de plannen hebben omwonenden laten weten dat zij geen vrede hebben met de beoogde kap van een aantal bomen ten behoeve van de bouw. Een bezoek aan de locatie heeft Beter Voor Dordt overtuigd. Wat ons betreft dient, om het groene karakter van de wijk te waarborgen, de groene strook met bomen langs het woonwagenkamp behouden te blijven.
In de commissievergadering van afgelopen dinsdag is het gelukt om het college te overtuigen van ons standpunt. Er ligt nu zelfs de toezegging dat er minder grond wordt uitgegeven dan in het huidige plan, zodat de rij bomen behouden kan blijven. Het college zal met een nieuw voorstel komen.
Meer groen in Sterrenburg is Beter Voor Dordt.

Polderlandschap beschermen

Polderlandschap beschermen

De bebouwing in de Zuidpolder hebben we dankzij uw steun kunnen stoppen. Gelukkig, want ons unieke polderlandschap willen we graag zo houden, voor nu én voor in de toekomst. In de toekomst zit nu juist die onzekerheid. In theorie zou een volgend stadsbestuur zonder veel moeite bebouwing in dit gebied weer mogelijk kunnen maken. Dat willen we graag voorkomen door het polderlandschap een beschermde status te geven en net als enkele stadsparken en de Biesbosch veilig te stellen voor de toekomst.
Dit is wat ons betreft Beter Voor Dordt!

FIETST EN VAART U MEE?

FIETST EN VAART U MEE?


Fietstocht 16 maart uitgesteld!

Vanwege weersomstandigheden wordt de geplande fietstocht van vanmiddag (16 mrt, start Viersprong 14 u) UITGESTELD en verplaatst naar een later moment.


Beter Voor Dordt is trots op onze stad! Het prachtige historische centrum met de talrijke monumenten, de vele terrassen, de musea en de gezellige winkels en restaurants zijn een regelmatig bezoek meer dan waard.
Ook het buitengebied op ons eiland is een heerlijke plek om te fietsen en te wandelen. Zowel sportief als recrea- tief hebben we als Dordtenaren letterlijk echt alles om de hoek.

Beter Voor Dordt wil graag samen met u enkele Dordtse parels bezoeken!
We organiseren op vrijdag 16 maart vanaf 14.00 uur een fietstocht door de polder vanaf de Viersprong naar Poldercafé de Waterjuffer in de Watertoren van Dubbeldam. Gids en kandidaat raadslid Cees Kok heeft een mooie route uitgezet en zal op diverse plaatsen vertellen over de natuur en de ontwikkeling in de polders. Aangekomen bij de Watertoren sluiten we omstreeks 16.00 uur af met een drankje. Iedereen die niet mee wil fietsen maar hier wel bij wil aanschuiven is van harte welkom. Er is uiteraard gelegenheid om met kandidaat raadsleden van Beter Voor Dordt in gesprek te gaan.

Op zaterdag 17 maart willen we u graag meenemen de stad in. In samenwerking met Imbarcazione Barone zullen we meerdere spectaculaire rondvaarten verzorgen door het centrum onder leiding van rondvaartschipper en kandidaat raadslid Herman van der Graaf. Voorafgaand en na de rondvaart verzorgen we een kop koffie of thee met wat lekkers erbij.

Voor beide dagen kunt u zich aanmelden via info@betervoordordt.nl

Als enige tegen de 4e kliko

Als enige tegen de 4e kliko

BETER VOOR DORDT stemt als enige tegen de 4e kliko.

Op dinsdag 20 februari heeft de meerderheid van de gemeenteraad van Dordrecht ingestemd met een proef om de 4e minicontainer voor plastic te introduceren in de tuinen van Oudenlandshoek en De Hoven. Weliswaar mag je nu de kliko nog weigeren, maar wat ons betreft is dit een stap de verkeerde kant op. Over het slechts 1 maal per maand legen van de grijze container wordt later een beslissing genomen.

Beter Voor Dordt heeft als enige partij tegen dit voorstel gestemd. Wij vragen ons af of dit wel de gewenste oplossing is om een duurzame oplossing te vinden voor het recyclen van huisafval. Daar waar in het land volop wordt ingezet op nascheiding van afval, met zeer goede resultaten, blijven we in Dordrecht achter door niet mee te gaan met deze ontwikkelingen. We doen een stap achteruit door de invoering van een 4e container mogelijk te maken. Nascheiding in combinatie met ondergrondse containers resulteert in meer ruimte in onze tuinen omdat er geen containers meer staan, minder verkeersbeweging van vuilniswagens en minder vervuiling van het straatbeeld door rijen kliko’s. Dat is wat ons betreft pas Beter Voor Dordt!