Krispijn

Krispijn

Krispijn

Beter Voor Dordt is ook beter voor Krispijn!

Wat is er mede dankzij uw stem op Beter Voor Dordt bereikt:

 • 65+ sinds 2010 (bijna) gratis met de bus.
 • Geen extra stijging OZB, alleen inflatiecorrectie.
 • Leefbaarheid Krispijn aanzienlijk verbeterd.
 • Overlast kamerverhuur grotendeels opgelost.
 • Burgerinitiatieven zijn gefaciliteerd.

Enkele speerpunten komende periode:

 • Geen stijging OZB, alleen inflatiecorrectie.
 • 65+ gratis met de bus.
 • Bushalte bij de begraafplaats Essenhof.
 • Ontmoetingsruimte voor jong en oud stimuleren.
 • Eenzaamheid ouderen actief tegengaan.
 • Herinrichting terrein Movado samen met omwonenden.
 • Opknappen en veiliger maken Weizigtpark.
 • Beschermde status voor het Weizigtpark.
 • Aanpakken drugsoverlast in Krispijn.
 • Geen 4e kliko introduceren maar inzetten op nascheiding.
 • Hardrijders en onveilige verkeerssituaties aanpakken.
 • Betere handhaving in 30 kilometerzones.
 • Parkeerproblemen in Krispijn samen met de bewoners oplossen.
 • Verbeteren samenwerking tussen sociale wijkteam en wijkorganisaties.
 • Zwerfvuil aanpakken, Krispijn kan en moet schoner.

En wat moet er verder bij u in de wijk gebeuren?

Neem contact op via e-mail: krispijn@betervoordordt.nl,
schrijf naar Postbus 844, 3300 AV Dordrecht of bel 078 61 49 811.

Vertegenwoordigers van Krispijn:

Loudy Nijhof
loudy1009@msn.com

Herman van der Graaf
h.vandergraaf@betervoordordt.nl

Osman Soy
o.soy@betervoordordt.nl

Eric van Geloven
e.vangeloven@betervoordordt.nl

Paul Hendriks
p.hendriks@betervoordordt.nl

BV Patersweg.

BV Patersweg.

Enige tijd terug heeft Beter Voor Dordt een bezoek gebracht aan buurtcomité BV Patersweg. Een prachtig initiatief van omwonenden van de Patersweg waarmee zij de verantwoordelijkheid hebben genomen voor de inrichting en het bijhouden van het braakliggende terrein langs de Patersweg. De percelen zijn ingericht als wandeltuin, picknick- en speelplaats, er is zelfs een jeu-de-boulesbaan aangelegd.

Inmiddels zijn er vergevorderde plannen om hier nieuwbouw te realiseren. In het traject hiernaartoe is niet alles gelopen zoals BV Patersweg had gehoopt. De omwonenden voelden zich door de projectontwikkelaar onvoldoende betrokken. Dit is erg spijtig maar helaas niet meer terug te draaien. Wat het comité daarnaast het meest steekt is wel dat zij de verantwoordelijkheid hebben de door hen onderhouden percelen geëgaliseerd op te leveren.

Beter Voor Dordt vindt het jammer dat het zo is gelopen. We hebben ook de wethouder benaderd over deze situatie. De projectontwikkelaar heeft toegezegd de bewoners actief te betrekken bij het proces. Ook is de toezegging er dat BV Patersweg het terrein straks niet meer hoeft te egaliseren. Wel dient de beplanting verwijderd te worden voor oplevering. Beter Voor Dordt heeft aangeboden bij deze klus te gaan helpen. Vele handen maken licht werk. Initiatieven als BV Patersweg zijn Beter Voor Dordt!

Als enige tegen de 4e kliko.

Als enige tegen de 4e kliko.

BETER VOOR DORDT stemt als enige tegen de 4e kliko.

Op dinsdag 20 februari heeft de meerderheid van de gemeenteraad van Dordrecht ingestemd met een proef om de 4e minicontainer voor plastic te introduceren in de tuinen van Oudenlandshoek en De Hoven. Weliswaar mag je nu de kliko nog weigeren, maar wat ons betreft is dit een stap de verkeerde kant op. Over het slechts 1 maal per maand legen van de grijze container wordt later een beslissing genomen.

Beter Voor Dordt heeft als enige partij tegen dit voorstel gestemd. Wij vragen ons af of dit wel de gewenste oplossing is om een duurzame oplossing te vinden voor het recyclen van huisafval. Daar waar in het land volop wordt ingezet op nascheiding van afval, met zeer goede resultaten, blijven we in Dordrecht achter door niet mee te gaan met deze ontwikkelingen. We doen een stap achteruit door de invoering van een 4e container mogelijk te maken. Nascheiding in combinatie met ondergrondse containers resulteert in meer ruimte in onze tuinen omdat er geen containers meer staan, minder verkeersbeweging van vuilniswagens en minder vervuiling van het straatbeeld door rijen kliko’s. Dat is wat ons betreft pas Beter Voor Dordt!