Een bereikbaar centrum is in het belang van alle Dordtenaren. We blijven ons sterk maken voor gratis openbaar vervoer voor mensen van 65-plus. Maar een goede bereikbaarheid gaat ook hand in hand met goede OV- en verkeerverbindingen met omliggende gemeenten.

Continueren van het gratis busvervoer voor 65plus

Beter Voor Dordt blijft zich inzetten voor het continueren van het gratis busvervoer voor 65plus (i.e. met een beperkte eigen bijdrage voor administratie- en afhandelingskosten door de bus vervoerder), waarmee we 65-plussers stimuleren erop uit te gaan, het gebruik van OV bevorderen en de verkeersdrukte in het centrum beperken. Daarnaast streven we er de komende periode naar om de eigen bijdrage op het openbaar vervoer te schrappen. We sturen hierbij ook aan op scherpere prijsafspraken met de bus vervoerder en onderzoeken of gratis busvervoer breder onderdeel kan worden van de DordtPas en zo ook voor andere relevante doelgroepen zoals Dordtse minima en kinderen tot en met 7 jaar beschikbaar kan komen.   

Bereikbaarheid van het centrum, goede verkeersdoorstroom door de gehele stad en voldoende parkeervoorzieningen blijvend punt van aandacht

De bereikbaarheid van het centrum en een goede verkeersdoorstroom door de gehele stad blijft een punt van aandacht en daar maakt Beter Voor Dordt zich graag sterk voor. Op vele plekken in de stad kan de afstelling van stoplichten doelmatiger, bijvoorbeeld op de Baanhoekweg/Merwedestraat en de Laan der Verenigde Naties. 

Voor wat betreft de parkeervoorzieningen blijft Beter Voor Dordt luisteren naar inwoners en is inspraak aan de voorkant wenselijk onder andere via (bewoners)panels. Echter, niet in alle wijken liggen de oplossingen voor het oprapen mede ingegeven door het toenemend autobezit. Maar we zetten ons graag in voor innovatieve vormen van parkeren, zoals ‘parkeertorens ingepakt in het groen’. 

Goede OV- en verkeersverbindingen met omliggende gemeenten

Voor de verbinding met omliggende gemeenten, waarbij Dordrecht voor veel Drechtstedelingen eindbestemming of overstapplaats is, investeren we (samen met partners) in goede OV- en verkeersverbindingen met omliggende gemeenten alsook de Rotterdamse havens. Daarbij willen we de bijbehorende overlast en veiligheidsrisico’s van het vervoer van giftige/gevaarlijke stoffen over het spoor terugbrengen naar nul. 

Inzetten op hoogfrequente (spoorboekloze) Intercityverbindingen en Light Train

Beter Voor Dordt zet in op hoogfrequente (spoorboekloze) intercitytreinverbindingen met Rotterdam én Breda. Aanvullend hierop zetten we hernieuwd in op Light Train met nieuwe haltes die Amstelwijk, Leerpark en Maasterras via het spoor verbinden met de Zuidelijke Randstad.