fbpx

Crabbehof

Crabbehof en Zuidhoven

Crabbehof en Zuidhoven

Beter Voor Dordt is ook beter voor Crabbehof en Zuidhoven!

Wat is er mede dankzij uw stem op Beter Voor Dordt bereikt:

 • 65+ sinds 2010 (bijna) gratis met de bus.
 • Geen extra stijging OZB, alleen inflatiecorrectie.
 • Bibliotheek in Crabbehof behouden.
 • Positieve resultaten aanpak drugs- alcoholverslaafden.
 • Behoud Dordtsche Manege.
 • Medewerking verleend aan realisatie Crabbehoeve.
 • Overlast Colijnstraat grotendeels opgelost.

Enkele speerpunten komende periode:

 • Geen stijging OZB, alleen inflatiecorrectie.
 • Onze inzet blijft; 65+ gratis met de bus.
 • Eenzaamheid ouderen actief tegengaan.
 • Crabbehoeve dient behouden te blijven.
 • Betere samenwerking sociale wijkteam met wijkorganisaties.
 • Onveilige verkeerssituaties aanpakken.
 • Hardrijders in Crabbehof aanpakken.
 • Geen 4e kliko introduceren maar inzetten op nascheiding.

En wat moet er verder bij u in de wijk gebeuren?

Neem contact op via e-mail: crabbehof@betervoordordt.nl,
schrijf naar Voorstraat 367, 3311 CT Dordrecht of bel 078 61 49 811.

Schoner Dordt

Schoner Dordt

Beter Voor Dordt is blij met het extra budget dat komend jaar beschikbaar is voor een schoner Dordrecht.
Naast gerichte preventiecampagnes moet er ook meer en strikter gehandhaafd worden. Want voorlichting zorgt natuurlijk voor meer bewustwording, maar zonder adequate handhaving blijft de gewenste cultuuromslag uit.

Tijdens de begrotingsbehandeling in de Gemeenteraad hebben we een motie ingediend om de handhaving voor een deel bij HVC neer te leggen. Wanneer er handhavers specifiek bezig zijn met het terugdringen van het afvalprobleem, kunnen we wellicht een flinke slag maken. Immers zijn er in andere steden goede ervaringen met deze “HVC-boa’s”. De wethouder heeft de toezegging gedaan in gesprek te gaan met HVC en terug te koppelen wat de (on)mogelijkheden zijn. Wordt vervolgd!

Werkbezoek HVC

Werkbezoek HVC

Zoals u weet maakt Beter Voor Dordt zich sterk voor een schone stad en vragen wij dan ook met enige regelmaat aandacht voor het zwerfafval en het verkeerd aangeboden afval.
Donderdagmiddag 10 oktober was Beter Voor Dordt samen met o.a. een van de vaste chauffeurs van HVC, die dagelijks betrokken is bij de vuilproblematiek en afvaldumpingen, in Crabbehof voor een kort werkbezoek.

Donderdagavond bezocht Beter Voor Dordt HVC aan de Baanhoekweg om daar in gesprek te gaan met Arnoud Kik (Adviseur Gemeenten), Annemiek Meijer (communicatieadviseur) en directeur Dion van Steensel.
We hebben uitgebreid gesproken over alles wat met afval te maken heeft, zwerfafval, verkeerd aangeboden afval en ook over de mogelijkheden met betrekking tot voor- en nascheiding.

De komende periode gaat de Gemeenteraad in debat over het nieuwe grondstoffenbeleid van onze stad, gaan we nascheiden en komen er overal ondergrondse restafvalcontainers of krijgen we allemaal een vierde kliko?
Ons bezoek aan HVC heeft ons meer inzicht gegeven in mogelijke richtingen, het was een mooie voorbereiding op de discussie die we gaan voeren in de Gemeenteraad.


Hoe pakken we het afvalprobleem aan?

Hoe pakken we het afvalprobleem aan?

Beter Voor Dordt ergert zich (waarschijnlijk net als u) enorm aan het zwerfafval en het verkeerd aangeboden afval in onze stad. We kunnen van alles bedenken om het afvalprobleem aan te pakken maar het lukt alleen wanneer we ons allemaal betrokken voelen bij de oplossing van het (zwerf)afvalprobleem. Beter Voor Dordt steunt daarom ook van harte de verschillende initiatieven vanuit de stad om het zwerfafval terug te dringen. Zo hebben we bijvoorbeeld hesjes laten maken voor Buurtpreventie Crabbehof, zodat deze helden tijdens hun werkzaamheden duidelijk herkenbaar zijn. Door bewoners van het gebied waar Roger met zijn team actief is wordt de inzet zeer gewaardeerd.

Ook voor en door jongeren zijn er steeds meer initiatieven. Zo hebben we enkele weken terug op initiatief van Auke Damsma, onze fractieassistent, de Dordtse jongerenraad op bezoek gehad, een groep betrokken jongeren die bezig is met het welzijn van de stad. Zij zijn op het gebied van zwerfafvalreductie bezig met het verzamelen van volgens de jongeren passende oplossingen. Wij zullen de ideeën waarmee de Jongerenraad komt met belangstelling blijven volgen.
Maar met alleen de inzet van mannen als Tony Bruys, Roger Wagenmans en vele anderen, zijn we er nog niet.

Er moet in bepaalde delen van Dordrecht echt een cultuuromslag plaats vinden. Wanneer een zak plastic afval vol is mag die op zijn vroegst de avond voorafgaand van de ophaaldag worden aangeboden. We zien nu dat in diverse wijken de hele week zakken plastic afval op straat hangen en staan en dat is wat ons betreft echt geen gezicht. Spreek elkaar er ook op aan! Een schonere buurt is Beter Voor Dordt!

Hoe pakken we het afvalprobleem aan?

Proeven oranje kliko

In delen van Reeland/Land van Valk, Noordflank, Crabbehof (Buitenhof) en Krispijn zijn bij wijze van proef de grijze kliko’s (restafval) omgeruild voor oranje kliko’s (plastic). In deze gebieden dienen de bewoners hun restafval in bestaande ondergrondse containers te dumpen, die nu veelal niet op loopafstand liggen.

Beter Voor Dordt heeft de wethouder gevraagd om gedurende de proefperiode extra inzamellocaties/bovengrondse containers te plaatsen voor restafval, zodat de bewoners hun restafval in de buurt kunnen aanbieden. Dit naar aanleiding van diverse verontrustende berichten van bewoners uit de proefgebieden. Er zijn bij ons situaties gemeld van bewoners die, na inleveren van hun grijze kliko, meer dan 300 meter moeten lopen om hun restafval kwijt te kunnen. Dit kan niet de bedoeling zijn, ook niet in een tijdelijke proefperiode.

Uitbreiding alcoholverbod

Uitbreiding alcoholverbod

Vanaf volgende week is het verboden om in bepaalde delen van Crabbehof en Wielwijk alcohol te drinken. Dit verbod is het gevolg van een voorstel dat Beter Voor Dordt heeft ingediend naar aanleiding van vele klachten van bewoners en na overleg met wijkagenten. Openbare dronkenschap verstoort de leefbaarheid in de wijk enorm.

De aanpak van de overlastgevers wordt met dit verbod, dat wordt vastgelegd in de Algemene Plaatselijke Verordening, gemakkelijker gemaakt omdat handhavers meer handvatten krijgen om op te kunnen treden. Met dit verbod wordt gehoor gegeven aan de wens van vele Dordtse inwoners en zal de leefbaarheid rondom deze gebieden verbeteren. Wij bedanken al onze inwoners en ondernemers voor deze signalen waarmee wij vanuit Beter Voor Dordt aan de slag zijn gegaan.

Overigens hebben wij nog meer locaties voorgedragen om een alcoholverbod in te stellen. We zullen ons blijven inzetten om ook deze gebieden in aanmerking te laten komen voor een verbod. Want de openbare ruimte is van ons allen en mag niet overgelaten worden aan overlastgevers! Aanpak van overlast is Beter Voor Dordt!

Actieve grondwaterpeilbeheersing

Actieve grondwaterpeilbeheersing

Beter Voor Dordt heeft het college vragen gesteld over de stand van zaken met betrekking tot de funderingsproblematiek in Dordrecht. De afgelopen twintig jaar is het grondwaterpeil een hot item geweest in Dordrecht. Nog steeds ervaren Dordtenaren overlast door een te lage grondwaterstand. Onlangs heeft de fractie contact gehad met bewoners van de Krommedijk, die met succes hun eigen grondwaterpeil beheren. Ook in Rotterdam wordt er volop geëxperimenteerd met een actieve grondwaterpeilbeheersing met positieve resultaten.
 
Beter Voor Dordt is van mening dat de gemeente actieve grondwaterpeilbeheersing moet stimuleren in de risicogebieden in Dordrecht. Zo kunnen toekomstige grotere problemen worden voorkomen.
 
Een vorm van actief grondwaterpeilbeheer kan via drainage buizen. Deze liggen vaak al in de grond om overtollig regenwater af te voeren. Wanneer op dit systeem een pomp wordt aangesloten, kan er in te droge perioden juist water ingelaten worden. Dit systeem is redelijk eenvoudig toepasbaar en kan toekomstige schade helpen voorkomen.

Goede grondwaterpeilbeheersing is Beter Voor Dordt!

Stop verloedering door afval!

Stop verloedering door afval!

Hoe krijgen we Dordrecht schoon? Met mannen als Roger Wagemans zijn we weer een stap verder. Roger neemt net als de alom bekende afvalruimer Tony Bruys het heft in eigen hand. Hij meldt het verkeerd geplaatste afval in zijn buurt of ruimt het zelf op met zijn team. Roger vind het belangrijk vind ik dat mensen zich bewust worden van het probleem van grof- en zwerfvuil.

Afgelopen zaterdag was voor Roger de aftrap naar professionalisering. De door Beter Voor Dordt gesponsorde uitrusting werd in ontvangst genomen. Roger kan nu met zijn ‘Buurtpreventie Crabbehof’ herkenbaar de straat op. Samen met de fractie van Beter Voor Dordt is de kou getrotseerd en is de omgeving van de Thorbeckeweg ontdaan van zwerfvuil. In mum van tijd werd een auto en aanhanger gevuld met gedumpt grofvuil en te vroeg aangeboden plastic. Dit bewijst maar eens de noodzaak van een ander afvalbeleid. Beter Voor Dordt pleit al lange tijd voor aanscherping van het beleid.

Komende periode zal het afvalstoffenbeleid herzien worden. Wij willen echter niet wachten op uitkomsten van onderzoeken, maar nu alvast maatregelen. Wij vinden dat zakken met PMD-afval niet los op straat aangeboden moeten worden, de zakken met plastic afval zwerven nu over alle straten. Een deel van de ondergrondse containers zou je voor dit afval kunnen gebruiken. Waar dit niet kan zullen andere maatregelen genomen moeten worden. Bijvoorbeeld door tijdelijk verzamelcontainers voor PMD-afval te plaatsen. Wij zijn beslist geen voorstander van het invoeren van een vierde kliko. Teveel huishoudens in Dordrecht hebben geen plek om deze kwijt te kunnen.

Beter Voor Dordt is voorstander van nascheiding van afval. Wanneer het afval niet meer aan huis, maar achteraf wordt gescheiden, gebeurd dit veel efficiënter. Ook hoeven er minder vuilniswagens door de wijken te rijden. Als je dit ook nog eens zou combineren met ondergrondse containers kan iedereen altijd zijn afval kwijt en verdwijnt de kliko en zichtbaar afval grotendeels uit het straatbeeld.
Betere voorlichting is ook belangrijk. Grofvuil kun je eenvoudig en gratis laten ophalen, HVC biedt deze service aan, maar veel mensen weten dit niet, er wordt nog dagelijks afval gedumpt.

Duurzaam bouwen aan Dordrecht

Duurzaam bouwen aan Dordrecht

Duurzaam verder bouwen aan Dordrecht, dat is Beter Voor Dordt!

Dordrechts is de laatste jaren enorm gestegen in de lijst van aantrekkelijkste steden om in te wonen. Ondanks de economisch moeilijke jaren is, met aanmoediging van Beter Voor Dordt in het college, veel geïnvesteerd in onze stad. Deze investeringen zijn duidelijk zichtbaar, voor Dordtenaren, maar ook bij veel mensen buiten Dordrecht.

Wij willen nu echt doorpakken met het woningbouwprogramma in onze stad. Wij komen immers uit een dip als het gaat om het bouwprogramma. Uit vele onderzoeken komt duidelijk naar voren dat vele Dordtenaren ruimer en anders willen wonen. Of het nu gaat om de wensen van jongeren, studenten, senioren, kleine huishoudens, etc. Wij geven er gehoor aan! Wij staan voor leefbare wijken waar kwalitatief goede, duurzame en energie neutrale woningen worden gebouwd voor iedere doelgroep.

Daarnaast blijkt dat Dordrecht zeer in trek is voor nieuwe inwoners. Ook deze behoefte willen wij faciliteren. Kortom; of het nu gaat om woningbouw in het sociale huursector of woningen die als ‘middel duur’ of ‘duur’ worden getypeerd. Wij staan voor een stad die ambities heeft om zijn huidige bewoners te huisvesten in goede woningen en open staat om nieuwe inwoners te verwelkomen!

Daarom streven wij ernaar om de komende vier jaar 4000 woningen te bouwen in onze stad. Daarbij stellen wij als Beter Voor Dordt de belangrijke voorwaarde dat in onze polders niet gebouwd wordt!

 

Wij zetten de bloemetjes buiten!

Wij zetten de bloemetjes buiten!

De slingerende zakken met plastic afval, op straat gedumpt grofvuil en overvolle vuilnisbakken zijn een doorn in het oog van menig inwoner en bezoeker van Dordrecht. In het coalitieprogramma van komende periode is er dan ook aandacht besteed aan het terugdringen van deze vervuiling van het straatbeeld en wordt er komende jaren geld vrij gemaakt om zaken goed aan te pakken. Echter is naar mening van Beter Voor Dordt iedere dag die gewacht wordt met de aanpak van dit probleem, een dag te veel. Genoeg gepraat en tijd voor actie dus. 

Onder leiding van Tony Bruys is er een plan ontstaan en uitgewerkt. In nauwe samenwerking met Steenplaza en HVC heeft dit ertoe geleid dat inmiddels de eerste ondergrondse containers in Dordrecht zijn voorzien van een fraaie grasmat met bloemen. Dit ‘groen’ moet het verkeerd plaatsen van afval tegengaan. In bijvoorbeeld Rotterdam en Oss heeft dit al tot grote reductie van zwervend vuil geleid. In Dordrecht dient er nog wel zorggedragen te worden voor extra aandacht over hoe het grofvuil dan wél aangeboden dient te worden. Grofvuil kunt u in Dordrecht namelijk gratis laten ophalen door HVC. Wat Beter Voor Dordt betreft wordt dit rondom ondergrondse containers nog duidelijker gecommuniceerd. 

De fractieleden van Beter Voor Dordt hebben persoonlijk de kosten van de geplaatste grasmatten gedekt. Zij hopen dat, indien de proef succesvol blijkt, er door de gemeente én HVC naar een passende oplossing gezocht wordt om ook andere ondergrondse containers te voorzien van bloemetje en zo te behouden voor gedumpt afval.

Schone straten zijn Beter Voor Dordt!

Op de foto: Tony Bruys van B2B, betrokken buurtbewoner Marlon Monsanto, Edwin Slagter van Steenplaza, Herman van der Graaf en David Schalken van Beter Voor Dordt ©Thymen Stolk

Maatregelen tegen drugsoverlast

Maatregelen tegen drugsoverlast

Beter Voor Dordt heeft een brief aan de burgemeester gezonden om aandacht te vragen voor het drugsdealen rond en in de scholen, sportverenigingen, bij schoolfeesten, winkelcentra en op straat.
Wat Beter Voor Dordt betreft krijgt de aanpak van dit probleem prioriteit en komt de Burgemeester nog dit jaar met een plan van aanpak, dat in de commissies besproken kan worden.

Beter Voor Dordt ontving diverse signalen dat er regelmatig gedeald wordt, hetgeen voor overlast en een onveilig gevoel zorgt. Minstens zo belangrijk is dat een kwetsbare groep, de Dordtse jongeren die beïnvloedbaar zijn, gemakkelijk en op jonge leeftijd in aanraking komen met drugs.

Beter Voor Dordt vindt deze tendens zorgelijk en onwenselijk. In ons programma pleiten we dan ook voor extra aandacht voor dit probleem. Wat Beter Voor Dordt betreft wordt deze vorm van criminaliteit hard en zichtbaar aangepakt in samenwerking tussen politie, ouders, scholen, bewoners en andere (jeugd)organisaties. Ook aan de preventieve kant; kinderen, ouders en scholen moet nadrukkelijk worden meegenomen in de uitwerking van het plan.

Aanpak van drugsoverlast is Beter Voor Dordt!

Uitbreiding alcoholverbod

Alcoholverbod in Dordrecht

Beter Voor Dordt stelt voor om de Algemene Plaatselijke Verordening Dordrecht aan te passen en het aantal gebieden waar een alcoholverbod geldt uit te breiden. Momenteel is er al een alcoholverbod in het Weizigtpark en op het Vogelplein maar naar aanleiding van diverse incidenten is Beter Voor Dordt van mening dat dit verbod op meerdere locaties toegepast moet worden. In gebieden waar een alcoholverbod geldt, kunnen overlast gevende alcoholgebruikers namelijk gemakkelijker aangepakt worden en zelfs een wijkverbod krijgen. Bijvoorbeeld in de omgeving van Winkelcentrum Crabbehof en het Wielwijkpark zou het instellen van zo’n verbod de Politie meer mogelijkheden geven om de overlast te beperken.

Op welke locatie moet er volgens u een alcoholverbod komen? Laat het ons weten per e-mail info@betervoordordt.nl of per WhatsApp; 0612201572.

Dordts Visitekaartje

Dordts Visitekaartje

Beter Voor Dordt heeft afgelopen dinsdag  tijdens de bespreking van de kaderbrief in de gemeenteraad aandacht gevraagd voor een aantal actualiteiten die met spoed op moeten worden gepakt.
De openbare ruimte van onze stad dient een visitekaartje te zijn. Het terugdringen van het rondslingerende en niet goed aangeboden afval kan niet langer wachten. Beter Voor Dordt verzoekt het college om met spoed te onderzoeken welke structurele oplossingen er zijn om de met name in het weekend grote toename van afval binnen en buiten de containers en afvalbakken te verwerken. We leven inmiddels in een 24/7 economie maar de containers worden in de weekenden en tijdens de feestdagen niet of onvoldoende geleegd.
Verder dient het verkeerd plaatsen van afval tegengegaan te worden. Dit zou kunnen door de inwoners beter te informeren, bijvoorbeeld door het plaatsen van informerende stickers op de PMD(plastic afval)-inleverlocaties en ondergrondse containers. Daarnaast zal gerichte handhaving niet langer meer uit kunnen blijven.
Het inleveren van PMD-afval zal rigoureus anders moeten. Al jaren pleit Beter Voor Dordt dan ook voor een andere insteek qua afvalinzameling. Nascheiding is wat Beter Voor Dordt betreft de oplossing, een Dordrecht zonder kliko’s is een mooier Dordrecht.
Verder is ons polderlandschap aangehaald. Beter Voor Dordt kijkt naar de mogelijkheden voor een initiatiefvoorstel om de groene polders van een beschermde status te voorzien.
Beter Voor Dordt heeft ook het tekort aan parkeerplaatsen in de wijken genoemd. Voor de locaties waar dit tekort op te lossen is ziet Beter Voor Dordt graag dat het college spoedig met voorstellen komt.
Als laatste maar niet als minst belangrijk is er aandacht gevraagd voor de Dordtse bomen. Volgens onderzoek zijn er duizenden bomen ziek, voornamelijk essen en kastanjes.
Beter Voor Dordt wil graag in kaart gebracht hebben wat deze ziektes betekenen voor het bomenbestand en ziet graag inzichtelijk hoe het financieel plaatje eruit komt te zien om het bestand op peil te houden. De bomen zijn de longen van de stad.

Bezoek Wielwijk en Crabbehof

Bezoek Wielwijk en Crabbehof

Zaterdag 3 maart vanaf 10:30 uur bezoekt Beter Voor Dordt het Repair Café Wielwijk in de Admiraal en het Admiraalsplein en omgeving.

Aansluitend bezoeken we vanaf 12:30 uur het Winkelcentrum Crabbehof en omgeving.

HEEFT U ZAKEN DIE U BIJ DE LOKALE POLITIEK ONDER DE AANDACHT WILT BRENGEN? WILT U ONS SPREKEN?
KOM LANGS TIJDENS ONZE BEZOEKEN IN DE WIJK OF NEEM CONTACT MET ONS OP.

info@betervoordordt.nl / 078 61 49 811

Als enige tegen de 4e kliko

Als enige tegen de 4e kliko

BETER VOOR DORDT stemt als enige tegen de 4e kliko.

Op dinsdag 20 februari heeft de meerderheid van de gemeenteraad van Dordrecht ingestemd met een proef om de 4e minicontainer voor plastic te introduceren in de tuinen van Oudenlandshoek en De Hoven. Weliswaar mag je nu de kliko nog weigeren, maar wat ons betreft is dit een stap de verkeerde kant op. Over het slechts 1 maal per maand legen van de grijze container wordt later een beslissing genomen.

Beter Voor Dordt heeft als enige partij tegen dit voorstel gestemd. Wij vragen ons af of dit wel de gewenste oplossing is om een duurzame oplossing te vinden voor het recyclen van huisafval. Daar waar in het land volop wordt ingezet op nascheiding van afval, met zeer goede resultaten, blijven we in Dordrecht achter door niet mee te gaan met deze ontwikkelingen. We doen een stap achteruit door de invoering van een 4e container mogelijk te maken. Nascheiding in combinatie met ondergrondse containers resulteert in meer ruimte in onze tuinen omdat er geen containers meer staan, minder verkeersbeweging van vuilniswagens en minder vervuiling van het straatbeeld door rijen kliko’s. Dat is wat ons betreft pas Beter Voor Dordt!