Dubbeldam

9. Waterstad.

9. Waterstad.

Een van de kwaliteiten van onze stad is de aanwezigheid van veel water; de rivieren, de havens etc. Dordrecht dankt haar rijkdom aan het water maar tegelijk vormt het water ook een bedreiging.

De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in de versterking van de primaire dijken om het eiland. De gevolgen van de klimaatverandering zullen de komende decennia tot nieuwe opgaven leiden, onder andere om intensieve regenbuien op te kunnen vangen. We zullen onze wijken zo moeten inrichten dat we in staat zijn om overvloedige neerslag op te kunnen vangen en daarmee overlast te voorkomen.
Door een versterking van de water en groenstructuur kunnen we tegelijk de kwaliteit van de stedelijke structuur versterken. De doelstelling is om Dordrecht in 2035 zo goed mogelijk klimaatbestendig in te richten. Gebouwen en de openbare ruimte moeten zo worden ingericht dat ze beter bestand zijn tegen de gevolgen van overstroming en klimaatverandering.

Dordrecht en water zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Onze havens bieden kansen om de binnenstad toegankelijker te maken voor onze bewoners en voor toeristen.

We willen elke kans aangrijpen om het vervoer over water te stimuleren, ook gezien alle stagnatie op de wegen.

 

Vertegenwoordigers van Dubbeldam:

David Schalken
d.schalken@betervoordordt.nl

Herman van der Graaf
h.vandergraaf@betervoordordt.nl

Aydin Gündogdu
a.gundogdu@betervoordordt.nl

Özge Öcal
o.ocal@betervoordordt.nl

Chris van Holland
c.vanholland@betervoordordt.nl

Ger Husen
g.husen@betervoordordt.nl

Proef 4e kliko van start

Proef 4e kliko van start

De kliko met het oranje deksel is sinds enige dagen geïntroduceerd in delen van Dordrecht. In de Hoven en de Oudelandshoek is er namelijk gestart met de proefperiode. Gedurende deze periode wordt de hoeveelheid ingezameld PMD-afval gemeten en zal er onderzocht worden hoe u als gebruiker de extra container ervaart.

Beter Voor Dordt is geen voorstander van de 4e container. De kliko’s zijn wat ons betreft al te nadrukkelijk aanwezig in het straatbeeld, daarbij is het in menig tuin ondoenlijk om alle kliko’s fatsoenlijk kwijt te kunnen. Een klikovrij straatbeeld is wat ons betreft wenselijk en haalbaar en daarmee onze ambitie.

Wij willen dat er ingezet wordt op ondergrondse containers. Ook willen wij onderzocht hebben of de huidige manier van afval scheiden wel de meest efficiënte is. In Dordrecht scheiden we afval bij de bron, terwijl er in sommige andere steden wordt overgestapt op het achteraf scheiden van afval. Het afval achteraf laten scheiden door een machine geeft niet alleen een hogere opbrengst, het is natuurlijk ook voor ons als consument eenvoudiger. Al zou het niet lukken om overal ondergrondse containers te introduceren, dan blijven er hooguit één à twee containers achter in de tuin wanneer we zouden overstappen op nascheiding.

Minder kliko’s is Beter Voor Dordt!

Duurzaam bouwen aan Dordrecht

Duurzaam bouwen aan Dordrecht

Duurzaam verder bouwen aan Dordrecht, dat is Beter Voor Dordt!

Dordrechts is de laatste jaren enorm gestegen in de lijst van aantrekkelijkste steden om in te wonen. Ondanks de economisch moeilijke jaren is, met aanmoediging van Beter Voor Dordt in het college, veel geïnvesteerd in onze stad. Deze investeringen zijn duidelijk zichtbaar, voor Dordtenaren, maar ook bij veel mensen buiten Dordrecht.

Wij willen nu echt doorpakken met het woningbouwprogramma in onze stad. Wij komen immers uit een dip als het gaat om het bouwprogramma. Uit vele onderzoeken komt duidelijk naar voren dat vele Dordtenaren ruimer en anders willen wonen. Of het nu gaat om de wensen van jongeren, studenten, senioren, kleine huishoudens, etc. Wij geven er gehoor aan! Wij staan voor leefbare wijken waar kwalitatief goede, duurzame en energie neutrale woningen worden gebouwd voor iedere doelgroep.

Daarnaast blijkt dat Dordrecht zeer in trek is voor nieuwe inwoners. Ook deze behoefte willen wij faciliteren. Kortom; of het nu gaat om woningbouw in het sociale huursector of woningen die als ‘middel duur’ of ‘duur’ worden getypeerd. Wij staan voor een stad die ambities heeft om zijn huidige bewoners te huisvesten in goede woningen en open staat om nieuwe inwoners te verwelkomen!

Daarom streven wij ernaar om de komende vier jaar 4000 woningen te bouwen in onze stad. Daarbij stellen wij als Beter Voor Dordt de belangrijke voorwaarde dat in onze polders niet gebouwd wordt!

 

Volop ontwikkelingen onder ‘de Paraplu’

Volop ontwikkelingen onder ‘de Paraplu’

Wethouder Marco Stam gaf deze week een toelichting op de voortgang met betrekking tot de ontwikkelingen voor het nieuwe onderkomen van V.V. Dubbeldam, T.T.V. Dordrecht en Movado.

Binnen het nieuwe college heeft Marco het ‘dossier Sport’ stevig opgepakt. Één van de prioriteiten hierin betreft de ontwikkeling van ‘de Paraplu’. Een uitdaging die Marco met 2 handen aangegrepen heeft. Direct na zijn installatie zijn de gesprekken met betrokken partijen opgepakt en is er achter de schermen hard gewerkt om een door alle partijen gedragen plan uit te werken.
Op verzoek van de verenigingen heeft de gemeente een meer leidende rol op zich genomen en nieuwe tekeningen gemaakt in lijn met de schetsen van de clubs en het budget.

Komende week wordt het nieuwe plan voorgelegd. Indien de partijen tot een akkoord komen, kan het dit jaar nog geaccordeerd worden door de gemeenteraad en zal er in 2019 een prachtig complex gerealiseerd worden!

Maatregelen tegen drugsoverlast

Maatregelen tegen drugsoverlast

Beter Voor Dordt heeft een brief aan de burgemeester gezonden om aandacht te vragen voor het drugsdealen rond en in de scholen, sportverenigingen, bij schoolfeesten, winkelcentra en op straat.
Wat Beter Voor Dordt betreft krijgt de aanpak van dit probleem prioriteit en komt de Burgemeester nog dit jaar met een plan van aanpak, dat in de commissies besproken kan worden.

Beter Voor Dordt ontving diverse signalen dat er regelmatig gedeald wordt, hetgeen voor overlast en een onveilig gevoel zorgt. Minstens zo belangrijk is dat een kwetsbare groep, de Dordtse jongeren die beïnvloedbaar zijn, gemakkelijk en op jonge leeftijd in aanraking komen met drugs.

Beter Voor Dordt vindt deze tendens zorgelijk en onwenselijk. In ons programma pleiten we dan ook voor extra aandacht voor dit probleem. Wat Beter Voor Dordt betreft wordt deze vorm van criminaliteit hard en zichtbaar aangepakt in samenwerking tussen politie, ouders, scholen, bewoners en andere (jeugd)organisaties. Ook aan de preventieve kant; kinderen, ouders en scholen moet nadrukkelijk worden meegenomen in de uitwerking van het plan.

Aanpak van drugsoverlast is Beter Voor Dordt!

Dordts Visitekaartje

Dordts Visitekaartje

Beter Voor Dordt heeft afgelopen dinsdag  tijdens de bespreking van de kaderbrief in de gemeenteraad aandacht gevraagd voor een aantal actualiteiten die met spoed op moeten worden gepakt.
De openbare ruimte van onze stad dient een visitekaartje te zijn. Het terugdringen van het rondslingerende en niet goed aangeboden afval kan niet langer wachten. Beter Voor Dordt verzoekt het college om met spoed te onderzoeken welke structurele oplossingen er zijn om de met name in het weekend grote toename van afval binnen en buiten de containers en afvalbakken te verwerken. We leven inmiddels in een 24/7 economie maar de containers worden in de weekenden en tijdens de feestdagen niet of onvoldoende geleegd.
Verder dient het verkeerd plaatsen van afval tegengegaan te worden. Dit zou kunnen door de inwoners beter te informeren, bijvoorbeeld door het plaatsen van informerende stickers op de PMD(plastic afval)-inleverlocaties en ondergrondse containers. Daarnaast zal gerichte handhaving niet langer meer uit kunnen blijven.
Het inleveren van PMD-afval zal rigoureus anders moeten. Al jaren pleit Beter Voor Dordt dan ook voor een andere insteek qua afvalinzameling. Nascheiding is wat Beter Voor Dordt betreft de oplossing, een Dordrecht zonder kliko’s is een mooier Dordrecht.
Verder is ons polderlandschap aangehaald. Beter Voor Dordt kijkt naar de mogelijkheden voor een initiatiefvoorstel om de groene polders van een beschermde status te voorzien.
Beter Voor Dordt heeft ook het tekort aan parkeerplaatsen in de wijken genoemd. Voor de locaties waar dit tekort op te lossen is ziet Beter Voor Dordt graag dat het college spoedig met voorstellen komt.
Als laatste maar niet als minst belangrijk is er aandacht gevraagd voor de Dordtse bomen. Volgens onderzoek zijn er duizenden bomen ziek, voornamelijk essen en kastanjes.
Beter Voor Dordt wil graag in kaart gebracht hebben wat deze ziektes betekenen voor het bomenbestand en ziet graag inzichtelijk hoe het financieel plaatje eruit komt te zien om het bestand op peil te houden. De bomen zijn de longen van de stad.

Bouwplannen Vissersdijk

Naar aanleiding van het collegevoorstel om het bestemmingsplan omgeving Vissersdijk te wijzigen in verband met geplande nieuwbouw, is er vorige week door betrokkenen ingesproken in de commissie fysiek. Daarnaast heeft Beter Voor Dordt de locatie bezocht waar we met verschillende omwonenden al wandelend de geplande wijziging en nieuwbouw hebben doorgenomen.

Er ligt een plan om op het weiland achter de Karwei in Dubbeldam, tussen de Vissersdijk en de Noordendijk, 22 nieuwe woningen te bouwen. Het gaat om 4 ter vervanging van bestaande bebouwing en 18 nieuw toe te voegen woningen. Omdat dit er 8 meer zijn dan binnen het huidige bestemmingsplan past, is er een wijziging voorgesteld.

Omwonenden maken zich onder andere zorgen over de ontsluiting van het bouwverkeer, de mogelijke effecten van het heien op de minimaal gefundeerde dijkwoningen en over de waterhuishouding.
We hebben de zorgen overgebracht aan de wethouder, die zal deze bespreken met de betrokken partijen om zo de verwachte overlast voor de omgeving te minimaliseren. De mogelijkheid om het bouwverkeer niet via de Vissersdijk maar over het parkeerterrein van de Karwei te laten rijden wordt bekeken. Ook wordt de projectontwikkelaar verzocht om de fundering te schroeven in plaats van te heien. De zorgen omtrent de waterhuishouding na voltooiing van de bouw kunnen weggenomen worden door de goedkeuring van het Waterschap, er komt juist meer opvang en afvoercapaciteit in het weiland dan nu het geval is.

Polderlandschap beschermen

Polderlandschap beschermen

De bebouwing in de Zuidpolder hebben we dankzij uw steun kunnen stoppen. Gelukkig, want ons unieke polderlandschap willen we graag zo houden, voor nu én voor in de toekomst. In de toekomst zit nu juist die onzekerheid. In theorie zou een volgend stadsbestuur zonder veel moeite bebouwing in dit gebied weer mogelijk kunnen maken. Dat willen we graag voorkomen door het polderlandschap een beschermde status te geven en net als enkele stadsparken en de Biesbosch veilig te stellen voor de toekomst.
Dit is wat ons betreft Beter Voor Dordt!

Vertraging nieuwbouw “DE PARAPLU”

Vertraging nieuwbouw “DE PARAPLU”

Beter Voor Dordt betreurt vertraging nieuwbouw “De Paraplu”:
In november 2017 heeft de Gemeente Dordrecht overeenstemming bereikt met de sportverenigingen
VV Dubbeldam, Movado en TTVD. Het betrof hierbij de nieuwbouw van het gezamenlijke onderkomen aan de Schenkeldijk welke bekend staat onder de naam “De Paraplu”.
Met het tekenen van een intentie overeenkomst kon er in 2018 gestart worden met de nieuwbouw waar alle partijen lang naar hebben uitgekeken. Beter Voor Dordt was blij met het behaalde resultaat. Het huidige onderkomen van VV Dubbeldam beperkt de vereniging in haar mogelijkheden en het onderhoud is achterstallig. De realisatie van “De Paraplu” biedt ook een nieuw onderkomen voor TTVD en Movado en versterkt het sportpark Schenkeldijk.
Helaas heeft “De Paraplu” recent aangegeven dat de financieringsbehoefte 1 miljoen euro hoger ligt dan de financieringsbehoefte waar de gemaakte afspraken met de gemeente Dordrecht op gebaseerd zijn.
Beter Voor Dordt vraagt zich af waar deze verhoogde financieringsaanvraag vandaan komt nu de gesloten overeenkomst tussen de Gemeente Dordrecht en deze sportverenigingen slechts enkele maanden oud is. Een financiële onderbouwing van deze extra financieringsbehoefte hebben wij nog niet voorbij zien komen. Beter Voor Dordt vraagt zich af wat er voor het oorspronkelijk overeengekomen bedrag van de nieuwbouw gerealiseerd kan worden. Wij zullen het college om uitleg vragen.
De gevraagde aanpassing van deze omvang vereist in ieder geval een inhoudelijke behandeling in de Gemeenteraad. Met de Gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht, het ontbreken van een financiële onderbouwing van de extra financieringsbehoefte en het ontbreken van een raadsvergadering vóór deze datum zal de start van de nieuwbouw helaas opnieuw worden uitgesteld.
Beter Voor Dordt betreurt het dat de nieuwbouw wederom wordt vertraagd nu het plan niet gerealiseerd lijkt te kunnen worden conform de uitgangspunten van de intentie overeenkomst. Beter Voor Dordt deelt de teleurstelling van alle partijen, in het bijzonder die van de leden van deze sportverenigingen.
Ook Beter Voor Dordt had het graag anders gezien.
Wij roepen het college op om te bezien welke mogelijkheden er zijn, binnen de kaders van de sportparkenvisie en ons van aanvullende informatie te voorzien ten aanzien van de verhoogde financieringsbehoefte.
Wat Beter Voor Dordt betreft, gelden de gemaakte afspraken in de intentie overeenkomst nog steeds zodat de nieuwbouw op basis hiervan kan starten. We hopen echt dat de vertraging beperkt blijft en de schop zo spoedig mogelijk de grond in kan.

FIETST EN VAART U MEE?

FIETST EN VAART U MEE?


Fietstocht 16 maart uitgesteld!

Vanwege weersomstandigheden wordt de geplande fietstocht van vanmiddag (16 mrt, start Viersprong 14 u) UITGESTELD en verplaatst naar een later moment.


Beter Voor Dordt is trots op onze stad! Het prachtige historische centrum met de talrijke monumenten, de vele terrassen, de musea en de gezellige winkels en restaurants zijn een regelmatig bezoek meer dan waard.
Ook het buitengebied op ons eiland is een heerlijke plek om te fietsen en te wandelen. Zowel sportief als recrea- tief hebben we als Dordtenaren letterlijk echt alles om de hoek.

Beter Voor Dordt wil graag samen met u enkele Dordtse parels bezoeken!
We organiseren op vrijdag 16 maart vanaf 14.00 uur een fietstocht door de polder vanaf de Viersprong naar Poldercafé de Waterjuffer in de Watertoren van Dubbeldam. Gids en kandidaat raadslid Cees Kok heeft een mooie route uitgezet en zal op diverse plaatsen vertellen over de natuur en de ontwikkeling in de polders. Aangekomen bij de Watertoren sluiten we omstreeks 16.00 uur af met een drankje. Iedereen die niet mee wil fietsen maar hier wel bij wil aanschuiven is van harte welkom. Er is uiteraard gelegenheid om met kandidaat raadsleden van Beter Voor Dordt in gesprek te gaan.

Op zaterdag 17 maart willen we u graag meenemen de stad in. In samenwerking met Imbarcazione Barone zullen we meerdere spectaculaire rondvaarten verzorgen door het centrum onder leiding van rondvaartschipper en kandidaat raadslid Herman van der Graaf. Voorafgaand en na de rondvaart verzorgen we een kop koffie of thee met wat lekkers erbij.

Voor beide dagen kunt u zich aanmelden via info@betervoordordt.nl

Als enige tegen de 4e kliko

Als enige tegen de 4e kliko

BETER VOOR DORDT stemt als enige tegen de 4e kliko.

Op dinsdag 20 februari heeft de meerderheid van de gemeenteraad van Dordrecht ingestemd met een proef om de 4e minicontainer voor plastic te introduceren in de tuinen van Oudenlandshoek en De Hoven. Weliswaar mag je nu de kliko nog weigeren, maar wat ons betreft is dit een stap de verkeerde kant op. Over het slechts 1 maal per maand legen van de grijze container wordt later een beslissing genomen.

Beter Voor Dordt heeft als enige partij tegen dit voorstel gestemd. Wij vragen ons af of dit wel de gewenste oplossing is om een duurzame oplossing te vinden voor het recyclen van huisafval. Daar waar in het land volop wordt ingezet op nascheiding van afval, met zeer goede resultaten, blijven we in Dordrecht achter door niet mee te gaan met deze ontwikkelingen. We doen een stap achteruit door de invoering van een 4e container mogelijk te maken. Nascheiding in combinatie met ondergrondse containers resulteert in meer ruimte in onze tuinen omdat er geen containers meer staan, minder verkeersbeweging van vuilniswagens en minder vervuiling van het straatbeeld door rijen kliko’s. Dat is wat ons betreft pas Beter Voor Dordt!

 

Beter voor Dordt: opnieuw polder gered

Beter voor Dordt: opnieuw polder gered

Historisch besluit: plan Belthurepark van de baan!

Meer dan 10 jaar geleden werd door een meerderheid van de gemeenteraad, onder aanvoering van de PvdA, het besluit genomen om te komen tot realisatie van een 18-holes golfbaan met 220 tot max 290 villa’s en appartementen in de Dordtse polders, in dit geval een gebied van 100 hectare, gelegen tussen Oudendijk-Zuidendijk en Zeedijk.
Beter Voor Dordt zag niets in dit plan en waarschuwde dat het niet realistisch was, financieel te risicovol en een veel te grote aanslag betekende op het open polderlandschap. De Dordtse samenleving zag er ook niets in maar toch werd het plan doorgedrukt.

Ruim 10 jaar later hebben we gelijk gekregen; het plan is niet van de grond gekomen en de gemeente zal een flink verlies moeten nemen op de grondpositie. Het college, gesteund door een grote raadsmeerderheid, heeft besloten tot het stoppen met het plan Belthurepark. Op initiatief van Beter Voor Dordt werd door de raad ook een strook achter de Stevensweg geschrapt die het college zag als mogelijke locatie voor 30 à 35 woningen.

Op het allerlaatste moment werd helaas door een van de ontwikkelaars (BPD) alsnog een bouwplan ingediend voor zo’n 109 woningen, incl appartementen. Beter Voor Dordt hoopt dat er voldoende aanknopingspunten zullen zijn om deze bouwplannen af te kunnen wijzen, we wachten rustig af wat de toetsing zal opleveren. Er is duidelijk aangetoond dat er geen politiek draagvlak meer is voor dergelijke plannen in onze polders.

Voor ons en onze kiezers, Dubbeldammers & Dordtenaren, betekent het in ieder geval een enorme overwinning en opluchting dat na het schrappen van de bouwplannen in de Zuidpolder nu ook het plan Belthurepark van de baan is; voor ons een belangrijk historisch besluit.

Fractie Beter Voor Dordt

Beter voor Dordt: opnieuw polder gered pdf