Het Dordtse polderlandschap is uniek. Beter Voor Dordt zal zich blijven inzetten voor het behoud van het open groene polderlandschap en het uitbreiden van het openbaar groen. De natuurontwikkeling op ons eiland heeft afgelopen jaren een stevige impuls gekregen met de realisatie van de Nieuwe Dordtse Biesbosch.

Niet bouwen in de polders 

We mogen ons gelukkig prijzen met ons open groene polderlandschap – velen van ons hebben er, zeker tijdens de corona lockdowns, vast weleens een wandeling of fietstocht gemaakt om even te ‘ontsnappen’ aan de dagelijkse sleur. Daarom wat Beter Voor Dordt betreft niet bouwen in de polders, maar binnenstedelijk omdat daar nog voldoende mogelijkheden voor zijn en waar het kan ook de hoogte in bouwen zodat de polders als de groene longen van ons eiland behouden blijven. De binnenstedelijke ruimte proberen we ook zo goed mogelijk te gebruiken, bijvoorbeeld door wonen boven winkels te stimuleren of het ombouwen van leegstaande kantoorpanden tot woningen. Belangrijk is om dit verder te inventariseren bij de belanghebbenden en eigenaren van de panden. 

Kwaliteit van het openbaar groen in stand houden en waar mogelijk versterken Het openbaar groen is een beeldbepalend element in onze stad en van groot belang voor de directe leefomgeving. Beter Voor Dordt wil daarom de kwaliteit van het openbaar groen in stand houden en waar mogelijk versterken (biodiversiteit). Daarbij streven we naar een gevarieerder planten- en bomenbestand waardoor minder pesticiden gebruikt hoeven te worden en we de stad minder kwetsbaar maken voor allerlei plant- en boomziektes die zich helaas soms voordoen. Daarnaast stimuleert Beter Voor Dordt het vergroenen van schoolpleinen. 

Nieuwbouw moet de stad ook mooier en groener maken

Bij nieuwbouw gaat het niet alleen om een dak boven het hoofd, maar nieuwbouw moet de stad ook mooier en groener maken. Dat vraagt om stedenbouwkundige plannen om de kwaliteit van gebiedsontwikkeling en woningbouw te garanderen, zoals de Spoorzone-ontwikkeling. Aan enkele randvoorwaarden zal voor de Spoorzone-ontwikkeling wel moeten worden voldaan, in het bijzonder het wegnemen van de onveilige situatie op en rond het spoor met het vervoer van giftige en gevaarlijke stoffen. 

Blijven inzetten om de Dordtse stadscultuur en het cultureel erfgoed van onze stad te beschermen en te behouden 

Dordrecht heeft een rijke stadscultuur; talloze monumenten en musea, het historische havengebied, fraaie pakhuizen en de drukbezochte handelsstraten die herinneren aan het welvarende verleden van onze stad aan het water. Beter Voor Dordt zal zich blijven inzetten om de Dordtse stadscultuur en het cultureel erfgoed van onze stad te beschermen en te behouden. Beter Voor Dordt heeft daar eerder het Stadsberaad voor ingericht. Dit zetten we de komende periode graag voort.

Stimuleren waterstof en andere duurzame energiebronnen 

Beter Voor Dordt onderschrijft de noodzaak om te komen tot een energietransitie. We zijn echter tegen uitbreiding van het aantal windmolens omdat dit geluidsoverlast en slagschaduw oplevert, maar ook met het oog op het behoud van de bijzondere vogelpopulatie op het eiland van Dordrecht. We stimuleren en faciliteren ontwikkelingen die écht energietransitie opleveren, zoals waterstof en andere duurzame energiebronnen als zonne-energie en warmte-koudeopslag.