Beter Voor Dordt heeft natuurlijk ook deze keer weer meegewerkt aan de samenstelling van het Kieskompas. Het Kieskompas is in afstemming met alle partijen die meedoen aan de verkiezingen tot stand gekomen, niet alle stellingen zouden wij zelf hebben ingediend.

Hieronder kunt u zien hoe Beter Voor Dordt heeft gereageerd op de stellingen.

Er moet meer cameratoezicht komen (1/2)

Helemaal mee eens

Niet zomaar overal camera’s maar waar het de veiligheid bevordert en kan helpen overlast te bestrijden moeten ze zeker als middel ingezet worden.

 

Om de veiligheid te bevorderen moet er meer cameratoezicht komen (2/2)

Helemaal mee eens

Niet zomaar overal camera’s maar waar het de veiligheid bevordert en kan helpen overlast te bestrijden moeten ze zeker als middel ingezet worden.

 

De gemeente moet meer geld uittrekken voor BOA’s (ordehandhavers)

Helemaal mee eens

We zien handhavers (BOA’s) nog te weinig op straat. Veiligheid in de wijk met de wijkagent als fundamentele basis en meer buitengewone opsporingsambtenaren (BOA’s).

 

Personen in een verdachte situatie mogen vaker preventief gefouilleerd worden

Helemaal mee eens

In risicogebieden kan de Burgemeester preventief fouilleren mogelijk maken wanneer dat nodig is om de onveilige situatie aan te pakken. Wanneer het bijdraagt aan het oplossen van de onveiligheid vindt Beter Voor Dordt dit een goed extra middel om in te zetten. We willen schone, veilige, gezonde en leefbare wijken!

 

Ook na corona moet er een volledig vuurwerkverbod komen

Neutraal

Ieder jaar laait de discussie over het particulier afsteken van vuurwerk weer op. Zwaar letsel, stress bij dieren, overlast en schade zijn voor steeds meer gemeenten, ook voor gemeente Dordrecht, redenen om het afsteken van vuurwerk te beperken. Beter Voor Dordt wil af van de jaarlijkse discussie en wil dat de gemeente permanent vuurwerkvrije zones gaat instellen daar waar dat nodig c.q. gewenst is, bijv. nabij verzorgingstehuizen, rond dierenweides en op plekken waar erg veel overlast wordt ervaren. Er zouden ook vuurwerkzones kunnen worden ingesteld waar men wel vuurwerk mag afsteken.

 

De gemeente moet meer ruimte maken voor fietsers, ook als dat ten koste gaat van ruimte voor de auto

Mee eens

Beter Voor Dordt wil fietsen blijven bevorderen. Wanneer het gaat om de veiligheid van de fietsers mag dat ten koste gaan van ruimte voor de auto. Bestuurders van auto’s zijn tenslotte minder kwetsbaar.

 

De binnenstad van Dordrecht moet autovrij worden

Helemaal mee eens

Bewoners en ondernemers moeten hun woningen en bedrijven wel kunnen bereiken.

 

Openbaar vervoer moet gratis blijven voor 65-plussers, ook als dit leidt tot extra kosten voor de gemeente

Helemaal mee eens

Gratis OV voor 65+ is mede door Beter Voor Dordt ingevoerd en wordt zeer gewaardeerd! Mensen gaan er makkelijker op uit en dat is goed voor de economie, de sociale contacten en voorkomt daarmee eenzaamheid en isolement.

 

Voor milieu- en klimaatmaatregelen mag de lokale belasting stijgen

Niet mee eens

Beter Voor Dordt vindt dat de vervuiler moet betalen. Wij zien meer in het stimuleren van maatregelen die het milieu positief beïnvloeden.

 

In de gemeente Dordrecht mogen geen nieuwe windmolens komen

Helemaal mee eens

Beter Voor Dordt onderschrijft de noodzaak om te komen tot een energietransitie.

Mede met het oog op de bijzondere vogelpopulatie op het eiland van Dordrecht, de nadelige gevolgen zoals slagschaduw en geluid zijn wij tegen uitbreiding van het aantal windmolens op ons eiland.

 

De gemeente moet zich inzetten om het chemische bedrijf Chemours te sluiten

Neutraal

Beter Voor Dordt streeft naar 0% uitstoot van gevaarlijke en giftige stoffen, ondanks dat de provincie hierover gaat blijven wij ons daar sterk voor maken.

De werkgelegenheid speelt hierin ook een rol.

 

Huishoudens die minder restafval aanbieden moeten een lagere afvalstoffenheffing betalen

Niet mee eens

Deze maatregel werkt afvaldumping in de hand.

Beter Voor Dordt gaat voor meer ondergrondse vuilcontainers en innovatieve oplossingen daarbij, ook voor plastic afval. Daarmee komt ook een einde aan de vreselijke situatie van zakken met plastic afval die de hele week lantaarnpalen ontsieren en regelmatig kapotgetrokken worden door mens of dier.

Beter Voor Dordt wil afvalscheiding makkelijker maken, niet moeilijker. Het scheiden van papier, glas en textiel gaat al jaren goed, dus dat houden we graag zo.

Daar waar geen ondergrondse containers geplaatst kunnen worden verkiezen wij daar waar het kan een container of kliko boven zakken voor de inzameling van plastic.

 

Bij het bestrijden van dierplagen mogen geen dieren meer gedood worden

Helemaal niet mee eens

Wanneer bij dierenplagen de volksgezondheid en de veiligheid in het geding komt moet een dierenplaag kunnen worden bestreden. Natuurlijk op een zo verantwoord mogelijk manier en met zo min mogelijk dierenleed.

 

Om wateroverlast te voorkomen mag de gemeente een subsidie geven aan bewoners die hun tegels uit de tuin halen

Helemaal mee eens

Beter Voor Dordt vindt het belangrijk dat we in heel Dordrecht voorbereid zijn op het water, zoals op periodes met zware regenval door bijvoorbeeld op een slimme manier piekbuien op te vangen via groene daken, geveltuintjes en minder dichte bestrating.

 

Minimaal 30% van de nieuwbouwwoningen moeten sociale huurwoningen zijn

Helemaal niet mee eens

Beter Voor Dordt vindt dat in alle prijscategorieën huizen moeten worden gebouwd in de koop- en de huursector.

 

In Dordrecht moeten wolkenkrabbers komen

Mee eens

Wat Beter Voor Dordt betreft blijven de polders groen en onbebouwd! Wanneer het noodzakelijk is om voldoende woningen te kunnen bieden voor onze Dordtenaren mogen er op sommige locaties sequoia-achtige complexen (stadspolders) worden gebouwd.

 

Statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) mogen geen voorrang krijgen op een sociale huurwoning

Helemaal mee eens

Statushouders moeten we gewoon huisvesten, dat wordt vanuit Den Haag bepaald. Daar is geen voorrangsregel voor nodig. Zij moeten ook goed gehuisvest worden. Beter Voor Dordt vindt dat we meer creatieve oplossingen moeten zoeken zoals bijvoorbeeld tijdelijke (prefab)woningen en het transformeren van bedrijfsgebouwen tot woningen om de druk op de woningmarkt te verminderen.

 

Er moet meer geld komen voor armoedebestrijding, ook als de lokale belastingen daarvoor omhoog moeten

Helemaal niet mee eens

Alle Dordtenaren die ondersteuning nodig hebben moeten daarvoor in aanmerking kunnen komen. Dordrecht heeft een goed armoedebeleid, wanneer het budget niet meer toereikend is moet dat niet worden aangevuld door stijging van lokale lasten.

 

De inkomensgrens voor de gratis Dordtpas moet omhoog zodat meer gezinnen er gebruik van kunnen maken

Helemaal mee eens

De Dordtpas is er al voor ALLE Dordtenaren.

Beter Voor Dordt vindt dat zoveel mogelijk Dordtenaren moeten kunnen genieten van alle culturele, sportieve en recreatieve voorzieningen die we in de stad hebben. Met een iets hogere inkomensgrens zullen meer Dordtenaren sneller deelnemen aan alles wat onze stad te bieden heeft.

 

De gemeente moet meebetalen aan gezond eten op scholen, ook als dat de gemeente extra geld kost

Helemaal mee eens

Beter Voor Dordt vindt dat gezond leven gestimuleerd moet worden, gezond eten hoort daarbij. Je komt niet bij iedereen achter de voordeur, een goed voorbeeld op school geeft een goede basis voor de jonge generatie Dordtenaren.

 

De gemeente moet meer geld uitgeven aan kunst en cultuur

Mee eens

Kunst en Cultuur zijn belangrijk voor onze stad en inwoners. Dordrecht heeft ook een uitgebreid en aantrekkelijk aanbod. Wanneer om dit in stand te houden meer geld nodig is moet dat er komen om alle voorzieningen in stand te houden.

 

De gemeente moet ervoor zorgen dat elke wijk een buurthuis heeft, ook als dit leidt tot extra kosten

Helemaal mee eens

Elkaar kunnen ontmoeten is heel belangrijk. Eenzaamheid is een groot probleem. Het komt voor in alle leeftijdscategorieën en alle wijken.

Beter Voor Dordt wil daarom inzetten op meer ontmoetingsplekken voor jong en oud in de wijk, waaronder de uitrol van meer huiskamerprojecten. De vele goede (vrijwillige) initiatieven die onze stad kent willen we uiteraard koesteren en ervoor zorgen dat dergelijke initiatieven kunnen blijven voortbestaan.

Immers: in een stad waar mensen elkaar kennen, wordt eenzaamheid voorkomen en lossen mensen samen zélf meer op.

 

In Dordrecht mag een asielzoekerscentrum komen

Neutraal

Beter Voor Dordt vindt dat we moeten voldoen aan de opdracht vanuit Den Haag om statushouders te huisvesten.

Wanneer noodzakelijk moet gekeken worden waar we ook (tijdelijk) asielzoekers kunnen opvangen, wel altijd in goede afstemming met de omgeving.

 

Om geluidsoverlast tegen te gaan, moet de gemeente zich inzetten om de snelheid op de N3 te beperken tot 80km/u

Helemaal mee eens

Vanwege het veiligheidsaspect, de geluidsbelasting, maar ook de verlaging van de uitstoot van fijnstof streven we naar een maximumsnelheid van 80 kilometer per uur op de N3.

Daarmee streven we ook naar het verminderen van het aantal landbouwvoertuigen wat nu door de binnenstad rijdt omdat ze voor een groot deel niet over de N3 mogen rijden.

 

De gemeente moet mensen met een bijstandsuitkering verplichten een tegenprestatie te leveren voor de samenleving

Helemaal mee eens

Beter Voor Dordt vindt dat iedereen bij moet dragen om ervoor te zorgen dat Dordrecht een fijne stad is. Mensen met een uitkering kunnen zich (bijna altijd) ook inzetten en een bijdrage leveren. We kijken dan natuurlijk naar wat haalbaar is.

 

Financiële meevallers moeten direct voor lastenverlichting ingezet worden

Helemaal mee eens

Beter Voor Dordt roept al sinds de oprichting dat de lokale lasten zo laag mogelijk moeten blijven. Wanneer er financiële meevallers zijn kunnen de lokale lasten omlaag!

 

Winkels moeten ook op zondag open kunnen zijn

Helemaal mee eens

Het consumentengedrag van Dordtenaren verandert. Zij willen hun aankopen kunnen doen op tijden die hen het beste schikken, bijvoorbeeld ’s avonds of in het weekeinde.

Beter Voor Dordt is er dan ook groot voorstander van dat winkeliers en horecaondernemers de deuren van hun zaak kunnen openen als de consument op de stoep staat, uiteraard wel binnen de wettelijke grenzen.

Beter Voor Dordt wil daarom inzetten op afschaffing van de verordening winkeltijden Dordrecht.

 

Inwoners moeten de mogelijkheid hebben om besluiten van de gemeenteraad tegen te houden (correctief referendum)

Niet mee eens

Beter Voor Dordt ziet veel liever dat aan de voorkant van een proces belanghebbenden zo goed worden betrokken bij een voorstel dat het niet achteraf tegengehouden hoeft te worden.

 

Bij projecten met grote gevolgen moet de gemeente een burgerberaad organiseren

Helemaal mee eens

Beter Voor Dordt pleit al jaren voor inspraak aan de voorkant om zo samen op te trekken om te komen tot een gedragen plan.

 

Om de ambtelijke organisatie een afspiegeling van de samenleving te maken, moeten minderheden voorrang krijgen bij sollicitaties

Neutraal

Beter Voor Dordt vindt dat de ambtelijke organisatie een afspiegeling van de samenleving moet zijn maar wij vinden het ook belangrijk dat de persoon met de beste kwaliteiten voor de vacature de baan moet krijgen. De Dordtenaar mag ook van de Gemeente verwachten dat geprobeerd wordt de beste dienstverlening te bieden die mogelijk is.

 

Het aantal coffeeshops in Dordrecht moet worden verminderd

Neutraal

Beter Voor Dordt ziet liever dat er coffeeshops verhuizen naar een locatie buiten het centrum waar ze minder overlast geven dan in de binnenstad. Minder coffeeshops betekent waarschijnlijk meer overlast bij de locaties die open blijven.