fbpx

Stadspolders

Stadspolders

Stadspolders

Beter Voor Dordt is ook beter voor Stadspolders!

Wat is er mede dankzij uw stem op Beter Voor Dordt bereikt:

 • Geen nieuwe woningbouw en golfbaan in Dordtse polders.
 • 65+ sinds 2010 (bijna) gratis met de bus.
 • Geen extra stijging OZB, alleen inflatiecorrectie.
 • Bibliotheekfunctie in Stadspolders behouden.

Enkele speerpunten komende periode:

 • Geen stijging OZB, alleen inflatiecorrectie.
 • 65+ gratis met de bus.
 • Ontmoetingsruimte voor jong en oud stimuleren.
 • Eenzaamheid ouderen actief tegengaan.
 • Parkeerproblemen in samenspraak met omwonenden oplossen.
 • Beschermde status voor Dordts polderlandschap realiseren.
 • Hardrijders en onveilige verkeerssituaties aanpakken.
 • Veiligheid fietspad van Groenezoom tot aan WC Bieshof aanpakken.
 • Geen 4e kliko introduceren maar inzetten op nascheiding.
 • Verbeteren van het groenonderhoud in Stadspolders.
 • Stadspolders moet schoner, aanpakken van zwerfvuil in de wijk.

En wat moet er verder bij u in de wijk gebeuren?

Neem contact op via e-mail: stadspolders@betervoordordt.nl,
schrijf naar Voorstraat 367, 3311 CT Dordrecht of bel 078 61 49 811.

Schoner Dordt

Schoner Dordt

Beter Voor Dordt is blij met het extra budget dat komend jaar beschikbaar is voor een schoner Dordrecht.
Naast gerichte preventiecampagnes moet er ook meer en strikter gehandhaafd worden. Want voorlichting zorgt natuurlijk voor meer bewustwording, maar zonder adequate handhaving blijft de gewenste cultuuromslag uit.

Tijdens de begrotingsbehandeling in de Gemeenteraad hebben we een motie ingediend om de handhaving voor een deel bij HVC neer te leggen. Wanneer er handhavers specifiek bezig zijn met het terugdringen van het afvalprobleem, kunnen we wellicht een flinke slag maken. Immers zijn er in andere steden goede ervaringen met deze “HVC-boa’s”. De wethouder heeft de toezegging gedaan in gesprek te gaan met HVC en terug te koppelen wat de (on)mogelijkheden zijn. Wordt vervolgd!

Werkbezoek HVC

Werkbezoek HVC

Zoals u weet maakt Beter Voor Dordt zich sterk voor een schone stad en vragen wij dan ook met enige regelmaat aandacht voor het zwerfafval en het verkeerd aangeboden afval.
Donderdagmiddag 10 oktober was Beter Voor Dordt samen met o.a. een van de vaste chauffeurs van HVC, die dagelijks betrokken is bij de vuilproblematiek en afvaldumpingen, in Crabbehof voor een kort werkbezoek.

Donderdagavond bezocht Beter Voor Dordt HVC aan de Baanhoekweg om daar in gesprek te gaan met Arnoud Kik (Adviseur Gemeenten), Annemiek Meijer (communicatieadviseur) en directeur Dion van Steensel.
We hebben uitgebreid gesproken over alles wat met afval te maken heeft, zwerfafval, verkeerd aangeboden afval en ook over de mogelijkheden met betrekking tot voor- en nascheiding.

De komende periode gaat de Gemeenteraad in debat over het nieuwe grondstoffenbeleid van onze stad, gaan we nascheiden en komen er overal ondergrondse restafvalcontainers of krijgen we allemaal een vierde kliko?
Ons bezoek aan HVC heeft ons meer inzicht gegeven in mogelijke richtingen, het was een mooie voorbereiding op de discussie die we gaan voeren in de Gemeenteraad.


Parkeerproblemen Oudelandshoek

Parkeerproblemen Oudelandshoek

Op 9 juli is in de wijk Oudelandshoek een inloopavond georganiseerd door de gemeente over het verbeteren van de parkeersituatie in de wijk. Deze keer waren bewoners van de erven Iroko en Marowijne uitgenodigd. Andere erven zullen volgen.

Het doel van de bijeenkomst was het uitwisselen van oplossingen voor de parkeerproblemen in de Iroko en de Marowijne door bewoners met de gemeente. Daarnaast wordt er een werkgroep van bewoners gevormd om samen een plan met extra parkeerplaatsen uit te werken. Dit plan zal vervolgens aan alle bewoners van deze erven worden gepresenteerd.

Deze inloopbijeenkomst is het gevolg van de motie die Beter Voor Dordt op 13 november 2018 samen met een collega fractie heeft ingediend en die door de Gemeenteraad met meerderheid van stemmen is aangenomen.

Beter Voor Dordt hoopt dat u als bewoner van Oudelandshoek gebruik gaat maken van de mogelijkheid tot inspraak en houdt de parkeerproblematiek in de Oudelandshoek scherp in de gaten.

Beter Voor Dordt kijkt uit naar een oplossing voor dit probleem, want een leefbare wijk is Beter Voor Dordt!

Hoe pakken we het afvalprobleem aan?

Hoe pakken we het afvalprobleem aan?

Beter Voor Dordt ergert zich (waarschijnlijk net als u) enorm aan het zwerfafval en het verkeerd aangeboden afval in onze stad. We kunnen van alles bedenken om het afvalprobleem aan te pakken maar het lukt alleen wanneer we ons allemaal betrokken voelen bij de oplossing van het (zwerf)afvalprobleem. Beter Voor Dordt steunt daarom ook van harte de verschillende initiatieven vanuit de stad om het zwerfafval terug te dringen. Zo hebben we bijvoorbeeld hesjes laten maken voor Buurtpreventie Crabbehof, zodat deze helden tijdens hun werkzaamheden duidelijk herkenbaar zijn. Door bewoners van het gebied waar Roger met zijn team actief is wordt de inzet zeer gewaardeerd.

Ook voor en door jongeren zijn er steeds meer initiatieven. Zo hebben we enkele weken terug op initiatief van Auke Damsma, onze fractieassistent, de Dordtse jongerenraad op bezoek gehad, een groep betrokken jongeren die bezig is met het welzijn van de stad. Zij zijn op het gebied van zwerfafvalreductie bezig met het verzamelen van volgens de jongeren passende oplossingen. Wij zullen de ideeën waarmee de Jongerenraad komt met belangstelling blijven volgen.
Maar met alleen de inzet van mannen als Tony Bruys, Roger Wagenmans en vele anderen, zijn we er nog niet.

Er moet in bepaalde delen van Dordrecht echt een cultuuromslag plaats vinden. Wanneer een zak plastic afval vol is mag die op zijn vroegst de avond voorafgaand van de ophaaldag worden aangeboden. We zien nu dat in diverse wijken de hele week zakken plastic afval op straat hangen en staan en dat is wat ons betreft echt geen gezicht. Spreek elkaar er ook op aan! Een schonere buurt is Beter Voor Dordt!

Zuidpolderen…

Zuidpolderen…

In 2010 is Beter Voor Dordt, mede naar aanleiding van de discussie over bouwplannen in de Zuidpolder, de grootste partij van Dordrecht geworden. Aansluitend zijn diverse bouwplannen in ons buitengebied van tafel geveegd. Voor deze plannen was en is geen maatschappelijk draagvlak. Toch blijft er, ondanks de genomen politieke besluiten, met stukken grond in het poldergebied gespeculeerd worden. Deze aankopen zorgen voor onrust bij omwonenden en andere Dordtenaren die van het polderlandschap genieten. Omdat wij deze onrust willen wegnemen en voor eens en altijd duidelijkheid willen scheppen, dienen wij aankomende dinsdag in de gemeenteraad een voorstel in.

In dit voorstel vragen wij om aan ons poldergebied een monumentale status toe te kennen. Met deze status is dit gebied beter beschermd en zullen nog vele generaties Dordtenaren ervan kunnen genieten. Want naast dat het natuurlijk belangrijk is dat we lokaal voldoende landbouwmogelijkheden behouden, bevatten onze polders archeologische-, cultuurhistorische- en architectonische waarden die we dienen te koesteren. Het zeer open polderkarakter lijkt nog steeds hetzelfde als in de 17e eeuw en wat ons betreft blijft dit nog eeuwen zo!

We hopen op brede steun in de Gemeenteraad zodat straks niet alleen onze prachtige binnenstad, maar ook onze minstens zo belangrijke groene long de bescherming krijgt die het verdient!

Nu door verschillende grondtransacties de onrust over het bebouwen van het poldergebied toeneemt, zijn wij verplicht aan u en toekomstige Dordtenaren het begrip ‘Zuidpolderen’ weer nieuw leven in te blazen. Zuidpolderen staat voor het luisteren naar burgers en de (Zuid)polder te behouden zoals zij nu is!

Herman van der Graaf, Beter Voor Dordt.

(Dordt Centraal, Stem Uit De Raad 15/02/2019)

Aanpak parkeerproblemen Oudelandshoek

Aanpak parkeerproblemen Oudelandshoek

Tijdens de Raadsvergadering van 13 november jl. heeft Beter Voor Dordt de motie “Extra parkeerplaatsen” ingediend welke met meerderheid van stemmen door de Gemeenteraad is aangenomen. In deze motie hebben wij het college verzocht om op korte termijn een plan van aanpak te maken tot het creëren van extra parkeerplaatsen in de wijk Oudelandshoek voorzien van een planning. Dit plan zou samen met bewoners kunnen worden opgesteld.

Helaas heeft het College ervoor gekozen om op de oude voet verder te gaan en wederom zelf een viertal plaatsen aan te wijzen in de Iroko. Deze manier van werken leidt niet tot een gedragen oplossing in de wijk. Eerder heeft het College op deze manier acht plaatsen aangewezen, hiervan zijn er slechts vier gerealiseerd. Beter Voor Dordt heeft gevraagd om een bredere aanpak over de hele wijk en grotere oplossingen dan slechts vier parkeerplaatsen in één straat toe te voegen, die ook nog eens zijn aangewezen op een plaats wat als groen is bestempeld in het bestemmingsplan.

De fractie heeft ook nogmaals aandacht gevraagd voor de problematiek van de vele bedrijfsbussen die in deze wijk worden geparkeerd. Zij nemen parkeerplaatsen in beslag en zorgen voor onveilige situaties voor kinderen in de wijk.
We weten dat sommige bussen van zzp-ers uit de wijk zijn, maar ook daarvoor zien wij graag een gedragen oplossing waarbij de input van de bestuurders van deze busjes wordt meegenomen. Als alternatieve oplossingsrichting hebben wij gepleit voor het onderzoeken van de mogelijkheid van een parkeerterrein voor busjes aan de rand van de wijk.

Wij zien graag dat de parkeerproblemen in deze wijk breder worden aangepakt zoals in onze motie is verwoord.

Proef 4e kliko van start

Proef 4e kliko van start

De kliko met het oranje deksel is sinds enige dagen geïntroduceerd in delen van Dordrecht. In de Hoven en de Oudelandshoek is er namelijk gestart met de proefperiode. Gedurende deze periode wordt de hoeveelheid ingezameld PMD-afval gemeten en zal er onderzocht worden hoe u als gebruiker de extra container ervaart.

Beter Voor Dordt is geen voorstander van de 4e container. De kliko’s zijn wat ons betreft al te nadrukkelijk aanwezig in het straatbeeld, daarbij is het in menig tuin ondoenlijk om alle kliko’s fatsoenlijk kwijt te kunnen. Een klikovrij straatbeeld is wat ons betreft wenselijk en haalbaar en daarmee onze ambitie.

Wij willen dat er ingezet wordt op ondergrondse containers. Ook willen wij onderzocht hebben of de huidige manier van afval scheiden wel de meest efficiënte is. In Dordrecht scheiden we afval bij de bron, terwijl er in sommige andere steden wordt overgestapt op het achteraf scheiden van afval. Het afval achteraf laten scheiden door een machine geeft niet alleen een hogere opbrengst, het is natuurlijk ook voor ons als consument eenvoudiger. Al zou het niet lukken om overal ondergrondse containers te introduceren, dan blijven er hooguit één à twee containers achter in de tuin wanneer we zouden overstappen op nascheiding.

Minder kliko’s is Beter Voor Dordt!

Einde parkeerproblemen in zicht?

Einde parkeerproblemen in zicht?

Al langere tijd zet Beter Voor Dordt zich in voor de aanpak van de parkeerproblematiek in diverse wijken in Dordrecht.

Eén van deze wijken betreft de Oudelandshoek, waar enige tijd geleden enkele extra parkeerplaatsen gerealiseerd zijn. Dit was echter een druppel op een gloeiende plaat. Beter Voor Dordt heeft daarom tijdens de bespreking van de begroting een motie ingediend om samen met bewoners op zoek te gaan naar geschikte locaties waar extra parkeerplaatsen gerealiseerd kunnen worden.

Wat Beter Voor Dordt betreft is de situatie op sommige plaatsen onhoudbaar en is een oplossing op korte termijn voor dit probleem noodzakelijk. We zijn dan ook verheugd met de steun die onze motie in de gemeenteraad heeft gekregen. In deze motie hebben we de wethouder gevraagd om in actie te komen. Beter Voor Dordt vindt namelijk dat iedereen op een redelijke afstand van zijn woning zijn auto moet kunnen parkeren.

Beter Voor Dordt heeft ook in een motie aandacht gevraagd voor de overlast die wordt ervaren door de vele bestelbussen die in wijken geparkeerd staan. Deze motie is echter weer ingetrokken na de toezegging van het college om op zoek te gaan naar parkeermogelijkheden buiten de woonerven waar busjes veilig geparkeerd kunnen worden.

Dit bevordert de leefbaarheid in de wijk en ook dat is Beter Voor Dordt!

Duurzaam bouwen aan Dordrecht

Duurzaam bouwen aan Dordrecht

Duurzaam verder bouwen aan Dordrecht, dat is Beter Voor Dordt!

Dordrechts is de laatste jaren enorm gestegen in de lijst van aantrekkelijkste steden om in te wonen. Ondanks de economisch moeilijke jaren is, met aanmoediging van Beter Voor Dordt in het college, veel geïnvesteerd in onze stad. Deze investeringen zijn duidelijk zichtbaar, voor Dordtenaren, maar ook bij veel mensen buiten Dordrecht.

Wij willen nu echt doorpakken met het woningbouwprogramma in onze stad. Wij komen immers uit een dip als het gaat om het bouwprogramma. Uit vele onderzoeken komt duidelijk naar voren dat vele Dordtenaren ruimer en anders willen wonen. Of het nu gaat om de wensen van jongeren, studenten, senioren, kleine huishoudens, etc. Wij geven er gehoor aan! Wij staan voor leefbare wijken waar kwalitatief goede, duurzame en energie neutrale woningen worden gebouwd voor iedere doelgroep.

Daarnaast blijkt dat Dordrecht zeer in trek is voor nieuwe inwoners. Ook deze behoefte willen wij faciliteren. Kortom; of het nu gaat om woningbouw in het sociale huursector of woningen die als ‘middel duur’ of ‘duur’ worden getypeerd. Wij staan voor een stad die ambities heeft om zijn huidige bewoners te huisvesten in goede woningen en open staat om nieuwe inwoners te verwelkomen!

Daarom streven wij ernaar om de komende vier jaar 4000 woningen te bouwen in onze stad. Daarbij stellen wij als Beter Voor Dordt de belangrijke voorwaarde dat in onze polders niet gebouwd wordt!

 

Parkeerproblemen Oudelandshoek

Parkeerproblemen Oudelandshoek

Beter Voor Dordt heeft in het verleden meerdere malen aandacht gevraagd voor parkeerproblemen in bepaalde wijken. Eén van deze wijken betrof de wijk Oudelandshoek, waarna op een aantal locaties een beperkt aantal losse parkeerplaatsen zijn gerealiseerd. Een grondige oplossing voor het probleem was destijds niet mogelijk vanwege het gebrek aan budget.

Beter Voor Dordt heeft dit probleem erkend en als volgt opgenomen in haar verkiezingsprogramma:
“Het blijft zaak om vooral te luisteren naar de bewoners rondom parkeerproblemen. Vaak komen zij met heel goede oplossingen. In sommige wijken liggen de oplossingen echter niet voor het oprapen. Dit heeft vaak te maken met de inrichting van de wijk in de vorige eeuw en niet te vergeten het toenemende autobezit. Beter Voor Dordt streeft ernaar om in samenspraak met de bewoners te komen tot oplossingen voor de huidige parkeerproblematiek. Beter Voor Dordt is bereid hiervoor geld vrij te maken.”

Dit is uiteindelijk ook verankerd in het coalitieakkoord 2018-2022:
“We reserveren middelen om de parkeerdruk in de wijken gericht aan te kunnen pakken met aanleg van extra parkeerplekken in overleg met bewoners. Hierin betrekken we ook mogelijke oplossingen voor de parkeerdruk die door bedrijfsbussen wordt veroorzaakt.”

Wij hebben schriftelijke vragen gesteld aan het college met het verzoek deze te beantwoorden voor de behandeling van de begroting. Mocht het college naar ons idee niet voldoende middelen beschikbaar hebben gesteld, zullen we hier tijdens de begrotingsbehandeling nog extra aandacht voor vragen.

Voldoende parkeerplek is Beter Voor Dordt!

Maatregelen tegen drugsoverlast

Maatregelen tegen drugsoverlast

Beter Voor Dordt heeft een brief aan de burgemeester gezonden om aandacht te vragen voor het drugsdealen rond en in de scholen, sportverenigingen, bij schoolfeesten, winkelcentra en op straat.
Wat Beter Voor Dordt betreft krijgt de aanpak van dit probleem prioriteit en komt de Burgemeester nog dit jaar met een plan van aanpak, dat in de commissies besproken kan worden.

Beter Voor Dordt ontving diverse signalen dat er regelmatig gedeald wordt, hetgeen voor overlast en een onveilig gevoel zorgt. Minstens zo belangrijk is dat een kwetsbare groep, de Dordtse jongeren die beïnvloedbaar zijn, gemakkelijk en op jonge leeftijd in aanraking komen met drugs.

Beter Voor Dordt vindt deze tendens zorgelijk en onwenselijk. In ons programma pleiten we dan ook voor extra aandacht voor dit probleem. Wat Beter Voor Dordt betreft wordt deze vorm van criminaliteit hard en zichtbaar aangepakt in samenwerking tussen politie, ouders, scholen, bewoners en andere (jeugd)organisaties. Ook aan de preventieve kant; kinderen, ouders en scholen moet nadrukkelijk worden meegenomen in de uitwerking van het plan.

Aanpak van drugsoverlast is Beter Voor Dordt!

Dordts Visitekaartje

Dordts Visitekaartje

Beter Voor Dordt heeft afgelopen dinsdag  tijdens de bespreking van de kaderbrief in de gemeenteraad aandacht gevraagd voor een aantal actualiteiten die met spoed op moeten worden gepakt.
De openbare ruimte van onze stad dient een visitekaartje te zijn. Het terugdringen van het rondslingerende en niet goed aangeboden afval kan niet langer wachten. Beter Voor Dordt verzoekt het college om met spoed te onderzoeken welke structurele oplossingen er zijn om de met name in het weekend grote toename van afval binnen en buiten de containers en afvalbakken te verwerken. We leven inmiddels in een 24/7 economie maar de containers worden in de weekenden en tijdens de feestdagen niet of onvoldoende geleegd.
Verder dient het verkeerd plaatsen van afval tegengegaan te worden. Dit zou kunnen door de inwoners beter te informeren, bijvoorbeeld door het plaatsen van informerende stickers op de PMD(plastic afval)-inleverlocaties en ondergrondse containers. Daarnaast zal gerichte handhaving niet langer meer uit kunnen blijven.
Het inleveren van PMD-afval zal rigoureus anders moeten. Al jaren pleit Beter Voor Dordt dan ook voor een andere insteek qua afvalinzameling. Nascheiding is wat Beter Voor Dordt betreft de oplossing, een Dordrecht zonder kliko’s is een mooier Dordrecht.
Verder is ons polderlandschap aangehaald. Beter Voor Dordt kijkt naar de mogelijkheden voor een initiatiefvoorstel om de groene polders van een beschermde status te voorzien.
Beter Voor Dordt heeft ook het tekort aan parkeerplaatsen in de wijken genoemd. Voor de locaties waar dit tekort op te lossen is ziet Beter Voor Dordt graag dat het college spoedig met voorstellen komt.
Als laatste maar niet als minst belangrijk is er aandacht gevraagd voor de Dordtse bomen. Volgens onderzoek zijn er duizenden bomen ziek, voornamelijk essen en kastanjes.
Beter Voor Dordt wil graag in kaart gebracht hebben wat deze ziektes betekenen voor het bomenbestand en ziet graag inzichtelijk hoe het financieel plaatje eruit komt te zien om het bestand op peil te houden. De bomen zijn de longen van de stad.

Geluidschermen N3

Geluidschermen N3

Beter Voor Dordt heeft het college gevraagd zich in te zetten om meer en hogere geluidschermen langs de N3 te plaatsen. De N3 wordt binnenkort grootschalig gerenoveerd door Rijkswaterstaat.

Ondanks dat wij met enige regelmaat klachten vanuit Sterrenburg en Stadspolders ontvangen over het geluid van de N3, zijn langs deze wijken geen extra geluidschermen gepland door Rijkswaterstaat. Volgens hen voldoet de N3, door het toegepaste stille asfalt en vergroting van de huidige geluidschermen, straks aan alle normen.

Voor ons zijn echter niet alleen de normen leidend, maar ook de werkelijke beleving van de overlast. Wij zullen dit dossier dan ook blijven volgen. Mocht na renovatie de overlast niet voldoende zijn afgenomen, zullen wij wederom vragen om aanvullende maatregelen.

Dordrecht viert de stad!  

Dordrecht viert de stad!  

De historische mijlpalen zijn een fantastische manier om onze stad voor onze eigen inwoners en voor al onze gasten mooi op de kaart te zetten.In 2018/2019 staan we stil bij 400 jaar Dordtse Synode. In 2020 is onze stad jarig: we vieren dan 800 jaar stadsrechten. In 2021 is het 600 jaar geleden dat het landschap van Dordrecht en de Biesbosch werd gevormd door de Sint Elisabethvloed. We vieren ook historische wijkmomenten, zoals 50 jaar Sterrenburg en 40 jaar Stadspolders. Wat Beter Voor Dordt betreft organiseren en vieren we de mijlpalen met elkaar: inwoners, verenigingen, het onderwijs, bedrijfsleven, middenstand, musea, podia en horeca. Met ruimte voor nieuwe initiatieven die bij voorkeur ook voor jongeren aantrekkelijk zijn. Ondersteuning door de gemeente op het gebied van veiligheid hoort daarbij.

Polderlandschap beschermen

Polderlandschap beschermen

De bebouwing in de Zuidpolder hebben we dankzij uw steun kunnen stoppen. Gelukkig, want ons unieke polderlandschap willen we graag zo houden, voor nu én voor in de toekomst. In de toekomst zit nu juist die onzekerheid. In theorie zou een volgend stadsbestuur zonder veel moeite bebouwing in dit gebied weer mogelijk kunnen maken. Dat willen we graag voorkomen door het polderlandschap een beschermde status te geven en net als enkele stadsparken en de Biesbosch veilig te stellen voor de toekomst.
Dit is wat ons betreft Beter Voor Dordt!

Als enige tegen de 4e kliko

Als enige tegen de 4e kliko

BETER VOOR DORDT stemt als enige tegen de 4e kliko.

Op dinsdag 20 februari heeft de meerderheid van de gemeenteraad van Dordrecht ingestemd met een proef om de 4e minicontainer voor plastic te introduceren in de tuinen van Oudenlandshoek en De Hoven. Weliswaar mag je nu de kliko nog weigeren, maar wat ons betreft is dit een stap de verkeerde kant op. Over het slechts 1 maal per maand legen van de grijze container wordt later een beslissing genomen.

Beter Voor Dordt heeft als enige partij tegen dit voorstel gestemd. Wij vragen ons af of dit wel de gewenste oplossing is om een duurzame oplossing te vinden voor het recyclen van huisafval. Daar waar in het land volop wordt ingezet op nascheiding van afval, met zeer goede resultaten, blijven we in Dordrecht achter door niet mee te gaan met deze ontwikkelingen. We doen een stap achteruit door de invoering van een 4e container mogelijk te maken. Nascheiding in combinatie met ondergrondse containers resulteert in meer ruimte in onze tuinen omdat er geen containers meer staan, minder verkeersbeweging van vuilniswagens en minder vervuiling van het straatbeeld door rijen kliko’s. Dat is wat ons betreft pas Beter Voor Dordt!

 

Veilige fietsoversteek

Veilige fietsoversteek

In November heeft Beter Voor Dordt bij de begrotingsbehandeling de motie ‘gun (snor) fietsers een veilige oversteek’ ingediend. De wethouder werd in deze motie gevraagd om  direct noodmaatregelen te treffen om de meer dan gevaarlijke situatie aan te pakken bij de fietsoversteek bij de Johan Frisoschool aan de Chico Mendesring.

Tot onze verbazing is er tot op heden nog geen enkele actie ondernomen. In december heeft dit, met name in de periode van de sneeuwval, wederom tot een aantal hachelijke situaties geleid. Daarnaast zou er voor 31 december een totaal plan van aanpak klaar moeten zijn geweest voor de gehele route vanaf winkelcentrum Bieshof tot aan de Groene Zoom.

Beter Voor Dordt vindt het onacceptabel dat er op beide onderdelen van de motie nog geen uitvoering is gegeven!
De fractie heeft de wethouder nu gevraagd wat zijn  interpretatie van directe maatregelen is. Wij gaan er daarbij vanuit dat de wethouder de komende dagen alsnog overgaat tot het uitvoeren van de noodzakelijke maatregelen. Tevens gaan wij er vanuit dat er de komende week een volledig plan van aanpak ligt voor de totale route.

Nieuwbouw ASVZ Merbau/Chico Mendesring

Nieuwbouw ASVZ Merbau/Chico Mendesring

ASVZ
In de Oudelandshoek (Stadspolders) was enige onrust ontstaan over de bouw van een wooncomplex van ASVZ aan de Merbau en haar bewoners. Met name het uitblijven van informatie naar de omwonenden van de nieuwe locatie heeft geleid tot speculaties over de toekomstige bewoners.

Beter Voor Dordt heeft contact gezocht met ASVZ met de vraag communicatie richting de buurtbewoners te verbeteren. Mede naar aanleiding hiervan heeft ASVZ actie ondernomen door direct omwonenden uit te nodigen voor een voorlichtingsbijeenkomst die op donderdagavond 26 oktober jl. in het Polderwiel plaatsvond.

ASVZ heeft tijdens deze bijeenkomst een toelichting gegeven op het wooncomplex en haar toekomstige bewoners. De aanwezige bewoners zijn hierbij in de gelegenheid gesteld om hun vragen te stellen en hun ongerustheid uit te spreken. Veel van de ontstane onrust over het wooncomplex en haar toekomstige bewoners kon worden weggenomen. De enige zorg die bij de bewoners blijft bestaan is de impact van dit gebouw op de gevaarlijke verkeerssituatie op het kruispunt met de Groene Zoom. Ook hier heeft Beter Voor Dordt al vragen over gesteld aan de wethouder, wij hopen dan ook dat de veiligheid op het fietspad uiteindelijk zal worden verbeterd.

BETER VOOR DORDT in actie met uitslag enquête

BETER VOOR DORDT in actie met uitslag enquête

Beter Voor Dordt heeft onlangs in de wijk Stadspolders/ Oudelandshoek/Vissershoek een enquête gehouden. Met de uitkomst is de fractie aan de slag gegaan. Als eerste moet gezegd worden dat men met plezier en vaak ook a vele jaren in de wijk woont. Aandachtspunten zijn o.a. overlast ten aanzien van hangjeugd op bepaalde plekken in de wijk, drugshandel op straat en de zogenaamde ‘snelheidsduivels’ in de wijk.

Beter voor Dordt heeft contact gezocht met wijkagent Evert Muller om deze aandachtspunten te bespreken en naar mogelijkheden te kijken hoe hier op geacteerd kan worden. Hij was reeds op de hoogte van deze problematiek en heeft aangegeven dat er intensievere controle zal plaatsvinden op het gebied van snelheidsovertredingen en dat overlastgevers op straat direct worden aangesproken op hun gedrag. Ten aanzien van klachten over het mogelijk dealen van drugs rond winkelcentrum Bieshof heeft de wijkagent aangegeven hier met regelmaat controles te hebben uitgevoerd. De jongeren op deze locaties zijn in beeld, maar uit de controles is vooralsnog niet naar voren gekomen dat er ook daadwerkelijk gedeald wordt.

Beter Voor Dordt heeft er alle vertrouwen in dat de wijkagent in samenwerking met de afdeling toezicht deze klachten op adequate wijze zal aanpakken.

Uit de enquête bleek ook dat veel mensen de wijkagent niet kennen, Evert Muller wees ons op de maandelijkse “Koffie met een Cop” bij Verhagen op winkelcentrum Bieshof. Iedere 1e maandag van de maand tussen 9 en 11 uur kan iedereen in gesprek met de wijkagenten wanneer er vragen en /of klachten zijn. Natuurlijk kunt u de wijkagenten ook gewoon in de wijk tegenkomen.

Uw wijkagenten Anja Knoops en Evert Muller
Twitter: WA Stadpolders
Algemeen telefoonnummer: 0900-8844

Fietspad Groene Zoom / Palissander / Oudelandshoek

Fietspad Groene Zoom / Palissander / Oudelandshoek

Beter voor Dordt heeft (wederom) vragen gesteld aan de wethouder m.b.t. verkeersveiligheid op het fietspad Groene Zoom vanaf winkelcentrum de Bieshof tot aan de rotonde.

Met name de (fiets/auto) kruising Groene Zoom – Palissander is naar onze mening verder verslechterd door de bebouwing van het grasveld aan de Merbau bij de kruising. Het grasveldje aan de zijde van de Palissander wordt binnenkort ook bebouwd.
Beter voor Dordt vraagt het college dan ook om de veiligheid op korte termijn te verbeteren. De scholen zijn inmiddels weer van start gegaan en deze route wordt weer intensief gebruikt. Met name door scholieren.
Beter voor Dordt dringt er op aan om de verbeteringen voor het najaar aan te brengen. In ieder geval voor dat de wintertijd zijn intrede doet en het zicht op de kruising nog ‘slechter’ wordt.

Beter voor Dordt staat ook voor de veiligheid van de bewoners van de Stadspolders!