Sport bevordert bewegen, gezondheid, ontmoeten, plezier hebben en participeren in onze stad. Voor iedereen in Dordrecht is het mogelijk om te sporten, zowel door mee te doen als het te beleven, samen of alleen, georganiseerd of eigen initiatief. Het is de maatschappelijke verbinding voor bewoners – jong en oud. Beter Voor Dordt zet in op bredere ondersteuning en investering daarin. Naast ruimte en faciliteiten voor recreatie is het ook van belang dat het woon en werkverblijf in de stad prettig is. Daarom kiezen we voor natuur in en nabij de stad, zodat verstedelijking en een gezonde leefomgeving hand-in-hand gaan. Daarnaast wil Beter Voor Dordt een fonds creëren voor de organisatie van topsportevenementen als aanjager van breedtesport in Dordrecht. 

Gezond bewegen in de openbare ruimte

Beter voor Dordt wil dat elke Dordtenaar de mogelijkheid heeft om te bewegen. De openbare ruimte moet hiervoor gebruikt kunnen worden. Wij stimuleren dat er in elke wijk voorzieningen zijn zodat mensen elkaar kunnen ontmoeten en er recreatieve voorzieningen zijn die verleiden tot (samen) gezond bewegen in de openbare ruimte en bijdragen aan de

woonaantrekkelijkheid van de stad. Denk hierbij aan sportieve routes voor fietsers, wandelaars en hardlopers en compacte basketbal- en voetbalveldjes voor de jeugd, die samen met de buurt worden opgeknapt en onderhouden.

Stimuleren verbinding tussen sport, wijken en scholen

Wij stimuleren verbinding tussen sport, wijken en scholen en juichen initiatieven toe waarin gezocht wordt naar een bredere inzet van (onderwijs)huisvesting, ook omdat steeds meer onderwijs buiten de gebouwen verzorgd wordt. Beter Voor Dordt streeft er daarom naar dat er bij de toekenning van budgetten voor (ver)nieuwbouw oog is voor mogelijke samenwerking en/of verbinding tussen scholen en verenigingen. Zo kunnen gebouwen breder worden ingezet voor sport-, muziek-, of andere maatschappelijke activiteiten. Ook stimuleren wij vernieuwende onderwijsconcepten waardoor scholieren leren en werken buiten de school kunnen combineren.

Investeren in het verenigingsleven en de onderlinge samenwerking

Dordrecht is een prachtige stad waar je goed kunt recreëren, (hard)lopen of fietsen. 

De bijzondere positie aan het water, het schitterende historische centrum, de mooie parken, de Biesbosch en een open groen polderlandschap dragen daaraan bij. Al deze plekken hebben de individuele sporter en recreant veel te bieden en er wordt daarom ook volop gebruik van gemaakt, maar Dordrecht kent ook een groot aantal sportverenigingen in verschillende disciplines. Deze verenigingen en de sportparken waar zij samen komen, spelen een belangrijke rol in het leven van veel Dordtenaren. We vinden het dan ook van belang te investeren in het verenigingsleven en in het breder gebruik en de (her)inrichting van de vier grote, bestaande stadssportparken (Schenkeldijk, Krommedijk, Reeweg en Stadspolders). Uitgangspunt is om verenigingen meer de onderlinge samenwerking op te laten zoeken: een koepelvereniging waarin diverse sporten zijn gebundeld heeft meer overlevingskansen en meer kansen om voldoende vrijwilligers en goede bestuurders aan te trekken. Bovendien drukken samenwerking en gemeenschappelijk gebruik van accommodaties de kosten van exploitatie, beheer en onderhoud.

Versterken maatschappelijke functie FC Dordrecht

Iedereen die betrokken is bij voetbal weet dat het meer is dan een spel en financiële begroting.

De lokale betaald voetbalclub FC Dordrecht is niet alleen een van de grotere sociale, maar ook een van de belangrijkste zakelijke netwerken in Dordrecht. Mocht ervan uit (het bestuur van) FC Dordrecht een goed plan komen voor de financiering van de (ver)nieuwbouw van het

(kleinschalig) stadion dan zal Beter Voor Dordt waar mogelijk dit plan ondersteunen. Immers (her)vernieuwing van het stadion kan bijdragen aan de verdere vorming en versterken van de maatschappelijke functie: meer educatieprojecten voor deze club en ook een positief effect op (het aantal deelnemers aan) gezondheidsprojecten van de club. Maatschappelijk gezien kan dit stadion ook een evenementenfunctie vervullen. 

Topsport als reclame en aanjager voor breedtesport in Dordrecht

Topsport zoals shorttracken zien wij als reclame voor Dordrecht en sporten in het algemeen en aanjager voor de breedtesport in Dordrecht. In het Programma Sportparken wordt een integrale sportaanpak nader uitgewerkt.