Krispijn

Krispijn

Krispijn

Beter Voor Dordt is ook beter voor Krispijn!

Wat is er mede dankzij uw stem op Beter Voor Dordt bereikt:

 • 65+ sinds 2010 (bijna) gratis met de bus.
 • Geen extra stijging OZB, alleen inflatiecorrectie.
 • Leefbaarheid Krispijn aanzienlijk verbeterd.
 • Overlast kamerverhuur grotendeels opgelost.
 • Burgerinitiatieven zijn gefaciliteerd.

Enkele speerpunten komende periode:

 • Geen stijging OZB, alleen inflatiecorrectie.
 • 65+ gratis met de bus.
 • Bushalte bij de begraafplaats Essenhof.
 • Ontmoetingsruimte voor jong en oud stimuleren.
 • Eenzaamheid ouderen actief tegengaan.
 • Herinrichting terrein Movado samen met omwonenden.
 • Opknappen en veiliger maken Weizigtpark.
 • Beschermde status voor het Weizigtpark.
 • Aanpakken drugsoverlast in Krispijn.
 • Geen 4e kliko introduceren maar inzetten op nascheiding.
 • Hardrijders en onveilige verkeerssituaties aanpakken.
 • Betere handhaving in 30 kilometerzones.
 • Parkeerproblemen in Krispijn samen met de bewoners oplossen.
 • Verbeteren samenwerking tussen sociale wijkteam en wijkorganisaties.
 • Zwerfvuil aanpakken, Krispijn kan en moet schoner.

En wat moet er verder bij u in de wijk gebeuren?

Neem contact op via e-mail: krispijn@betervoordordt.nl,
schrijf naar Postbus 844, 3300 AV Dordrecht of bel 078 61 49 811.

Vertegenwoordigers van Krispijn:

Loudy Nijhof
loudy1009@msn.com

Herman van der Graaf
h.vandergraaf@betervoordordt.nl

Osman Soy
o.soy@betervoordordt.nl

Eric van Geloven
e.vangeloven@betervoordordt.nl

Paul Hendriks
p.hendriks@betervoordordt.nl

Maatregelen tegen drugsoverlast

Maatregelen tegen drugsoverlast

Beter Voor Dordt heeft een brief aan de burgemeester gezonden om aandacht te vragen voor het drugsdealen rond en in de scholen, sportverenigingen, bij schoolfeesten, winkelcentra en op straat.
Wat Beter Voor Dordt betreft krijgt de aanpak van dit probleem prioriteit en komt de Burgemeester nog dit jaar met een plan van aanpak, dat in de commissies besproken kan worden.

Beter Voor Dordt ontving diverse signalen dat er regelmatig gedeald wordt, hetgeen voor overlast en een onveilig gevoel zorgt. Minstens zo belangrijk is dat een kwetsbare groep, de Dordtse jongeren die beïnvloedbaar zijn, gemakkelijk en op jonge leeftijd in aanraking komen met drugs.

Beter Voor Dordt vindt deze tendens zorgelijk en onwenselijk. In ons programma pleiten we dan ook voor extra aandacht voor dit probleem. Wat Beter Voor Dordt betreft wordt deze vorm van criminaliteit hard en zichtbaar aangepakt in samenwerking tussen politie, ouders, scholen, bewoners en andere (jeugd)organisaties. Ook aan de preventieve kant; kinderen, ouders en scholen moet nadrukkelijk worden meegenomen in de uitwerking van het plan.

Aanpak van drugsoverlast is Beter Voor Dordt!

Dordts Visitekaartje

Dordts Visitekaartje

Beter Voor Dordt heeft afgelopen dinsdag  tijdens de bespreking van de kaderbrief in de gemeenteraad aandacht gevraagd voor een aantal actualiteiten die met spoed op moeten worden gepakt.
De openbare ruimte van onze stad dient een visitekaartje te zijn. Het terugdringen van het rondslingerende en niet goed aangeboden afval kan niet langer wachten. Beter Voor Dordt verzoekt het college om met spoed te onderzoeken welke structurele oplossingen er zijn om de met name in het weekend grote toename van afval binnen en buiten de containers en afvalbakken te verwerken. We leven inmiddels in een 24/7 economie maar de containers worden in de weekenden en tijdens de feestdagen niet of onvoldoende geleegd.
Verder dient het verkeerd plaatsen van afval tegengegaan te worden. Dit zou kunnen door de inwoners beter te informeren, bijvoorbeeld door het plaatsen van informerende stickers op de PMD(plastic afval)-inleverlocaties en ondergrondse containers. Daarnaast zal gerichte handhaving niet langer meer uit kunnen blijven.
Het inleveren van PMD-afval zal rigoureus anders moeten. Al jaren pleit Beter Voor Dordt dan ook voor een andere insteek qua afvalinzameling. Nascheiding is wat Beter Voor Dordt betreft de oplossing, een Dordrecht zonder kliko’s is een mooier Dordrecht.
Verder is ons polderlandschap aangehaald. Beter Voor Dordt kijkt naar de mogelijkheden voor een initiatiefvoorstel om de groene polders van een beschermde status te voorzien.
Beter Voor Dordt heeft ook het tekort aan parkeerplaatsen in de wijken genoemd. Voor de locaties waar dit tekort op te lossen is ziet Beter Voor Dordt graag dat het college spoedig met voorstellen komt.
Als laatste maar niet als minst belangrijk is er aandacht gevraagd voor de Dordtse bomen. Volgens onderzoek zijn er duizenden bomen ziek, voornamelijk essen en kastanjes.
Beter Voor Dordt wil graag in kaart gebracht hebben wat deze ziektes betekenen voor het bomenbestand en ziet graag inzichtelijk hoe het financieel plaatje eruit komt te zien om het bestand op peil te houden. De bomen zijn de longen van de stad.

BV Patersweg

BV Patersweg

Enige tijd terug heeft Beter Voor Dordt een bezoek gebracht aan buurtcomité BV Patersweg. Een prachtig initiatief van omwonenden van de Patersweg waarmee zij de verantwoordelijkheid hebben genomen voor de inrichting en het bijhouden van het braakliggende terrein langs de Patersweg. De percelen zijn ingericht als wandeltuin, picknick- en speelplaats, er is zelfs een jeu-de-boulesbaan aangelegd.

Inmiddels zijn er vergevorderde plannen om hier nieuwbouw te realiseren. In het traject hiernaartoe is niet alles gelopen zoals BV Patersweg had gehoopt. De omwonenden voelden zich door de projectontwikkelaar onvoldoende betrokken. Dit is erg spijtig maar helaas niet meer terug te draaien. Wat het comité daarnaast het meest steekt is wel dat zij de verantwoordelijkheid hebben de door hen onderhouden percelen geëgaliseerd op te leveren.

Beter Voor Dordt vindt het jammer dat het zo is gelopen. We hebben ook de wethouder benaderd over deze situatie. De projectontwikkelaar heeft toegezegd de bewoners actief te betrekken bij het proces. Ook is de toezegging er dat BV Patersweg het terrein straks niet meer hoeft te egaliseren. Wel dient de beplanting verwijderd te worden voor oplevering. Beter Voor Dordt heeft aangeboden bij deze klus te gaan helpen. Vele handen maken licht werk. Initiatieven als BV Patersweg zijn Beter Voor Dordt!

Als enige tegen de 4e kliko

Als enige tegen de 4e kliko

BETER VOOR DORDT stemt als enige tegen de 4e kliko.

Op dinsdag 20 februari heeft de meerderheid van de gemeenteraad van Dordrecht ingestemd met een proef om de 4e minicontainer voor plastic te introduceren in de tuinen van Oudenlandshoek en De Hoven. Weliswaar mag je nu de kliko nog weigeren, maar wat ons betreft is dit een stap de verkeerde kant op. Over het slechts 1 maal per maand legen van de grijze container wordt later een beslissing genomen.

Beter Voor Dordt heeft als enige partij tegen dit voorstel gestemd. Wij vragen ons af of dit wel de gewenste oplossing is om een duurzame oplossing te vinden voor het recyclen van huisafval. Daar waar in het land volop wordt ingezet op nascheiding van afval, met zeer goede resultaten, blijven we in Dordrecht achter door niet mee te gaan met deze ontwikkelingen. We doen een stap achteruit door de invoering van een 4e container mogelijk te maken. Nascheiding in combinatie met ondergrondse containers resulteert in meer ruimte in onze tuinen omdat er geen containers meer staan, minder verkeersbeweging van vuilniswagens en minder vervuiling van het straatbeeld door rijen kliko’s. Dat is wat ons betreft pas Beter Voor Dordt!