Reeland

Reeland

Reeland

Beter Voor Dordtis ook beter voor het Reeland!

Wat is er mede dankzij uw stem op Beter Voor Dordt bereikt:

 • 65+ sinds 2010 (bijna) gratis met de bus.
 • Geen extra stijging OZB, alleen inflatiecorrectie.
 • Behoud gebouw LTS en nieuwe functie mogelijk gemaakt.
 • Kunstmin is vernieuwd en uitgebreid.
 • Koopzondag is geïntroduceerd.
 • Overlast kamerbewoning grotendeels opgelost.
 • Behoud van het Wantijbad.
 • Monumentale status Wantijpark en Park Merwestein.

Enkele speerpunten komende periode:

 • Geen stijging OZB, alleen inflatiecorrectie.
 • 65+ gratis met de bus.
 • Ontmoetingsruimte voor jong en oud stimuleren.
 • Eenzaamheid ouderen actief tegengaan.
 • Hardrijden aanpakken o.a. in Bankastraat, Reeweg en Crayensteynstraat.
 • 30 kilometerzones indien gewenst uitbreiden en beter inrichten.
 • Betere handhaving in 30 kilometerzones.
 • Geen gevaarlijke stoffen meer over het spoor door Dordrecht.
 • Overlast van wachtende treinen langs Transvaalstraat terugdringen.
 • Dordts polderlandschap behouden door beschermde status.
 • Geen 4e kliko introduceren maar inzetten op nascheiding.
 • Aanpakken van zwerfvuil, Het Reeland kan en moet schoner!

En wat moet er verder bij u in de wijk gebeuren?

Neem contact op via e-mail: reeland@betervoordordt.nl,
schrijf naar Postbus 844, 3300 AV Dordrecht of bel 078 61 49 811.

Vertegenwoordigers van het Reeland:

David Schalken
d.schalken@betervoordordt.nl

Herman van der Graaf
h.vandergraaf@betervoordordt.nl

Paul Hendriks
p.hendriks@betervoordordt.nl

Lars Sandbergen
l.sandbergen@betervoordordt.nl

 

Schoner Dordrecht

Schoner Dordrecht

Het kan u bijna niet ontgaan zijn: Beter Voor Dordt wil dat het schoner wordt in Dordrecht. Concrete stappen zijn inmiddels door ons gezet. Beter Voor Dordt heeft een aantal ondergrondse containers geadopteerd en voorzien van een grasmat met bloemen. Dit kunstmatige groen heeft zich in andere gemeenten ruimschoots bewezen en het verkeerd plaatsen van afval enorm gereduceerd.

Twee weken na plaatsing is ook bij ‘onze’ containers deze trend duidelijk! Wat ons betreft worden straks alle containers waar regelmatig afval naast gedumpt wordt, voorzien van een perkje. Naast dat dit een fraaier straatbeeld oplevert, brengt dit ook een kostenbesparing met zich mee. Er is minder mankracht nodig om afval dat naast de containers gedumpt wordt te verwijderen.

Wat Beter Voor Dordt betreft doen we meer om de stad schoner te houden. We hebben de wethouder verzocht te bekijken of de bladkorven voortaan weer geplaatst kunnen worden in de herfstperiode. Verder willen we dat er gekeken wordt of een ‘schoonaanhanger’, zoals die ook in Maassluis is geïntroduceerd, wellicht iets voor Dordrecht kan betekenen. Deze met allerlei schoonmaak- en groenonderhoudsmiddelen gevulde aanhanger is te reserveren door inwoners die graag met hun buurt of club een bijdrage willen leveren aan een schonere leefomgeving.

Met Beter Voor Dordt wordt Dordt schoon heel gewoon!

Duurzaam bouwen aan Dordrecht

Duurzaam bouwen aan Dordrecht

Duurzaam verder bouwen aan Dordrecht, dat is Beter Voor Dordt!

Dordrechts is de laatste jaren enorm gestegen in de lijst van aantrekkelijkste steden om in te wonen. Ondanks de economisch moeilijke jaren is, met aanmoediging van Beter Voor Dordt in het college, veel geïnvesteerd in onze stad. Deze investeringen zijn duidelijk zichtbaar, voor Dordtenaren, maar ook bij veel mensen buiten Dordrecht.

Wij willen nu echt doorpakken met het woningbouwprogramma in onze stad. Wij komen immers uit een dip als het gaat om het bouwprogramma. Uit vele onderzoeken komt duidelijk naar voren dat vele Dordtenaren ruimer en anders willen wonen. Of het nu gaat om de wensen van jongeren, studenten, senioren, kleine huishoudens, etc. Wij geven er gehoor aan! Wij staan voor leefbare wijken waar kwalitatief goede, duurzame en energie neutrale woningen worden gebouwd voor iedere doelgroep.

Daarnaast blijkt dat Dordrecht zeer in trek is voor nieuwe inwoners. Ook deze behoefte willen wij faciliteren. Kortom; of het nu gaat om woningbouw in het sociale huursector of woningen die als ‘middel duur’ of ‘duur’ worden getypeerd. Wij staan voor een stad die ambities heeft om zijn huidige bewoners te huisvesten in goede woningen en open staat om nieuwe inwoners te verwelkomen!

Daarom streven wij ernaar om de komende vier jaar 4000 woningen te bouwen in onze stad. Daarbij stellen wij als Beter Voor Dordt de belangrijke voorwaarde dat in onze polders niet gebouwd wordt!

 

Wij zetten de bloemetjes buiten!

Wij zetten de bloemetjes buiten!

De slingerende zakken met plastic afval, op straat gedumpt grofvuil en overvolle vuilnisbakken zijn een doorn in het oog van menig inwoner en bezoeker van Dordrecht. In het coalitieprogramma van komende periode is er dan ook aandacht besteed aan het terugdringen van deze vervuiling van het straatbeeld en wordt er komende jaren geld vrij gemaakt om zaken goed aan te pakken. Echter is naar mening van Beter Voor Dordt iedere dag die gewacht wordt met de aanpak van dit probleem, een dag te veel. Genoeg gepraat en tijd voor actie dus. 

Onder leiding van Tony Bruys is er een plan ontstaan en uitgewerkt. In nauwe samenwerking met Steenplaza en HVC heeft dit ertoe geleid dat inmiddels de eerste ondergrondse containers in Dordrecht zijn voorzien van een fraaie grasmat met bloemen. Dit ‘groen’ moet het verkeerd plaatsen van afval tegengaan. In bijvoorbeeld Rotterdam en Oss heeft dit al tot grote reductie van zwervend vuil geleid. In Dordrecht dient er nog wel zorggedragen te worden voor extra aandacht over hoe het grofvuil dan wél aangeboden dient te worden. Grofvuil kunt u in Dordrecht namelijk gratis laten ophalen door HVC. Wat Beter Voor Dordt betreft wordt dit rondom ondergrondse containers nog duidelijker gecommuniceerd. 

De fractieleden van Beter Voor Dordt hebben persoonlijk de kosten van de geplaatste grasmatten gedekt. Zij hopen dat, indien de proef succesvol blijkt, er door de gemeente én HVC naar een passende oplossing gezocht wordt om ook andere ondergrondse containers te voorzien van bloemetje en zo te behouden voor gedumpt afval.

Schone straten zijn Beter Voor Dordt!

Op de foto: Tony Bruys van B2B, betrokken buurtbewoner Marlon Monsanto, Edwin Slagter van Steenplaza, Herman van der Graaf en David Schalken van Beter Voor Dordt ©Thymen Stolk

Maatregelen tegen drugsoverlast

Maatregelen tegen drugsoverlast

Beter Voor Dordt heeft een brief aan de burgemeester gezonden om aandacht te vragen voor het drugsdealen rond en in de scholen, sportverenigingen, bij schoolfeesten, winkelcentra en op straat.
Wat Beter Voor Dordt betreft krijgt de aanpak van dit probleem prioriteit en komt de Burgemeester nog dit jaar met een plan van aanpak, dat in de commissies besproken kan worden.

Beter Voor Dordt ontving diverse signalen dat er regelmatig gedeald wordt, hetgeen voor overlast en een onveilig gevoel zorgt. Minstens zo belangrijk is dat een kwetsbare groep, de Dordtse jongeren die beïnvloedbaar zijn, gemakkelijk en op jonge leeftijd in aanraking komen met drugs.

Beter Voor Dordt vindt deze tendens zorgelijk en onwenselijk. In ons programma pleiten we dan ook voor extra aandacht voor dit probleem. Wat Beter Voor Dordt betreft wordt deze vorm van criminaliteit hard en zichtbaar aangepakt in samenwerking tussen politie, ouders, scholen, bewoners en andere (jeugd)organisaties. Ook aan de preventieve kant; kinderen, ouders en scholen moet nadrukkelijk worden meegenomen in de uitwerking van het plan.

Aanpak van drugsoverlast is Beter Voor Dordt!

Dordts Visitekaartje

Dordts Visitekaartje

Beter Voor Dordt heeft afgelopen dinsdag  tijdens de bespreking van de kaderbrief in de gemeenteraad aandacht gevraagd voor een aantal actualiteiten die met spoed op moeten worden gepakt.
De openbare ruimte van onze stad dient een visitekaartje te zijn. Het terugdringen van het rondslingerende en niet goed aangeboden afval kan niet langer wachten. Beter Voor Dordt verzoekt het college om met spoed te onderzoeken welke structurele oplossingen er zijn om de met name in het weekend grote toename van afval binnen en buiten de containers en afvalbakken te verwerken. We leven inmiddels in een 24/7 economie maar de containers worden in de weekenden en tijdens de feestdagen niet of onvoldoende geleegd.
Verder dient het verkeerd plaatsen van afval tegengegaan te worden. Dit zou kunnen door de inwoners beter te informeren, bijvoorbeeld door het plaatsen van informerende stickers op de PMD(plastic afval)-inleverlocaties en ondergrondse containers. Daarnaast zal gerichte handhaving niet langer meer uit kunnen blijven.
Het inleveren van PMD-afval zal rigoureus anders moeten. Al jaren pleit Beter Voor Dordt dan ook voor een andere insteek qua afvalinzameling. Nascheiding is wat Beter Voor Dordt betreft de oplossing, een Dordrecht zonder kliko’s is een mooier Dordrecht.
Verder is ons polderlandschap aangehaald. Beter Voor Dordt kijkt naar de mogelijkheden voor een initiatiefvoorstel om de groene polders van een beschermde status te voorzien.
Beter Voor Dordt heeft ook het tekort aan parkeerplaatsen in de wijken genoemd. Voor de locaties waar dit tekort op te lossen is ziet Beter Voor Dordt graag dat het college spoedig met voorstellen komt.
Als laatste maar niet als minst belangrijk is er aandacht gevraagd voor de Dordtse bomen. Volgens onderzoek zijn er duizenden bomen ziek, voornamelijk essen en kastanjes.
Beter Voor Dordt wil graag in kaart gebracht hebben wat deze ziektes betekenen voor het bomenbestand en ziet graag inzichtelijk hoe het financieel plaatje eruit komt te zien om het bestand op peil te houden. De bomen zijn de longen van de stad.

Actief tijdens NL DOET

Actief tijdens NL DOET

BETER VOOR DORDT ook actief tijdens NL Doet van het Oranje Fonds.

De (kandidaat) Raadsleden van Beter Voor Dordt zijn ook dit jaar weer actief tijdens NL Doet.

Picknicktafels “ontgroenen”
David Schalken gaat vrijdagochtend samen met cliënten bij Gemiva SVG Spoorzicht de picknicktafels en banken met groene zeep schoonborstelen.

Zaterdag 10 maart as. zijn een aantal BVD leden aanwezig in het Polderwiel.
Van 10.00 -12.00 uur wassen enthousiaste kinderen van speelotheek Pip & Zo onder begeleiding van volwassen en leden van Beter Voor Dordt gratis auto’s van bewoners van het Polderwiel en omwonenden.
Van 12.00 -14.00 uur is er voor bewoners en kinderen een kleine High Tea in het restaurant van het Polderwiel. Leden van Beter Voor Dordt zullen hierbij aanwezig zijn en deze happening ondersteunen.

Een aantal andere leden sluiten aan bij Resto van Harte om op zaterdag 10 maart in winkelcentrum Sterrenburg een gezellige wijklunch mogelijk te maken met en voor buurtbewoners.

Lijsttrekker David Schalken-den Hartog: “Wij schrijven ons ieder jaar in voor een aantal activiteiten, we hebben bijvoorbeeld een keer poffertjes gebakken bij Dubbelmonde en speeltoestellen schoongemaakt bij Speelruinvereniging Oosterkwartier.
Hoewel we deze dagen druk zijn met de komende Gemeenteraadsverkiezingen vinden wij dat we ook dit jaar een bijdrage moeten leveren.
Het is ieder jaar weer een leuk moment om organisaties te bezoeken en samen met andere vrijwilligers een klus aan te pakken.”

Als enige tegen de 4e kliko

Als enige tegen de 4e kliko

BETER VOOR DORDT stemt als enige tegen de 4e kliko.

Op dinsdag 20 februari heeft de meerderheid van de gemeenteraad van Dordrecht ingestemd met een proef om de 4e minicontainer voor plastic te introduceren in de tuinen van Oudenlandshoek en De Hoven. Weliswaar mag je nu de kliko nog weigeren, maar wat ons betreft is dit een stap de verkeerde kant op. Over het slechts 1 maal per maand legen van de grijze container wordt later een beslissing genomen.

Beter Voor Dordt heeft als enige partij tegen dit voorstel gestemd. Wij vragen ons af of dit wel de gewenste oplossing is om een duurzame oplossing te vinden voor het recyclen van huisafval. Daar waar in het land volop wordt ingezet op nascheiding van afval, met zeer goede resultaten, blijven we in Dordrecht achter door niet mee te gaan met deze ontwikkelingen. We doen een stap achteruit door de invoering van een 4e container mogelijk te maken. Nascheiding in combinatie met ondergrondse containers resulteert in meer ruimte in onze tuinen omdat er geen containers meer staan, minder verkeersbeweging van vuilniswagens en minder vervuiling van het straatbeeld door rijen kliko’s. Dat is wat ons betreft pas Beter Voor Dordt!