De zorg voor de natuur, biodiversiteit en het dierenwelzijn op ons eiland en in de Dordtse parken moet optimaal zijn. De gemeente dient alert te reageren op misstanden op het gebied van natuur en dierenwelzijn en de gedragscodes ten aanzien van de flora- en faunawetgeving dienen strikt te worden opgevolgd. Daarnaast draagt het stimuleren van biodiversiteit bij aan het onder controle houden van plaagsoorten zoals ratten en muggen. 

Stimuleren meer variatie in openbaar groen en beter duurzaam onderhoud ervan

Het groenonderhoud, de belevingswaarde, diversiteit van grasvelden en plantsoenen en verschil in toepassing van planten en bomen in het openbaar groen in onze stad kan in het kader van biodiversiteit op veel plekken naar een hoger niveau. Wij stimuleren meer variatie in openbaar groen en beter duurzaam onderhoud ervan. 

Aandacht voor stadslandbouw en tijdelijke natuur

Aandacht voor stadslandbouw past goed bij de identiteit van Dordrecht, als stad op een eiland met het agrarisch gebied als achterland. Daarbij is het van belang om juist ook de jeugd te interesseren voor de oorsprong van ons voedsel. Daarnaast stimuleert Beter Voor Dordt zogenaamde tijdelijke natuur. Op leegstaande gronden kunnen bijvoorbeeld zaai-in-acties voor wilde bloemenvelden gehouden worden, maar ook sport- en spelactiviteiten gecreëerd worden. Niet alleen vanuit het oogpunt van duurzaamheid en biodiversiteit, ook omdat het een positief effect heeft op de buurt en betrokkenheid van omwonenden.

Stimuleren om samen met landbouwers te komen tot natuur inclusieve landbouwbedrijven

De agrarische sector (landbouw) in Dordrecht is nauw verbonden met het open groene polderlandschap. Op de vruchtbare kleigronden worden op dit moment zo’n 25 soorten gewassen geteeld voor voedselproductie van mens en dier. Aansluitend bij de “Toekomstvisie Eiland van Dordrecht” van LTO-Noord wil Beter Voor Dordrecht stimuleren om samen met landbouwers te komen tot natuur inclusieve landbouwbedrijven welke bijdragen aan de gezondheid en leefbaarheid in Dordrecht. En waarbij biodiversiteit, leefbaarheid en beleving van het polderlandschap worden versterkt door bloemrijke akkerranden. Verder ziet Beter Voor Dordt het belang van de korte voedselketen in en willen wij samen met de agrarische sector en andere belanghebbende partijen een lokale, eerlijk en gezonde voedselvoorziening stimuleren. 

Bevorderen van een betere lucht- en waterkwaliteit en waterbergingsmogelijkheden en voorkomen hittestress 

De verbetering van de luchtkwaliteit krijgt steeds meer aandacht (WHO-norm). Als Beter Voor Dordt onderschrijven we het belang van het Schone Lucht Akkoord en de

gezondheidsdoelstellingen die daaraan zijn gesteld en stimuleren we extra aandacht voor natuur in de stad. Want groen doet goed: het heeft een positief effect op het emotionele en fysieke welzijn van mensen, dempt “stadsgeluiden” en bomen en struiken zorgen bij regenval voor minder wateroverlast (meer waterbergingsmogelijkheden) en bij warm weer voor verkoeling (voorkomen hittestress). Last but not least verhogen groene straten de woonaantrekkelijkheid en daarmee de waarde van de woningen. Verder verdient de waterkwaliteit blijvende aandacht. Wij willen dat alles in het werk gesteld wordt om een eind te maken aan lozingen van stoffen in het oppervlaktewater die niet alleen de waterkwaliteit aantasten maar ook ons leefmilieu. In afstemming met het drinkwaterbedrijf, het Waterschap en andere betrokken partijen, willen we inzetten op het verder terugdringen van schadelijke afvalstoffen in de waterketen. Regulier onderhoud van waterpartijen (op tijd baggeren) en waterstand is hierbij ook belangrijk. 

Vuurwerkvrije zones én vuurwerk zones aanwijzen 

Ieder jaar laait de discussie over het particulier afsteken van vuurwerk rond de jaarwisseling weer op. Zwaar letsel, stress bij dieren, overlast en schade zijn voor steeds meer gemeenten, ook voor gemeente Dordrecht, redenen om het afsteken van vuurwerk te beperken. Beter Voor Dordt wil af van de jaarlijkse discussie en wil dat de gemeente permanent plekken waar geen vuurwerk afgestoken mag worden en dus vuurwerkvrije zones gaat aanwijzen. Plekken daar waar dat nodig c.q. gewenst is, bijv. nabij verzorgingstehuizen, rond dierenweides en op plekken waar erg veel overlast wordt ervaren. Maar ook dat de gemeente plekken waar wel vuurwerk afgestoken mag worden en dus vuurwerk zones gaat aanwijzen in samenspraak met de omgeving.