Gezond zijn is een groot goed, dat heeft corona maar weer eens duidelijk gemaakt. Als gezondheidszorgvoorziening heeft Dordrecht de beschikking over een topklinisch ziekenhuis. Maar ook allerlei andere professionele zorgaanbieders staan dagelijks klaar om al dan niet in aanvulling op mantelzorg en andere vrijwilligers (zorg)hulp en ondersteuning te bieden. Alleen al daarom is Beter Voor Dordt trots op alle zorgverleners! 

Tegelijkertijd streeft Beter Voor Dordt naar een stad waarin mensen zoveel mogelijk mee kunnen doen, ongeacht leeftijd of eventuele beperkingen. Wij zetten ons in voor een kennispunt zorg en een gezonde stad die een grote sociale verbondenheid kent. Mensen die zorg nodig hebben, worden ondersteund op een manier die bij hen past. 

Inzetten op een kennispunt zorg 

De afgelopen zes jaar is een tijd geweest van vele veranderingen in de zorg (decentralisaties). Maar sinds de Jeugdzorg en zorg voor kwetsbaren bij gemeenten terecht is gekomen, gaat het niet beter dan voorheen. Veel op papier is misschien duidelijk, maar in de praktijk niet. Beter Voor Dordt maakt zich zorgen om de groepen mensen en hun naasten die de weg naar het zorgloket van de gemeente Dordrecht niet (goed genoeg) weten te vinden en steeds maar van het kastje naar de muur gestuurd worden. Beter Voor Dordt wil daarom inzetten op een kennispunt zorg, ondersteunt door de gemeente en wijkteams, zodat duidelijk is waar men terecht kan en men recht op heeft. 

Gerichtere kaderstelling zorginkoop door de gemeente 

Beter Voor Dordt vindt het belangrijk dat overheidsgeld verantwoord en doelmatig wordt besteed. Dat vraagt om scherpe inkoop van zorgdiensten door de gemeente, maar vooral ook dat kwaliteit en zorginnovatie mede op het gebied van preventie en vroeg signalering voorop staat, omdat lichte hulp soms te licht en zware hulp te zwaar is. Veel mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig wonen en leven, in hun eigen omgeving en met de ondersteuning die ze daarbij nodig hebben. Daarom is het belangrijk dat de gemeente zorg dichter bij mensen aanbiedt in samenhang met het beleid voor mantelzorgers en vrijwilligers. We blijven de keuzevrijheid van cliënten waar het zorgaanbieders betreft belangrijk vinden en willen professionele (geestelijke) gezondheidszorg nadrukkelijk meer verbinden met de partijen die actief zijn in het sociale netwerk in de wijk (wijkteams, maatschappelijke initiatieven en anderen). Verder betekent dat ook dat zorgvragers en -aanbieders vooraf niet overstelpt moeten worden met bureaucratie en onnodig veel regels en procedures. Daarmee zetten we dus in op een gerichtere kaderstelling zorginkoop door de gemeente.

Stimuleren en initiëren van bewonersparticipatie

Beter Voor Dordt wil initiatieven uit de wijken zoveel mogelijk ondersteunen en de betrokkenheid en invloed van de bewoners verder versterken door het stimuleren en initiëren van bewonersparticipatie. De komende raadsperiode willen wij dit praktisch vormgeven via onder andere (bewoners)panels. De gedachte hierachter is het vergroten van de kracht van de samenleving. Juist de mensen die direct met een uitdaging te maken hebben, kunnen immers met passende ideeën of oplossingen komen waar de gemeente nog niet aan had gedacht. Verder wil Beter Voor Dordt de komende periode sterker inzetten op een betrouwbare, dienstbare, bereikbare en rechtvaardige lokale overheid die dichtbij is.

Goede zorg voor corona 

Veel van onze inwoners, ondernemers en verenigingen doen nog steeds hun best om opvolging te geven aan de coronamaatregelen. Tegelijkertijd zijn er veel onzekerheden over de effecten en de ontwikkeling van het coronavirus en de continuïteit van de zorg.

We zullen de komende periode als Dordtse samenleving met corona moeten leren leven. 

En ook als het zou uitdoven moeten we de lokale impact ervan niet onderschatten. Beter Voor Dordt maakt zich de komende periode graag sterk om naast de zorg, ook de sociale, maatschappelijke en economische effecten van corona in Dordrecht het hoofd te bieden. Dat vraagt om debat en Beter Voor Dordt voert graag dit debat samen met onze inwoners, ondernemers en verenigingen. En waarbij zij ook meebeslissen! We zullen toe moeten naar oplossingen waarbij we kwetsbaren, zoals onze ouderen, zo veel mogelijk beschermen maar de Dordtse samenleving toch doordraait. Daarbij streven we naar een meer voorspelbaar perspectief en een langere termijn agenda waar aandacht is voor de zorg maar ook aandacht voor de sociale, maatschappelijke en economische gevolgen van corona in onze stad, oftewel goede zorg voor corona.

Inzetten op meer ontmoetingsplekken voor jong en oud

Eenzaamheid is een groot probleem in onze stad. Het komt voor in alle leeftijdscategorieën en alle wijken. Beter Voor Dordt wil daarom inzetten op meer ontmoetingsplekken voor jong en oud in de wijk, waaronder de uitrol van meer huiskamerprojecten. De vele goede (vrijwillige) initiatieven die onze stad kent willen we uiteraard koesteren en ervoor zorgen dat dergelijke initiatieven kunnen blijven voortbestaan. Immers: in een stad waar mensen elkaar kennen, wordt eenzaamheid voorkomen en lossen mensen samen zélf meer op. 

De inzet en belangrijke rol van mantelzorgers blijven waarderen én ondersteunen

Beter Voor Dordt wil de inzet en belangrijke rol van mantelzorgers blijven waarderen én ondersteunen: zij zijn belangrijk voor hun naasten en een onmisbare schakel in de dagelijkse zorg en ondersteuning. Om mantelzorgers te kunnen ontlasten wil Beter Voor Dordt meer inzetten op collectieve ondersteuning, zoals respijtzorg. Daarnaast zet Beter Voor Dordt zich ervoor in dat de DordtPas gratis én met mantelzorgwaardering ook komende jaren blijft voor Dordtse mantelzorgers.