Beter Voor Dordt heeft een ambitieus verkiezingsprogramma opgesteld om de stad beter te maken. Echter voor niets gaat de zon op, dus om ambities ook waar te kunnen maken geven we in deze beknopte financiële toelichting aan hoe wij denken dat de verwachte benodigde investeringen en exploitatiekosten gefinancierd zouden kunnen worden. We benadrukken hierbij dat de genoemde bedragen schattingen zijn op basis van de huidige kosten.

Daarbij kijken we eerst waar we geld kunnen vinden binnen de huidige gemeentebegroting, zoals ook vier jaar geleden is gedaan en gevonden voor bijvoorbeeld het voortzetten van het gratis openbaar vervoer voor mensen van 65-plus en de DordtPas. Wanneer nodig bekijken we of de zogenoemde Eneco-middelen reserveringen op bepaalde punten (deels) op een andere manier ingezet kunnen worden. De verkoop van Eneco-aandelen in 2020 leverde ongeveer 368 miljoen Euro op waarvan een belangrijk deel als ‘spaarpotje’ opzijgezet is voor een aantal programma’s die de stad in de toekomst (2030) zullen versterken. Ruim twee derde gaat naar programma’s Spoorzone, Dordwijkzone en Ruimte voor banen. Hierdoor groeit de stad. En dat is goed, want meer inwoners betekent in de toekomst ook meer gelden vanuit de landelijke overheid.

Echter, onze stad staat ook NU voor een groot aantal uitdagingen. Dit rechtvaardigt naar mening van Beter Voor Dordt het argument om de bestemming van gemaakte reserveringen op bepaalde punten (deels) te heroverwegen en in te zetten voor de komende vier jaar (20222026). Van elke gemaakte reservering wil Beter Voor Dordt 5 miljoen Euro tot een hoogte van 20 miljoen Euro beschikbaar stellen voor de komende gemeenteraadsperiode.

Op welke wijze wil Beter Voor Dordt de middelen de komende periode inzetten?

 1. Sociale woningbouw en passend wonen senioren: 10 miljoen Euro
  Beter Voor Dordt wil fors investeren in de bouw van sociale woningen en seniorenwoningen. Hiervoor willen we 10 miljoen Euro beschikbaar stellen. De onrendabele top op een sociale woning bedraagt ongeveer 35 duizend Euro.
  Dit betekent dat met het beschikbaar stellen van 10 miljoen Euro, er 285 woningen mee gefinancierd en gebouwd kunnen worden (in samenwerking met woningcoöperaties en andere participanten). Wat Beter Voor Dordt betreft is deze ambitie bijvoorbeeld realiseerbaar op de locatie aan de Provincialeweg op het zogenaamde Kassencomplex. Naast de planvorming die inmiddels bestaat op de sociale bouwplannen in met name Dordt West zorgt deze investering voor een betere spreiding over onze stad.
 2. Gratis openbaar vervoer voor mensen van 65plus: 2 miljoen Euro
  Beter Voor Dordt wil het openbaar voor ’65plus ‘de komende vier jaar helemaal gratis aanbieden. Veel ouderen gaan er immers door het Regeerakkoord van de coalitiepartijen (VVD, D66, CDA en CU) in koopkrachtontwikkeling nauwelijks op vooruit terwijl door de inflatie het leven fors duurder wordt. Beter Voor Dordt vindt het daarom rechtvaardig om lokaal enige compensatie aan te bieden aan mensen van 65 jaar en ouder voor de alsmaar stijgende kosten. Dit willen wij doen door de eigen bijdrage op het openbaar vervoer te schrappen. Hiervoor wil Beter Voor Dordt 5 honderdduizend Euro per jaar reserveren.
 3. Leefbaarheid en beheer openbare ruimte: 3 miljoen Euro.
  (Zwerf)Afval is een van de grootste ergernissen onder inwoners in onze stad. Beter Voor Dordt wil de komende vier jaar meer investeren in na scheiding en waar het kan ondergrondse afvalcontainers alsook de ‘leefomgeving’ door waar mogelijk het openbaar groen uit te breiden en versterken en het beheer van de openbare ruimte te intensiveren op een duurzame manier.
  • Intensiveren afval: 2 honderdduizend Euro per jaar
  • Vergroening: 2 honderdduizend Euro per jaar
  • Beheer openbare ruimte: 2 honderdduizend Euro per jaar
  • Wijkcentra. Eenmalige impuls van 6 honderdduizend Euro.
 4. Afvalbeleid: 2 miljoen Euro
  Het ophalen van grofvuil in Dordrecht is sinds 3 mei 2021 niet meer gratis. Dit kost nu 20 Euro per afspraak. Veel Dordtenaren hebben grote bezwaren tegen deze eigen bijdrage. Beter Voor Dordt is van mening dat deze kosten het straatbeeld alsook de hoeveelheid zwerfafval op straat niet ten goede komt. Naast een grondige evaluatie van de samenwerking met afvalverwerkingsbedrijf HVC wil Beter Voor Dordt voor de komende vier jaar de eigen bijdrage voor het ophalen van grofvuil schrappen. Hiervoor reserveert Beter Voor Dordt 2 miljoen Euro
 5. Ondersteuning Dordtse ondernemers: 1 miljoen Euro
  Voor veel Dordtse ondernemers heeft de coronacrisis een enorm gevolg voor de bedrijfsvoering. Beter Voor Dordt wil de komende periode ‘lucht’ bieden aan onze Dordtse ondernemers om bijvoorbeeld achterstanden weg te werken of een extra stap of investering die nu amper meer financieel mogelijk lijkt te kunnen doen, door de (lokale) lasten voor ondernemers zo laag mogelijk te houden. Hiervoor wil Beter Voor Dordt 1 miljoen Euro reserveren.
 6. Evenementen ondersteuning impuls: 2 miljoen Euro
  Dordrecht heeft een aantal fantastische, unieke evenementen die landelijke bekendheid genieten. Organisatoren hebben echter als gevolg van stijgende kosten steeds meer moeite om een goede programmering rond te krijgen. Beter Voor Dordt is van mening dat de programmering van evenementen van groot belang is om op een hoge waardering van onze inwoners en bezoekers te mogen rekenen en anderzijds is het verdienmodel van deze evenementen van groot belang voor onze lokale ondernemers. Beter Voor Dordt wil daarom faciliterend aan de evenementen bijdragen in de organisatiekosten van evenementen zoals bijvoorbeeld gratis vergunningverlening en het dragen van de kosten van het opruimen van de openbare ruimte. Hiervoor wil Beter Voor Dordt jaarlijks 5 honderdduizend Euro reserveren.

Op bovenstaande voorgestelde wijze is er nog niet gesleuteld aan de huidige gemeentebegrotingen en is er geen voorschot genomen op eventuele aanpassingen uit het gemeentefonds als gevolg van een groeiende stad. Door Eneco-middelen anders toe te wijzen kan er zonder begroting fluctuaties op een goede manier op korte termijn geïnvesteerd worden in onze stad. Uiteraard zullen er de komende periode nog meer financiële middelen nodig zijn om de stad te kunnen blijven door ontwikkelen.
De eerste stappen voor een actiever public affairs beleid door de gemeente zijn de afgelopen periode gezet. Dit stimuleert Beter Voor Dordt de komende periode graag verder zodat in de toekomst mogelijk meer subsidies vanuit de provincie, het Rijk en Europa beschikbaar komen.