Centrum

Centrum, Noordflank en 19e Eeuwse Schil

Centrum, Noordflank en 19e Eeuwse Schil

Beter Voor Dordt is beter voor het Centrum, Noordflank en de 19e Eeuwse Schil!

Wat is er mede dankzij uw stem op Beter Voor Dordt bereikt:

 • 65+ sinds 2010 (bijna) gratis met de bus.
 • Geen extra stijging OZB, alleen inflatiecorrectie.
 • In het Centrum rijden milieuvriendelijkere kleine bussen.
 • De Statenschool is behouden.
 • Vele panden behouden door monumentale status toe te kennen. Monumentale status voor Wantijpark en park Merwestein. Kunstmin is vernieuwd en uitgebreid.
 • Restauratie en functie voor gebouw De Holland.
 • Er zijn 2 nieuwe bioscopen gerealiseerd.
 • Het Vrieseplein is samen met omwonenden opgeknapt.
 • Een fris en levendig Energieplein aangelegd.
 • Komst van de Primark is mogelijk gemaakt.
 • ToBe is doorgestart en schrijft nu weer zwarte cijfers.
 • Er zijn 2 overlast gevende coffeeshops gesloten.
 • Graffiti overlast grotendeels opgelost.
 • Horeca en terrassen zijn toegevoegd.
 • Vermindering concentratie zorginstellingen Kasperspad.

Enkele speerpunten komende periode:

 • Geen stijging OZB, alleen inflatiecorrectie toepassen.
 • Onze inzet blijft; 65+ gratis met de bus.
 • Voorgevels aanpakken door investeringsfonds en gevelprijs.
 • Aanpak achterstallig onderhoud door strikte aanschrijving
 • Spuiboulevard transformeren in samenspraak met inwoners.
 • Wegnemen overlast bij Beverwijckplein, Vrieseplein en bij Dirk van den Broek.
 • Ontmoetingsruimte voor jong en oud stimuleren.
 • Eenzaamheid ouderen actief tegengaan.
 • Invulling aan het V&D-pand geven.
 • Grote Markt aanpakken als verbindingszone tussen winkels en havengebied.
 • Zwaar verkeer weren uit het Centrum, Noordflank en de Schil.

En wat moet er verder bij u in de wijk gebeuren?

Neem contact op via e-mail: centrum@betervoordordt.nl,
schrijf naar Postbus 844, 3300 AV Dordrecht of bel 078 61 49 811.

Vertegenwoordigers van het Centrum, Noordflank en 19e Eeuwse Schil:

Marieke van Eck
m.vaneck@betervoordordt.nl

Herman van der Graaf
h.vandergraaf@betervoordordt.nl

Roland van der Klaauw
r.vanderklaauw@betervoordordt.nl

Jan-Willem Wringer
jw.wringer@betervoordordt.nl

Peter van der Leer
p.vanderleer@betervoordordt.nl

Eric Witte
e.witte@betervoordordt.nl

Glen Nederhof
g.nederhof@betervoordordt.nl

Piet Sleeking
p.sleeking@betervoordordt.nl

Overlast het centrum uit!

Overlast het centrum uit!

Zijn geestelijke hulpinstanties als het Leger Des Heils überhaupt nog houdbaar in het centrum?

Beter Voor Dordt wil een actiever beleid om de overlast in omgeving van het Leger Des Heils aan te pakken. Alle instellingen die (nu nog) in het gebied gehuisvest zijn zoals Yulius, Leger Des Heils, koffieshops en gokhallen zetten mede door hun aanzuigende werking op drugsdealers en andere overlast gevende personen, de leefbaarheid in deze buurt onder een te grote druk.

Omwonenden en winkeliers ervaren dagelijks meer en meer overlast en de problemen verspreiden zich als een olievlek. Het omliggende gebied wordt dan ook als onveilig bestempeld. Van het aantreffen van lege bierblikken, kotsende en poepende drugsgebruikers tot het incasseren van bedreigingen en zelfs fysiek geweld. Kortom, de situatie loopt de spuigaten uit en verdient een gerichte aanpak.

David Schalken namens Beter Voor Dordt; “De tijd van de kop in het zand steken is wat ons betreft geweest. Het is het stadsbestuur al gelukt om met Yulius overeenstemming over vertrek uit dit gebied te krijgen, nu moet er doorgepakt worden!”

Vragen kunnen ook gesteld worden bij de huidige rol van het Leger Des Heils. Dit is niet meer het leger van 25 jaar geleden onder leiding van Majoor Bosshardt. Naast een voorziening voor daklozen is het nu feitelijk ook een instelling voor verwarden en verslaafden. Natuurlijk is er noodzaak om deze buiten de boot vallende mensen op te vangen. Het is echter de vraag of dit in ons stadscentrum moet gebeuren. Door verergering van de problematiek van de opgevangen personen en de aanzuigende werking die zij hebben op criminele figuren, is Beter Van Dordt van mening dat dit elders dient te gebeuren.

Het dringende verzoek aan de wethouder is dan ook om nu echt alles uit de kast te trekken om de problemen in het gebied aan te pakken en de leefbaarheid en het veiligheidsgevoel bij de bewoners terug te brengen. Het geduld van hen wordt al veel te lang op de proef gesteld.

Deze overlast wegnemen is Beter Voor Dordt.

Duurzaam bouwen aan Dordrecht

Duurzaam bouwen aan Dordrecht

Duurzaam verder bouwen aan Dordrecht, dat is Beter Voor Dordt!

Dordrechts is de laatste jaren enorm gestegen in de lijst van aantrekkelijkste steden om in te wonen. Ondanks de economisch moeilijke jaren is, met aanmoediging van Beter Voor Dordt in het college, veel geïnvesteerd in onze stad. Deze investeringen zijn duidelijk zichtbaar, voor Dordtenaren, maar ook bij veel mensen buiten Dordrecht.

Wij willen nu echt doorpakken met het woningbouwprogramma in onze stad. Wij komen immers uit een dip als het gaat om het bouwprogramma. Uit vele onderzoeken komt duidelijk naar voren dat vele Dordtenaren ruimer en anders willen wonen. Of het nu gaat om de wensen van jongeren, studenten, senioren, kleine huishoudens, etc. Wij geven er gehoor aan! Wij staan voor leefbare wijken waar kwalitatief goede, duurzame en energie neutrale woningen worden gebouwd voor iedere doelgroep.

Daarnaast blijkt dat Dordrecht zeer in trek is voor nieuwe inwoners. Ook deze behoefte willen wij faciliteren. Kortom; of het nu gaat om woningbouw in het sociale huursector of woningen die als ‘middel duur’ of ‘duur’ worden getypeerd. Wij staan voor een stad die ambities heeft om zijn huidige bewoners te huisvesten in goede woningen en open staat om nieuwe inwoners te verwelkomen!

Daarom streven wij ernaar om de komende vier jaar 4000 woningen te bouwen in onze stad. Daarbij stellen wij als Beter Voor Dordt de belangrijke voorwaarde dat in onze polders niet gebouwd wordt!

 

Dordrecht moet gastvrijer over water!

Dordrecht moet gastvrijer over water!

Als je met je bootje Dordrecht aan wilt doen bijvoorbeeld om even een hapje en een drankje te nuttigen, zijn er nauwelijks aantrekkelijke plaatsen om aan te meren. Dordrecht moet aantrekkelijker worden vanaf het water!

Om dit voor elkaar te krijgen dienden wij vorige week tijdens de afgelopen gemeenteraadsvergadering samen met de VVD de motie in “Een gastvrijer Dordt over water”. Hierin wordt gevraagd om aanlegsteigers toe te voegen in de Voorstraathaven, het opheffen van toegangsverbod voor recreatievaart in de Wolwevershaven en het verwijderen van de drempels die onderwater liggen in de Voorstraathaven.

De drempels onder de Wijnbrug en Leuvebrug, liggen op slechts 50 centimeter beneden NAP en zorgen ieder seizoen weer voor schadegevallen aan vaartuigen. Behalve kostbaar, is schade aan je schroef ook nog eens erg gevaarlijk. Na passage van de drempel vaar je namelijk zo een van de drukste kruisingen van Europa op.

De drempels, ooit aangelegd als waterkering, dienen al tijden hun doel niet meer. Inmiddels is dan ook toegezegd dat deze obstakels voor de zomer van 2019 worden verwijderd. Hier zijn wij, net als Jan Slagter, erg blij mee!

Klik hier voor de mening van Jan Slagter

Ik Willem Wel!

Ik Willem Wel!

Beter Voor Dordt is voorstander van de plaatsing van het standbeeld van Willem van Oranje op een prominente plek in onze stad.

Dit in tegenstelling tot het ingediende burgerinitiatief, waarin aangegeven wordt dat het standbeeld niet past in de stad van de gebroeders Johan en Cornelis de Witt, die in 1672 werden omgebracht door Oranjegezinden, aanhangers van Willem III.

Wie terugbladert in de geschiedenisboeken leest dat Willem van Oranje, ook wel Vader des Vaderlands genoemd, bijna een eeuw leefde voor zijn achterkleinzoon Willem III. Zij hebben elkaar nooit ontmoet, want ze leefden niet in dezelfde tijd. Willem van Oranje mag dan ook niet gestraft worden voor een daad die aanhangers van zijn nakomelingen hebben begaan. De gebroeders Johan en Cornelis de Witt horen bij Dordrecht. Zij waren in de 17eeeuw twee belangrijke politici. Johan was zelfs raadpensionaris van Holland, iets wat nu nog het beste te vergelijken is met de functie van premier. Hun standbeeld staat in de Visstraat, een belangrijke centrale plek in onze stad.

De aankomende drie jaar staan in het teken van een aantal historische gebeurtenissen. Naast de herdenking van de Sint Elisabeth vloed (1421) en de Synode van Dordrecht (1618-1619) wordt ook de Eerste Vrije Statenvergadering van 1572 belicht. Het jaar dat tijdens een vergadering in Dordrecht Willem van Oranje als Stadhouder werd erkend.

Het standbeeld van Willem van Oranje, het cadeau van de Koning Willem I Stichting aan Dordrecht, past goed bij de rijke historie van onze mooie oudste stad van het toenmalige graafschap Holland.

Robbert de Boer, Beter Voor Dordt

Foto © Dordrechts Museum

Maatregelen tegen drugsoverlast

Maatregelen tegen drugsoverlast

Beter Voor Dordt heeft een brief aan de burgemeester gezonden om aandacht te vragen voor het drugsdealen rond en in de scholen, sportverenigingen, bij schoolfeesten, winkelcentra en op straat.
Wat Beter Voor Dordt betreft krijgt de aanpak van dit probleem prioriteit en komt de Burgemeester nog dit jaar met een plan van aanpak, dat in de commissies besproken kan worden.

Beter Voor Dordt ontving diverse signalen dat er regelmatig gedeald wordt, hetgeen voor overlast en een onveilig gevoel zorgt. Minstens zo belangrijk is dat een kwetsbare groep, de Dordtse jongeren die beïnvloedbaar zijn, gemakkelijk en op jonge leeftijd in aanraking komen met drugs.

Beter Voor Dordt vindt deze tendens zorgelijk en onwenselijk. In ons programma pleiten we dan ook voor extra aandacht voor dit probleem. Wat Beter Voor Dordt betreft wordt deze vorm van criminaliteit hard en zichtbaar aangepakt in samenwerking tussen politie, ouders, scholen, bewoners en andere (jeugd)organisaties. Ook aan de preventieve kant; kinderen, ouders en scholen moet nadrukkelijk worden meegenomen in de uitwerking van het plan.

Aanpak van drugsoverlast is Beter Voor Dordt!

Dordts Visitekaartje

Dordts Visitekaartje

Beter Voor Dordt heeft afgelopen dinsdag  tijdens de bespreking van de kaderbrief in de gemeenteraad aandacht gevraagd voor een aantal actualiteiten die met spoed op moeten worden gepakt.
De openbare ruimte van onze stad dient een visitekaartje te zijn. Het terugdringen van het rondslingerende en niet goed aangeboden afval kan niet langer wachten. Beter Voor Dordt verzoekt het college om met spoed te onderzoeken welke structurele oplossingen er zijn om de met name in het weekend grote toename van afval binnen en buiten de containers en afvalbakken te verwerken. We leven inmiddels in een 24/7 economie maar de containers worden in de weekenden en tijdens de feestdagen niet of onvoldoende geleegd.
Verder dient het verkeerd plaatsen van afval tegengegaan te worden. Dit zou kunnen door de inwoners beter te informeren, bijvoorbeeld door het plaatsen van informerende stickers op de PMD(plastic afval)-inleverlocaties en ondergrondse containers. Daarnaast zal gerichte handhaving niet langer meer uit kunnen blijven.
Het inleveren van PMD-afval zal rigoureus anders moeten. Al jaren pleit Beter Voor Dordt dan ook voor een andere insteek qua afvalinzameling. Nascheiding is wat Beter Voor Dordt betreft de oplossing, een Dordrecht zonder kliko’s is een mooier Dordrecht.
Verder is ons polderlandschap aangehaald. Beter Voor Dordt kijkt naar de mogelijkheden voor een initiatiefvoorstel om de groene polders van een beschermde status te voorzien.
Beter Voor Dordt heeft ook het tekort aan parkeerplaatsen in de wijken genoemd. Voor de locaties waar dit tekort op te lossen is ziet Beter Voor Dordt graag dat het college spoedig met voorstellen komt.
Als laatste maar niet als minst belangrijk is er aandacht gevraagd voor de Dordtse bomen. Volgens onderzoek zijn er duizenden bomen ziek, voornamelijk essen en kastanjes.
Beter Voor Dordt wil graag in kaart gebracht hebben wat deze ziektes betekenen voor het bomenbestand en ziet graag inzichtelijk hoe het financieel plaatje eruit komt te zien om het bestand op peil te houden. De bomen zijn de longen van de stad.

Dordrecht viert de stad!  

Dordrecht viert de stad!  

De historische mijlpalen zijn een fantastische manier om onze stad voor onze eigen inwoners en voor al onze gasten mooi op de kaart te zetten.In 2018/2019 staan we stil bij 400 jaar Dordtse Synode. In 2020 is onze stad jarig: we vieren dan 800 jaar stadsrechten. In 2021 is het 600 jaar geleden dat het landschap van Dordrecht en de Biesbosch werd gevormd door de Sint Elisabethvloed. We vieren ook historische wijkmomenten, zoals 50 jaar Sterrenburg en 40 jaar Stadspolders. Wat Beter Voor Dordt betreft organiseren en vieren we de mijlpalen met elkaar: inwoners, verenigingen, het onderwijs, bedrijfsleven, middenstand, musea, podia en horeca. Met ruimte voor nieuwe initiatieven die bij voorkeur ook voor jongeren aantrekkelijk zijn. Ondersteuning door de gemeente op het gebied van veiligheid hoort daarbij.

Christelijke Hogeschool Ede

Christelijke Hogeschool Ede

Wat betekent de mogelijke komst van de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) voor Dordrecht?

Beter Voor Dordt is altijd een groot voorstander van meer MBO en HBO-onderwijs voor onze stad. Een goed onderwijsaanbod zorgt ervoor dat studerende Dordtenaren in de stad kunnen blijven en studenten van buiten naar onze mooie stad toekomen. Het is ook goed voor het bedrijfsleven in Dordrecht en de regio, zeker wanneer het opleidingen zijn die aansluiten bij de vraag vanuit het bedrijfsleven. Inmiddels hebben we HBO-Drechtsteden en de PABO van InHolland (in samenwerking met Hogeschool Rotterdam).

De mogelijke komst van de CHE biedt een aantal opleidingen waarbij verpleegkunde een mooie aanvulling is op het huidige aanbod in Dordrecht en de regio. Daarnaast biedt de CHE voor een deel ook vergelijkbare opleidingen als HBO-Drechtsteden en InHolland. Nieuwe opleidingen moeten vooral een aanvullend aanbod bieden en niet de continuïteit van reeds bestaande opleidingen in gevaar brengen. BVD vindt dat we ook moeten kijken naar wat de huidige HBO instellingen nodig hebben om door te kunnen groeien en niet onderuit te gaan nadat de CHE zich in Dordrecht heeft gevestigd.

De CHE zal met hun komst een financiële bijdrage vragen. Beter Voor Dordt wil weten hoeveel de CHE van de gemeente nodig heeft om zich in Dordrecht te vestigen voordat we ons uitspreken over de mogelijke komst van de CHE. Daarnaast willen we meer inzicht in hoeverre het onderwijsaanbod aanvullend is op het huidige Dordtse aanbod en waar het bestaande opleidingen overlapt. Als laatste vinden we het belangrijk dat nieuwe opleidingen breed toegankelijk zijn voor studenten met verschillende achtergronden en met verschillende overtuigingen, Dordrecht is een stad voor iedereen!

Wijnbrug weer toegankelijk!

Wijnbrug weer toegankelijk!

Het zal u wellicht niet ontgaan zijn, de renovatie van de Wijnbrug duurt veel langer dan gepland. Enige tijd terug heeft Beter Voor Dordt het college vragen gesteld over de voortgang van dit project. Aangegeven werd dat de lage temperatuur, het hoge water én de erg slechte staat van de brug hebben bijgedragen aan de vertraging.
Wij hebben het college gevraagd om in ieder geval te regelen dat de brug nu zo snel mogelijk toegankelijk wordt voor voetgangers. Omwonenden en naastliggende bedrijven hebben al te lang hinder ondervonden.
Aankomende vrijdag 18 mei zal het dan eindelijk zo ver zijn. Dus vanaf komend weekend kunnen we weer volop wandelen over de Wijnbrug!

Bruisende stad Dordrecht

Bruisende stad Dordrecht

Beter voor Dordt heeft de lasten verminderd en de regels eenvoudiger gemaakt voor horecaondernemers, evenementenorganisatoren, winkeleigenaren en marktkooplieden.
Nu kunnen evenementen die aan bepaalde voorwaarden voldoen zonder vergunning doorgang vinden. Hebben we de beste weekmarkt van Nederland. En is met ons initiatiefvoorstel de vrijstelling van openingstijden op feestdagen tijdens culturele evenementen weer in ere hersteld.
Het zal niemand ontgaan zijn dat er de laatste jaren veel horeca, terrassen en bioscopen zijn bijgekomen in Dordrecht. Inmiddels passeren er jaarlijks ook veel grote evenementen in Dordrecht. ‘Wantijpop’ is onlangs zelfs uitgebreid met een zeer succesvolle extra dag met A-sterren. Maar ook kleinere evenementen zijn mogelijk gemaakt, één daarvan is het nu al succesvolle initiatief ‘Het Monument’, een festival waarin muziek, optredens, kunst en lekker eten samen komen.
Maar we zijn er nog niet. Wat ons betreft is bovenstaande slechts de aftrap van een nog veel bruisender Dordrecht. In ons nieuwe programma benoemen we acties die we in de komende periode willen gaan doorvoeren. Zo willen we meer gemengde functies toestaan. Wonen/ondernemen kan wat ons betreft bijvoorbeeld prima samengaan met ondersteunende horeca. Ook zien we mogelijkheden in het gebied van de Grote Markt. Wij denken aan een schitterende verbindingszone tussen het kernwinkelgebied en de havens, deze havens kunnen weer een rol spelen in een betere verbinding met de Biesbosch.
Beter Voor Dordt is beter voor een bruisender Dordrecht voor jong en oud!

FIETST EN VAART U MEE?

FIETST EN VAART U MEE?


Fietstocht 16 maart uitgesteld!

Vanwege weersomstandigheden wordt de geplande fietstocht van vanmiddag (16 mrt, start Viersprong 14 u) UITGESTELD en verplaatst naar een later moment.


Beter Voor Dordt is trots op onze stad! Het prachtige historische centrum met de talrijke monumenten, de vele terrassen, de musea en de gezellige winkels en restaurants zijn een regelmatig bezoek meer dan waard.
Ook het buitengebied op ons eiland is een heerlijke plek om te fietsen en te wandelen. Zowel sportief als recrea- tief hebben we als Dordtenaren letterlijk echt alles om de hoek.

Beter Voor Dordt wil graag samen met u enkele Dordtse parels bezoeken!
We organiseren op vrijdag 16 maart vanaf 14.00 uur een fietstocht door de polder vanaf de Viersprong naar Poldercafé de Waterjuffer in de Watertoren van Dubbeldam. Gids en kandidaat raadslid Cees Kok heeft een mooie route uitgezet en zal op diverse plaatsen vertellen over de natuur en de ontwikkeling in de polders. Aangekomen bij de Watertoren sluiten we omstreeks 16.00 uur af met een drankje. Iedereen die niet mee wil fietsen maar hier wel bij wil aanschuiven is van harte welkom. Er is uiteraard gelegenheid om met kandidaat raadsleden van Beter Voor Dordt in gesprek te gaan.

Op zaterdag 17 maart willen we u graag meenemen de stad in. In samenwerking met Imbarcazione Barone zullen we meerdere spectaculaire rondvaarten verzorgen door het centrum onder leiding van rondvaartschipper en kandidaat raadslid Herman van der Graaf. Voorafgaand en na de rondvaart verzorgen we een kop koffie of thee met wat lekkers erbij.

Voor beide dagen kunt u zich aanmelden via info@betervoordordt.nl

Hotel Vrieseplein

Hotel Vrieseplein

Beter Voor Dordt is deze week aangenaam verrast met het bericht dat projectontwikkelaar Vrieseplein BV een contract heeft kunnen sluiten met een hotelketen voor de realisatie van een 4-sterren hotel op deze mooie plek.

Het Vrieseplein is recent in goede samenwerking met de buurtbewoners al prachtig opgeknapt. Het is fantastisch dat nu met deze ontwikkeling het gat tussen de bestaande bebouwing van het Vrieseplein kan worden gevuld.

De realisatie van een hotel op deze plek komt de levendigheid van de binnenstad ten goede en zo wordt Dordrecht nog aantrekkelijker.

Beter Voor Dordt hoopt van harte dat er geen belemmeringen meer op de weg komen en dat er in samenspraak met de omwonenden tot verwezenlijking van dit hotel kan worden overgegaan. We kijken ernaar uit om binnenkort een vinkje te kunnen zetten achter deze lang gewenste ontwikkeling!

Trots op het Sinterklaashuis

Trots op het Sinterklaashuis

BETER VOOR DORDT heeft donderdagochtend 22 november een grote taart bezorgd in het Sinterklaashuis.
Met verbijstering had de fractie kennis genomen van de verwerpelijke actie waarbij de sloten waren gesaboteerd en het pand vol was beplakt met stickers om zo op deze manier de anti Zwarte Pietendiscussie onder de aandacht te brengen.
“Een zielige manier om die discussie te willen voeren over de rug van al die vrijwilligers en al die kinderen die plezier beleven aan dit kinderfeest .”
BETER VOOR DORDT heeft als blijk van waardering voor de vrijwilligers die het Sinterklaashuis mogelijk maken getrakteerd op een heerlijke taart.

HET SINTERKLAASHUIS is ook BETER VOOR DORDT!
foto Dordt Centraal

Parkeerplaats Steegoversloot officieel in gebruik genomen

Parkeerplaats Steegoversloot officieel in gebruik genomen

Vrijdagmiddag 27 oktober is parkeerplaats Steegoversloot officieel in gebruik genomen.
BETER VOOR DORDT is blij dat met deze parkeervoorziening de parkeerdruk minder wordt in dit deel van de binnenstad. Op het terrein zijn ook bomen geplant en er wordt een hondenuitlaatvoorziening gerealiseerd.

Gelijk met de ingebruikname van het parkeerterrein is ook de eerste Dordtse fietstrommel in gebruik genomen. Dit is een kleine afsluitbare fietsenstalling in de openbare ruimte. Buurtbewoners die geen schuur, garage of achterom hebben kunnen via een abonnement een plek voor de fiets huren.

Met de ingebruikname van de parkeervoorziening komt ook de herinrichting van de Museumstraat een stap dichterbij.

Winkels weer open tijdens culturele evenementen

Winkels weer open tijdens culturele evenementen

Op 26 september 2017 heeft de gemeenteraad met een grote meerderheid ingestemd met het BVD-initiatiefvoorstel: ‘Vrijstelling voor winkels tijdens culturele evenementen is een verworven recht’.
Winkels vervullen een belangrijke functie voor de bedrijvigheid en levendigheid in Dordrecht. Winkels op (onder andere) de Voorstraat Noord hebben daarnaast ook een belangrijke culturele en toeristische functie voor onze stad. Van oudsher is in de Winkeltijdenwet geregeld op welke tijdstippen winkels open mogen zijn.

Op 23 september 2014 is met de vaststelling van de Verordening Winkeltijden Dordrecht een belangrijke stap gezet om winkel(ier)s meer ruimte te geven om te ondernemen. Winkels mogen dankzij deze verordening op de meeste zondagen tussen 12.00 en 18.00 uur open zijn. Uitgangspunt daarbij is dat winkeliers een vrije keuze hebben en dus zelf bepalen of ze wel of niet open gaan. Vanuit de gemeenteraad is meerdere malen benadrukt dat het geen opgelegde verplichting aan de Dordtse winkeliers is. De vrijheid om op zondag open te gaan geldt zowel voor de binnenstad, als de winkelcentra in de woonwijken. Wel is in Verordening Winkeltijden Dordrecht vastgelegd dat winkels niet op Eerste Paasdag, Eerste Pinksterdag, Eerste Kerstdag, Tweede Kerstdag en Nieuwjaarsdag (hierna: feestdagen) open mogen zijn.

In tegenstelling tot de extra mogelijkheden voor winkeliers, is helaas niet geregeld dat winkels die aan culturele evenementen (zoals Het Kunstrondje Dordt) deelnemen, op feestdagen open mogen zijn. Winkels die op deze feestdagen toch open gaan krijgen een waarschuwing of een boete. Hoewel de fractie Beter Voor Dordt een voorstander is van het handhaven van regels, vonden wij dit een onwenselijke ontwikkeling. Temeer omdat in de landelijke wetgeving die tot 2014 gold, wel was geregeld dat winkels die aan culturele evenementen deelnamen, open mochten zijn.

Ons initiatiefvoorstel: ‘Vrijstelling voor winkels tijdens culturele evenementen is een verworven recht’ zorgt ervoor dat winkels die aan culturele evenementen (zoals Kunstrondje Dordt) deelnemen, voortaan op alle zondagen open mogen zijn. Met ons initiatiefvoorstel is de vrijstelling voor winkels tijdens culturele evenementen weer in ere hersteld!

Contactpersoon:
Willem Bronkhorst
e-mail
06-21231393

Beter Voor Dordt: Breng het horeca-handhavingsbeleid weer in balans!

Momenteel heerst er veel onrust bij horecaondernemers over de toepassing van het huidige Dordtse horeca-handhavingsbeleid. Beter Voor Dordt is van mening dat in sommige situaties een strikte toepassing van dit beleid in financieel, economisch, juridisch maatschappelijk en menselijk opzicht tot onwenselijke situaties leidt. Daarnaast constateert Beter Voor Dordt dat een strikte toepassing van het beleid op gespannen voet staat met de uitgangspunten van een levendige binnenstad en een gunstig vestigingsklimaat voor horecaondernemers.

Beter Voor Dordt is van mening dat het huidige beleid op onderdelen onvoldoende rekening houdt met de negatieve gevolgen van een sluiting. Een sluiting die langer dan één maand duurt, heeft automatisch tot gevolg dat een horecaondernemer zijn drank- en horecavergunning voor minimaal vijf jaar kwijtraakt.

Vanuit de wens dat het huidige horeca-handhavingsbeleid meer in balans wordt gebracht met het herstellend karakter (voorkomen van een verdere verstoring van de openbare orde/herstel openbare orde) van een sluiting, dient de fractie Beter Voor Dordt een motie in tijdens de gemeenteraadsvergadering van 20 december.

In de motie wordt de burgemeester verzocht om te onderzoeken op welke onderdelen het horecahandhavingsbeleid mogelijk kan worden aangepast. Ook wordt de burgemeester gevraagd om de duur van een eerste sluiting van een horecabedrijf tot maximaal vier weken te beperken. De burgemeester wordt opgeroepen dit onderzoek samen te doen met Dordtse horecaondernemers en Koninklijke Horeca Nederland (KHN) Drechtsteden en de gemeenteraad uiterlijk 1 april 2017 te informeren over de uitkomsten.