Stadspolders

Stadspolders

Stadspolders

Beter Voor Dordt is ook beter voor Stadspolders!

Wat is er mede dankzij uw stem op Beter Voor Dordt bereikt:

 • Geen nieuwe woningbouw en golfbaan in Dordtse polders.
 • 65+ sinds 2010 (bijna) gratis met de bus.
 • Geen extra stijging OZB, alleen inflatiecorrectie.
 • Bibliotheekfunctie in Stadspolders behouden.

Enkele speerpunten komende periode:

 • Geen stijging OZB, alleen inflatiecorrectie.
 • 65+ gratis met de bus.
 • Ontmoetingsruimte voor jong en oud stimuleren.
 • Eenzaamheid ouderen actief tegengaan.
 • Parkeerproblemen in samenspraak met omwonenden oplossen.
 • Beschermde status voor Dordts polderlandschap realiseren.
 • Hardrijders en onveilige verkeerssituaties aanpakken.
 • Veiligheid fietspad van Groenezoom tot aan WC Bieshof aanpakken.
 • Geen 4e kliko introduceren maar inzetten op nascheiding.
 • Verbeteren van het groenonderhoud in Stadspolders.
 • Stadspolders moet schoner, aanpakken van zwerfvuil in de wijk.

En wat moet er verder bij u in de wijk gebeuren?

Neem contact op via e-mail: stadspolders@betervoordordt.nl,
schrijf naar Postbus 844, 3300 AV Dordrecht of bel 078 61 49 811.

Vertegenwoordigers van Stadspolders:

Marco Stam
m.stam@betervoordordt.nl

Loudy Nijhof
loudy1009@msn.com

Robbert de Boer
r.deboer@betervoordordt.nl

Osman Soy
o.soy@betervoordordt.nl

Gersom Tutupoly
g.tutupoly@betervoordordt.nl

Pamela Groeneweg
p.groeneweg@betervoordordt.nl

Jim van Boven
j.vanboven@betervoordordt.nl

Polderlandschap beschermen.

Polderlandschap beschermen.

De bebouwing in de Zuidpolder hebben we dankzij uw steun kunnen stoppen. Gelukkig, want ons unieke polderlandschap willen we graag zo houden, voor nu én voor in de toekomst. In de toekomst zit nu juist die onzekerheid. In theorie zou een volgend stadsbestuur zonder veel moeite bebouwing in dit gebied weer mogelijk kunnen maken. Dat willen we graag voorkomen door het polderlandschap een beschermde status te geven en net als enkele stadsparken en de Biesbosch veilig te stellen voor de toekomst.
Dit is wat ons betreft Beter Voor Dordt!

Als enige tegen de 4e kliko.

Als enige tegen de 4e kliko.

BETER VOOR DORDT stemt als enige tegen de 4e kliko.

Op dinsdag 20 februari heeft de meerderheid van de gemeenteraad van Dordrecht ingestemd met een proef om de 4e minicontainer voor plastic te introduceren in de tuinen van Oudenlandshoek en De Hoven. Weliswaar mag je nu de kliko nog weigeren, maar wat ons betreft is dit een stap de verkeerde kant op. Over het slechts 1 maal per maand legen van de grijze container wordt later een beslissing genomen.

Beter Voor Dordt heeft als enige partij tegen dit voorstel gestemd. Wij vragen ons af of dit wel de gewenste oplossing is om een duurzame oplossing te vinden voor het recyclen van huisafval. Daar waar in het land volop wordt ingezet op nascheiding van afval, met zeer goede resultaten, blijven we in Dordrecht achter door niet mee te gaan met deze ontwikkelingen. We doen een stap achteruit door de invoering van een 4e container mogelijk te maken. Nascheiding in combinatie met ondergrondse containers resulteert in meer ruimte in onze tuinen omdat er geen containers meer staan, minder verkeersbeweging van vuilniswagens en minder vervuiling van het straatbeeld door rijen kliko’s. Dat is wat ons betreft pas Beter Voor Dordt!

 

Veilige fietsoversteek

Veilige fietsoversteek

In November heeft Beter Voor Dordt bij de begrotingsbehandeling de motie ‘gun (snor) fietsers een veilige oversteek’ ingediend. De wethouder werd in deze motie gevraagd om  direct noodmaatregelen te treffen om de meer dan gevaarlijke situatie aan te pakken bij de fietsoversteek bij de Johan Frisoschool aan de Chico Mendesring.

Tot onze verbazing is er tot op heden nog geen enkele actie ondernomen. In december heeft dit, met name in de periode van de sneeuwval, wederom tot een aantal hachelijke situaties geleid. Daarnaast zou er voor 31 december een totaal plan van aanpak klaar moeten zijn geweest voor de gehele route vanaf winkelcentrum Bieshof tot aan de Groene Zoom.

Beter Voor Dordt vindt het onacceptabel dat er op beide onderdelen van de motie nog geen uitvoering is gegeven!
De fractie heeft de wethouder nu gevraagd wat zijn  interpretatie van directe maatregelen is. Wij gaan er daarbij vanuit dat de wethouder de komende dagen alsnog overgaat tot het uitvoeren van de noodzakelijke maatregelen. Tevens gaan wij er vanuit dat er de komende week een volledig plan van aanpak ligt voor de totale route.

Nieuwbouw ASVZ Merbau/Chico Mendesring

Nieuwbouw ASVZ Merbau/Chico Mendesring

ASVZ
In de Oudelandshoek (Stadspolders) was enige onrust ontstaan over de bouw van een wooncomplex van ASVZ aan de Merbau en haar bewoners. Met name het uitblijven van informatie naar de omwonenden van de nieuwe locatie heeft geleid tot speculaties over de toekomstige bewoners.

Beter Voor Dordt heeft contact gezocht met ASVZ met de vraag communicatie richting de buurtbewoners te verbeteren. Mede naar aanleiding hiervan heeft ASVZ actie ondernomen door direct omwonenden uit te nodigen voor een voorlichtingsbijeenkomst die op donderdagavond 26 oktober jl. in het Polderwiel plaatsvond.

ASVZ heeft tijdens deze bijeenkomst een toelichting gegeven op het wooncomplex en haar toekomstige bewoners. De aanwezige bewoners zijn hierbij in de gelegenheid gesteld om hun vragen te stellen en hun ongerustheid uit te spreken. Veel van de ontstane onrust over het wooncomplex en haar toekomstige bewoners kon worden weggenomen. De enige zorg die bij de bewoners blijft bestaan is de impact van dit gebouw op de gevaarlijke verkeerssituatie op het kruispunt met de Groene Zoom. Ook hier heeft Beter Voor Dordt al vragen over gesteld aan de wethouder, wij hopen dan ook dat de veiligheid op het fietspad uiteindelijk zal worden verbeterd.

BETER VOOR DORDT in actie met uitslag enquête

BETER VOOR DORDT in actie met uitslag enquête

Beter Voor Dordt heeft onlangs in de wijk Stadspolders/ Oudelandshoek/Vissershoek een enquête gehouden. Met de uitkomst is de fractie aan de slag gegaan. Als eerste moet gezegd worden dat men met plezier en vaak ook a vele jaren in de wijk woont. Aandachtspunten zijn o.a. overlast ten aanzien van hangjeugd op bepaalde plekken in de wijk, drugshandel op straat en de zogenaamde ‘snelheidsduivels’ in de wijk.

Beter voor Dordt heeft contact gezocht met wijkagent Evert Muller om deze aandachtspunten te bespreken en naar mogelijkheden te kijken hoe hier op geacteerd kan worden. Hij was reeds op de hoogte van deze problematiek en heeft aangegeven dat er intensievere controle zal plaatsvinden op het gebied van snelheidsovertredingen en dat overlastgevers op straat direct worden aangesproken op hun gedrag. Ten aanzien van klachten over het mogelijk dealen van drugs rond winkelcentrum Bieshof heeft de wijkagent aangegeven hier met regelmaat controles te hebben uitgevoerd. De jongeren op deze locaties zijn in beeld, maar uit de controles is vooralsnog niet naar voren gekomen dat er ook daadwerkelijk gedeald wordt.

Beter Voor Dordt heeft er alle vertrouwen in dat de wijkagent in samenwerking met de afdeling toezicht deze klachten op adequate wijze zal aanpakken.

Uit de enquête bleek ook dat veel mensen de wijkagent niet kennen, Evert Muller wees ons op de maandelijkse “Koffie met een Cop” bij Verhagen op winkelcentrum Bieshof. Iedere 1e maandag van de maand tussen 9 en 11 uur kan iedereen in gesprek met de wijkagenten wanneer er vragen en /of klachten zijn. Natuurlijk kunt u de wijkagenten ook gewoon in de wijk tegenkomen.

Uw wijkagenten Anja Knoops en Evert Muller
Twitter: WA Stadpolders
Algemeen telefoonnummer: 0900-8844

Fietspad Groene Zoom / Palissander / Oudelandshoek

Fietspad Groene Zoom / Palissander / Oudelandshoek

Beter voor Dordt heeft (wederom) vragen gesteld aan de wethouder m.b.t. verkeersveiligheid op het fietspad Groene Zoom vanaf winkelcentrum de Bieshof tot aan de rotonde.

Met name de (fiets/auto) kruising Groene Zoom – Palissander is naar onze mening verder verslechterd door de bebouwing van het grasveld aan de Merbau bij de kruising. Het grasveldje aan de zijde van de Palissander wordt binnenkort ook bebouwd.
Beter voor Dordt vraagt het college dan ook om de veiligheid op korte termijn te verbeteren. De scholen zijn inmiddels weer van start gegaan en deze route wordt weer intensief gebruikt. Met name door scholieren.
Beter voor Dordt dringt er op aan om de verbeteringen voor het najaar aan te brengen. In ieder geval voor dat de wintertijd zijn intrede doet en het zicht op de kruising nog ‘slechter’ wordt.

Beter voor Dordt staat ook voor de veiligheid van de bewoners van de Stadspolders!