fbpx

Sterrenburg

Sterrenburg

Sterrenburg

Beter Voor Dordt is ook beter voor Sterrenburg!

Wat is er mede dankzij uw stem op Beter Voor Dordt bereikt:

 • Gratis bus voor 65+
 • Dordtpas voor alle Dordtenaren
 • Lage lokale lasten
 • De open polders zijn groen gebleven

Enkele speerpunten komende periode:

 • Veilige stad met meer wijkagenten / toezicht op straat
 • Stevige aanpak van zwerfafval
 • Praktische aanpak van parkeerproblematiek, met participatie van bewoners
 • Voortzetten gratis met de bus voor 65+
 • Versterken maatschappelijke functie sport- en verenigingsleven
 • Iedereen telt mee
 • Meer aandacht voor natuur, biodiversiteit en dierenwelzijn
 • Zo laag mogelijke lokale lasten
 • Meer duurzame woningbouw in alle prijsklassen
 • Lokale economie en ondernemers maximaal steunen
 • Geen vervoer gevaarlijke stoffen door de stad
 • Niet bouwen in onze open groene polders
 • Levendige en leefbare binnenstad met meer groen
 • Oog en aandacht voor de brede gevolgen van de coronacrisis

En wat moet er verder bij u in de wijk gebeuren?

Neem contact op via e-mail: sterrenburg@betervoordordt.nl,
schrijf naar Voorstraat 367, 3311 CT Dordrecht of bel/whatsapp: 06 1220 1572

Recreatief zwemmen

Recreatief zwemmen

Beter Voor Dordt heeft tijdens de bespreking van de Begroting 2020 van de gemeente Dordrecht aandacht gevraagd voor het recreatief zwemaanbod in Dordrecht. Nu kiezen veel Dordtenaren om in naburige gemeenten (bijv. Sliedrecht of Gorinchem) te gaan zwemmen vanwege het aanbod van recreatief zwemmen in die gemeenten. Dit vinden wij een gemiste kans en vinden dat onze inwoners in eigen stad naar een leuk zwembad moeten kunnen gaan.

We hebben de wethouder gevraagd om in gesprek te gaan met Optisport om het huidige zwembad aantrekkelijker te maken (bijvoorbeeld door toevoegen van een glijbaan) en hierbij ook de openingstijden voor recreatief zwemmen te bespreken. Deze worden nu als heel krap ervaren. Wij wachten de uitkomsten van deze gesprekken met smart af. Want een zwembad dat voor meer Dordtenaren uitdagend is, is Beter Voor Dordt!

Werkbezoek HVC

Werkbezoek HVC

Zoals u weet maakt Beter Voor Dordt zich sterk voor een schone stad en vragen wij dan ook met enige regelmaat aandacht voor het zwerfafval en het verkeerd aangeboden afval.
Donderdagmiddag 10 oktober was Beter Voor Dordt samen met o.a. een van de vaste chauffeurs van HVC, die dagelijks betrokken is bij de vuilproblematiek en afvaldumpingen, in Crabbehof voor een kort werkbezoek.

Donderdagavond bezocht Beter Voor Dordt HVC aan de Baanhoekweg om daar in gesprek te gaan met Arnoud Kik (Adviseur Gemeenten), Annemiek Meijer (communicatieadviseur) en directeur Dion van Steensel.
We hebben uitgebreid gesproken over alles wat met afval te maken heeft, zwerfafval, verkeerd aangeboden afval en ook over de mogelijkheden met betrekking tot voor- en nascheiding.

De komende periode gaat de Gemeenteraad in debat over het nieuwe grondstoffenbeleid van onze stad, gaan we nascheiden en komen er overal ondergrondse restafvalcontainers of krijgen we allemaal een vierde kliko?
Ons bezoek aan HVC heeft ons meer inzicht gegeven in mogelijke richtingen, het was een mooie voorbereiding op de discussie die we gaan voeren in de Gemeenteraad.


Dierenweide Sterrenburg

Dierenweide Sterrenburg

Onlangs hebben we uit de krant moeten vernemen dat de gemeente Dordrecht niet voornemens is het huurcontract ten behoeve van de dierenweide in Sterrenburg te verlengen. De gemeente geeft aan dat dit is naar aanleiding van klachten uit de buurt.

Beter Voor Dordt vraagt zich af in hoeverre de huidige klachten afwijken van die in 2002. Destijds is er namelijk ook geprobeerd de dierenweide te sluiten naar aanleiding van klachten. Echter is hier de rechter niet mee akkoord gegaan, omdat de als argument opgevoerde overlast niet aantoonbaar bleek.

Omdat Beter Voor Dordt van mening is dat de dierenweide van toegevoegde waarde is in de wijk, hebben we het college vorige week vragen gesteld over de gang van zaken en een voorstel gedaan om tot een breed gedragen oplossing te komen. Ook hebben we gevraagd om vooralsnog, in ieder geval tot onze vragen zijn beantwoord, niet tot sluiting van de dierenweide over te gaan.

Hoe pakken we het afvalprobleem aan?

Hoe pakken we het afvalprobleem aan?

Beter Voor Dordt ergert zich (waarschijnlijk net als u) enorm aan het zwerfafval en het verkeerd aangeboden afval in onze stad. We kunnen van alles bedenken om het afvalprobleem aan te pakken maar het lukt alleen wanneer we ons allemaal betrokken voelen bij de oplossing van het (zwerf)afvalprobleem. Beter Voor Dordt steunt daarom ook van harte de verschillende initiatieven vanuit de stad om het zwerfafval terug te dringen. Zo hebben we bijvoorbeeld hesjes laten maken voor Buurtpreventie Crabbehof, zodat deze helden tijdens hun werkzaamheden duidelijk herkenbaar zijn. Door bewoners van het gebied waar Roger met zijn team actief is wordt de inzet zeer gewaardeerd.

Ook voor en door jongeren zijn er steeds meer initiatieven. Zo hebben we enkele weken terug op initiatief van Auke Damsma, onze fractieassistent, de Dordtse jongerenraad op bezoek gehad, een groep betrokken jongeren die bezig is met het welzijn van de stad. Zij zijn op het gebied van zwerfafvalreductie bezig met het verzamelen van volgens de jongeren passende oplossingen. Wij zullen de ideeën waarmee de Jongerenraad komt met belangstelling blijven volgen.
Maar met alleen de inzet van mannen als Tony Bruys, Roger Wagenmans en vele anderen, zijn we er nog niet.

Er moet in bepaalde delen van Dordrecht echt een cultuuromslag plaats vinden. Wanneer een zak plastic afval vol is mag die op zijn vroegst de avond voorafgaand van de ophaaldag worden aangeboden. We zien nu dat in diverse wijken de hele week zakken plastic afval op straat hangen en staan en dat is wat ons betreft echt geen gezicht. Spreek elkaar er ook op aan! Een schonere buurt is Beter Voor Dordt!