Jezelf prettig, vrij en veilig voelen – dat zou de basis moeten zijn voor iedere Dordtenaar. Of we het nou hebben over ‘achter de eigen voordeur’ of op straat, dit moet 24/7 voor iedereen het geval kunnen zijn. Heel veel plekken in Dordrecht zijn op die manier gelukkig veilig, maar er zijn plekken waar het beter en veiliger kan en moet.

Gerichtere integrale aanpak van overlast en meer inzetten op preventie

Sommige Dordtenaren lijden in stilte. Ze kunnen op eigen kracht niet (meer) meedoen in de maatschappij of om hulp vragen. Eenzaamheid, werkloosheid, schulden en woningnood liggen dan op de loer. Een relatief klein deel van onze inwoners veroorzaakt overlast of pleegt misdrijven.
Wanneer het misgaat, vragen de problemen veel aandacht van gemeente, politie zorg en justitie. Aandacht die nodig is om de overlast tegen te gaan en om de veiligheid van de samenleving te waarborgen. Voor de komende periode vindt Beter Voor Dordt dat er een gerichtere integrale aanpak van overlast moet komen met aandacht voor structurele veranderingen in de zorg en samenleving voor bijvoorbeeld personen met verward gedrag of verslavingsproblematiek.
Tegelijkertijd, voordat er handhaving en dure trajecten voor overtreders in beeld komen, is een goede preventie noodzakelijk. Voorkomen is immers beter dan genezen. Beter Voor Dordt wil dat onveilige plekken worden aangepast en de inwoners actief geïnformeerd worden over preventieve maatregelen en hun inspraak aan de voorkant geeft ten aanzien van veiligheidsvraagstukken in de buurt.

Herinvoering van de wijkschouw, óók een kinderwijkschouw invoeren

Preventie bij ongevallen houdt in dat de gemeente trottoirs, fietspaden en rijbanen goed onderhoudt. En ook hier wil Beter Voor Dordt dat inwoners mee kunnen praten en denken met beslissingen die hen raken. Sámen zoeken we naar nieuwe manieren van discussie en samen zoeken we naar nieuwe oplossingen voor de uitdagingen in onze stad, Daartoe zet Beter Voor Dordt in op de herinvoering van de wijkschouw met gemeente, politie, inwoners en organisaties. Beter Voor Dordt wil óók een kinderwijkschouw invoeren waarbij door samen met kinderen door de wijk te gaan wordt gezocht naar aandachtspunten en verbeteringen die hen aangaan.

Structureel zichtbare en integrale wijkgerichte aanpak ‘georganiseerde criminaliteit dichtbij’

Afgelopen jaren is door de gemeente samen met haar veiligheidspartners extra geïnvesteerd in de veiligheid in Dordrecht. Het aantal zogenoemde high impact crimes (overvallen, straatroof en woninginbraken) is de afgelopen jaren met de helft gedaald. Dat is uiteraard positief. Maar het duurzaam verbeteren van de veiligheid en weerbaarheid in onze gemeente vraagt om meer. Beter Voor Dordt wil het creëren en behouden van een veilig Dordrecht niet alleen bereiken door de overlastaanpak en de aanpak van de zogenaamde high impact crimes, maar ook door nog meer in te zetten op een structureel zichtbare en integrale wijkgerichte aanpak op het voorkomen en bestrijden van de onzichtbare criminaliteit die onze samenleving ondermijnt. Beter Voor Dordt heeft zich de afgelopen jaren met succes sterk gemaakt voor speciale programma’s om overlast in de wijken aan te pakken en we zien graag uitbreiding van deze aanpak. We vinden dit belangrijk omdat ‘georganiseerde criminaliteit dichtbij‘ allerhande negatieve effecten heeft die op het eerste gezicht niet altijd goed zichtbaar zijn en onder meer fatsoenlijke verhoudingen, het woongenot en het vestigingsklimaat voor Dordtse ondernemers verslechtert – zeker in een tijd als deze waarin ondernemers meer dan ooit financiële problemen hebben als gevolg van de coronamaatregelen.

Veiligheid in de wijk met de wijkagent als fundamentele basis en meer handhavers (boa’s)

Gezamenlijk de ogen en oren van de wijk vormen levert een veiliger omgeving op. WhatsApp groepen, buurtpreventie of andere initiatieven die het onderling buurtcontact versterken kunnen hierbij een belangrijke rol spelen. Beter Voor Dordt ondersteunt en faciliteert dergelijke initiatieven graag. Maar een goede aanpak vraagt ook om de wijkagent als fundamentele basis die zichtbaar en aanspreekbaar is in de wijk. Met enige regelmaat valt in de Dordtse media te lezen over de belangrijke rol en toegevoegde waarde van wijkagenten in Dordrecht. Beter Voor Dordt onderschrijft dat en vindt het belangrijk dat wijkagenten zo veel mogelijk met hun werk in de Dordtse wijken bezig kunnen zijn zoals surveilleren, de keerzijde van digitalisering en de aanpak van ondermijning. In dit kader vraagt Beter Voor Dordt de komende jaren wederom om extra inspanning voor de beveiliging van het gemeentelijke ICT-systeem en het borgen van de privacy van onze inwoners op basis van de Europese regelgeving. Voor de aanpak van zwerfafval op straat, foutgeparkeerde auto’s, overlast van hondenpoep en andere dagelijkse ergernissen wil Beter Voor Dordt inzetten op meer handhavers/ buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) zodat grensoverschrijdend gedrag sneller aangepakt kan worden.

Nog verder verhogen van de verkeersveiligheid: meer 30 kilometerzones en eenduidige overzichtelijke verkeerssituaties

Beter Voor Dordt staat ook voor een goede verkeersveiligheid in Dordrecht. Afgelopen periode hebben we ingezet op (aanvullende) mogelijkheden om de snelheid op wijkwegen omlaag te krijgen en er zijn inmiddels een behoorlijk aantal 30 kilometerzones in Dordrecht, met name nabij scholen. Een deel van de Oranjelaan en de Merwedestraat (tijdelijk) zijn teruggebracht naar één rijstrook. Komende periode wil Beter Voor Dordt inzetten op het nog verder verhogen van de verkeersveiligheid. Race gedrag met name in maar ook rond Dordrecht is en blijft onacceptabel. Waar mogelijk willen we meer 30 kilometerzones, zeker om en nabij scholen en kinderspeelplekken. Dit moet het aantal verkeersongelukken en verkeersslachtoffers in Dordrecht fors terugdringen. Verder pleit Beter Voor Dordt voor eenduidige, overzichtelijke verkeerssituaties, ook op fietspaden.

Maximumsnelheid van 80 kilometer per uur op de N3

Vanwege het veiligheidsaspect, de geluidsbelasting, maar ook de verlaging van de uitstoot van fijnstof streven we naar een maximumsnelheid van 80 kilometer per uur op de N3 – de verbindingsweg tussen de A15 en A16. Daarmee streven we ook naar het verminderen van het aantal landbouwvoertuigen wat nu door de binnenstad rijdt omdat ze voor een groot deel niet over de N3 mogen rijden.

Onverminderd blijven inzetten om de uitstoot en vervoer van giftige en/of gevaarlijke stoffen in Dordrecht terug te dringen naar nul

Aan de uitstoot van risicovolle stoffen (giftige en/of gevaarlijke stoffen) door chemische bedrijven moet een einde komen. Dit vraagt onder meer om een krachtige lobby richting de hogere overheden. Ook moet er een einde komen aan vervoer/transport van giftige en/of gevaarlijke stoffen per trein door en direct langs Dordrecht. Beter Voor Dordt wil zich onverminderd blijven inzetten om de uitstoot en vervoer van giftige en/of gevaarlijke stoffen in Dordrecht terug te dringen naar nul!