Staart

Staart

Staart

Beter Voor Dordt is ook beter voor de Staart!

Wat is er mede dankzij uw stem op Beter Voor Dordt bereikt:

 • 65+ sinds 2010 (bijna) gratis met de bus.
 • Geen extra stijging OZB, alleen inflatiecorrectie.
 • Stortplaats 3e Merwedehaven is gesloten.
 • Loods en kraanbaan Scheepswerf De Biesbosch behouden.
 • Positieve resultaten aanpak drugs- alcoholverslaafden.
 • Wekelijkse Koopzondag geïntroduceerd.
 • Reconstructie Merwedestraat in goede afstemming met omwonenden.

Enkele speerpunten komende periode:

 • Geen stijging OZB, alleen inflatiecorrectie.
 • Onze inzet blijft; 65+ gratis met de bus.
 • Ontmoetingsruimte op De Staart voor jong en oud stimuleren.
 • Eenzaamheid ouderen op De Staart actief tegengaan.
 • Stoppen van lozen gevaarlijke stoffen.
 • Vertrouwen in Chemours en DuPont herstellen.
 • Leefbaarheid- en veiligheid issues samen met bewoners oplossen.
 • Hardrijders en onveilige verkeerssituaties aanpakken.
 • Verbetering verbinding De Staart/Centrum realiseren door Prins Clausbrug.
 • Realisatie Leefwerf De Biesbosch ondersteunen.
 • Geen 4e kliko introduceren maar inzetten op nascheiding.
 • Verbeteren van het groenonderhoud op de Staart.
 • Zwerfvuil aanpakken, De Staart kan en moet schoner.

En wat moet er verder bij u in de wijk gebeuren?

Neem contact op via e-mail: staart@betervoordordt.nl,
schrijf naar Postbus 844, 3300 AV Dordrecht of bel 078 61 49 811.

Vertegenwoordigers van de Staart:

David Schalken
d.schalken@betervoordordt.nl

Marieke van Eck
m.vaneck@betervoordordt.nl

Loudy Nijhof
loudy1009@msn.com

Herman van der Graaf
h.vandergraaf@betervoordordt.nl

Roland van der Klaauw
r.vanderklaauw@betervoordordt.nl

Aydin Gündogdu
a.gundogdu@betervoordordt.nl

Paul Hendriks
p.hendriks@betervoordordt.nl

Wanneer actie op de Merwedestraat?

Wanneer actie op de Merwedestraat?

In afwachting van het onderzoek of het plaatsen van flitspalen op de Merwedestraat mogelijk is, heeft Beter Voor Dordt onder andere gevraagd om snelheid-matrixborden langs de Merwedestraat te plaatsen. Ondanks eerdere toezegging is dit nog steeds niet gebeurd, daarom heeft de fractie wederom vragen gesteld aan het college.

Eerder gaf de wethouder aan dat de gemeente deze borden op voorraad heeft en plaatsing voor eind 2018 geregeld zou worden. Helaas is dit nog niet gebeurd. Graag zien wij dat omwonenden van de Merwedestraat serieus genomen worden. Het door hen aangekaarte probleem is immers reeds besproken en onderkend. Beter Voor Dordt wil daarnaast dat er zebrapad-strepen bij de oversteekplaats worden geplaatst. Want een duidelijk zebrapad, liefst gecombineerd met reflectoren in het wegdek, laat de oversteekplaats beter opvallen wat helpt bij het verbeteren van de veiligheid.

Beter Voor Dordt roept het college op nu snel actie te ondernemen en alsnog recht te doen aan het meer dan 300 keer ondertekende burgerinitiatief.

Duurzaam bouwen aan Dordrecht

Duurzaam bouwen aan Dordrecht

Duurzaam verder bouwen aan Dordrecht, dat is Beter Voor Dordt!

Dordrechts is de laatste jaren enorm gestegen in de lijst van aantrekkelijkste steden om in te wonen. Ondanks de economisch moeilijke jaren is, met aanmoediging van Beter Voor Dordt in het college, veel geïnvesteerd in onze stad. Deze investeringen zijn duidelijk zichtbaar, voor Dordtenaren, maar ook bij veel mensen buiten Dordrecht.

Wij willen nu echt doorpakken met het woningbouwprogramma in onze stad. Wij komen immers uit een dip als het gaat om het bouwprogramma. Uit vele onderzoeken komt duidelijk naar voren dat vele Dordtenaren ruimer en anders willen wonen. Of het nu gaat om de wensen van jongeren, studenten, senioren, kleine huishoudens, etc. Wij geven er gehoor aan! Wij staan voor leefbare wijken waar kwalitatief goede, duurzame en energie neutrale woningen worden gebouwd voor iedere doelgroep.

Daarnaast blijkt dat Dordrecht zeer in trek is voor nieuwe inwoners. Ook deze behoefte willen wij faciliteren. Kortom; of het nu gaat om woningbouw in het sociale huursector of woningen die als ‘middel duur’ of ‘duur’ worden getypeerd. Wij staan voor een stad die ambities heeft om zijn huidige bewoners te huisvesten in goede woningen en open staat om nieuwe inwoners te verwelkomen!

Daarom streven wij ernaar om de komende vier jaar 4000 woningen te bouwen in onze stad. Daarbij stellen wij als Beter Voor Dordt de belangrijke voorwaarde dat in onze polders niet gebouwd wordt!

 

Maatregelen tegen drugsoverlast

Maatregelen tegen drugsoverlast

Beter Voor Dordt heeft een brief aan de burgemeester gezonden om aandacht te vragen voor het drugsdealen rond en in de scholen, sportverenigingen, bij schoolfeesten, winkelcentra en op straat.
Wat Beter Voor Dordt betreft krijgt de aanpak van dit probleem prioriteit en komt de Burgemeester nog dit jaar met een plan van aanpak, dat in de commissies besproken kan worden.

Beter Voor Dordt ontving diverse signalen dat er regelmatig gedeald wordt, hetgeen voor overlast en een onveilig gevoel zorgt. Minstens zo belangrijk is dat een kwetsbare groep, de Dordtse jongeren die beïnvloedbaar zijn, gemakkelijk en op jonge leeftijd in aanraking komen met drugs.

Beter Voor Dordt vindt deze tendens zorgelijk en onwenselijk. In ons programma pleiten we dan ook voor extra aandacht voor dit probleem. Wat Beter Voor Dordt betreft wordt deze vorm van criminaliteit hard en zichtbaar aangepakt in samenwerking tussen politie, ouders, scholen, bewoners en andere (jeugd)organisaties. Ook aan de preventieve kant; kinderen, ouders en scholen moet nadrukkelijk worden meegenomen in de uitwerking van het plan.

Aanpak van drugsoverlast is Beter Voor Dordt!

Dordts Visitekaartje

Dordts Visitekaartje

Beter Voor Dordt heeft afgelopen dinsdag  tijdens de bespreking van de kaderbrief in de gemeenteraad aandacht gevraagd voor een aantal actualiteiten die met spoed op moeten worden gepakt.
De openbare ruimte van onze stad dient een visitekaartje te zijn. Het terugdringen van het rondslingerende en niet goed aangeboden afval kan niet langer wachten. Beter Voor Dordt verzoekt het college om met spoed te onderzoeken welke structurele oplossingen er zijn om de met name in het weekend grote toename van afval binnen en buiten de containers en afvalbakken te verwerken. We leven inmiddels in een 24/7 economie maar de containers worden in de weekenden en tijdens de feestdagen niet of onvoldoende geleegd.
Verder dient het verkeerd plaatsen van afval tegengegaan te worden. Dit zou kunnen door de inwoners beter te informeren, bijvoorbeeld door het plaatsen van informerende stickers op de PMD(plastic afval)-inleverlocaties en ondergrondse containers. Daarnaast zal gerichte handhaving niet langer meer uit kunnen blijven.
Het inleveren van PMD-afval zal rigoureus anders moeten. Al jaren pleit Beter Voor Dordt dan ook voor een andere insteek qua afvalinzameling. Nascheiding is wat Beter Voor Dordt betreft de oplossing, een Dordrecht zonder kliko’s is een mooier Dordrecht.
Verder is ons polderlandschap aangehaald. Beter Voor Dordt kijkt naar de mogelijkheden voor een initiatiefvoorstel om de groene polders van een beschermde status te voorzien.
Beter Voor Dordt heeft ook het tekort aan parkeerplaatsen in de wijken genoemd. Voor de locaties waar dit tekort op te lossen is ziet Beter Voor Dordt graag dat het college spoedig met voorstellen komt.
Als laatste maar niet als minst belangrijk is er aandacht gevraagd voor de Dordtse bomen. Volgens onderzoek zijn er duizenden bomen ziek, voornamelijk essen en kastanjes.
Beter Voor Dordt wil graag in kaart gebracht hebben wat deze ziektes betekenen voor het bomenbestand en ziet graag inzichtelijk hoe het financieel plaatje eruit komt te zien om het bestand op peil te houden. De bomen zijn de longen van de stad.

Als enige tegen de 4e kliko

Als enige tegen de 4e kliko

BETER VOOR DORDT stemt als enige tegen de 4e kliko.

Op dinsdag 20 februari heeft de meerderheid van de gemeenteraad van Dordrecht ingestemd met een proef om de 4e minicontainer voor plastic te introduceren in de tuinen van Oudenlandshoek en De Hoven. Weliswaar mag je nu de kliko nog weigeren, maar wat ons betreft is dit een stap de verkeerde kant op. Over het slechts 1 maal per maand legen van de grijze container wordt later een beslissing genomen.

Beter Voor Dordt heeft als enige partij tegen dit voorstel gestemd. Wij vragen ons af of dit wel de gewenste oplossing is om een duurzame oplossing te vinden voor het recyclen van huisafval. Daar waar in het land volop wordt ingezet op nascheiding van afval, met zeer goede resultaten, blijven we in Dordrecht achter door niet mee te gaan met deze ontwikkelingen. We doen een stap achteruit door de invoering van een 4e container mogelijk te maken. Nascheiding in combinatie met ondergrondse containers resulteert in meer ruimte in onze tuinen omdat er geen containers meer staan, minder verkeersbeweging van vuilniswagens en minder vervuiling van het straatbeeld door rijen kliko’s. Dat is wat ons betreft pas Beter Voor Dordt!

 

Kraanbaan en Biesboschhal voorgedragen als monument

Kraanbaan en Biesboschhal voorgedragen als monument

BETER VOOR DORDT is verheugd dat het College van Burgemeester en Wethouders de kraanbaan en de Biesboschhal op de Stadswerven wil gaan aanwijzen als gemeentelijk monument.

De kraanbaan en de Biesboschhal zijn, met de hellingbaan, de laatst zichtbare elementen uit het roemrijke verleden van dit stukje Dordrecht. Voorheen was hier “Scheepswerf De Biesbosch” gevestigd en dit industriële erfgoed doet ons aan deze welvarende tijd herinneren.

Na de tweede wereldoorlog ontstond er een tekort aan binnenvaartschepen doordat er tijdens de oorlog veel schepen door de Duitsers in beslag zijn genomen of vernield. Juist in deze tijd was er volop vraag naar transport omdat Europa wederopgebouwd moest worden. Er was echter geen geld om de schepen te bouwen.

Dankzij een financieel impuls vanuit het Marshallplan werden de, in Franstalig Canada, in secties gebouwde schepen, in Dordrecht in elkaar gelast. Ja gelast! De eerste volledig gelaste binnenvaartschepen in Europa komen van onze Dordtse scheepswerf!

Aansluitend is in de jaren 60 op deze werf de duwvaart ontwikkeld die later de sleepvaart zou gaan vervangen. Over de hele wereld varen vandaag de dag nog steeds duweenheden rond met de kenmerkende ”De Biesbosch” koppellier.

Kortom, dit stukje Dordrecht herbergt een rijk verleden. BETER VOOR DORDT maakt zich al jaren sterk voor bescherming van historisch erfgoed en is dan ook heel blij dat het er nu op lijkt dat deze tastbare herinneringen voor altijd behouden zullen blijven. Natuurlijk zien we het liefst dit gecombineerd worden met het varend erfgoed van Leefwerf De Biesbosch!

Dordtse toppers

Dordtse toppers

Onlangs plaatste Beter Voor Dordt een oproep om maatschappelijk betrokken organisaties aan te dragen die het verdienen eens in het zonnetje gezet te worden. Er zijn talloze organisaties en vrijwilligers door u voorgedragen, de één niet onbelangrijker dan de ander.

Beter Voor Dordt heeft afgelopen week verschillende vrijwilligers persoonlijk bedankt voor hun bijdrage in de Dordtse samenleving. Als blijk van waardering wordt in samenwerking met Bakkerij Van Herk iets lekkers verzorgd voor bij de koffie of lunch. In de nieuwsbrief van deze week wordt hier aandacht aan besteed.

Vandaag is Beter Voor Dordt aan boord gegaan op de “René Siegfried” van Vereniging de Binnenvaart. Deze op scheepswerf “De Biesbosch” gebouwde duwboot is ingericht als museum. Het eerste en enige binnenvaartmuseum van Nederland, ligt gewoon bij ons in Dordrecht!
Aan boord werken ongeveer 60 vrijwilligers om het schip te onderhouden en om u een leerzame rondleiding te geven. Om de mannen en vrouwen aan boord een kleine blijk van waardering te geven hebben zij, in samenwerking met Bakkerij Van Herk, een tegoedbon ontvangen om eens iets lekkers te halen voor bij de koffie. Het worden trouwens oliebollen, werd ons verteld.
Indien u zin heeft om eens rond te lopen tussen schaalmodellen van verschillende type schepen en allerlei nautische attributen, bent u van harte welkom op iedere donderdag en de eerste zaterdag van de maand van 10:00 tot 16:00 uur op de Maasstraat 13. Toegang is gratis! Het boek “In 100 jaar van scheepswerven naar Stadswerven” is dit niet, maar wel heel leuk om te lezen, en hier te koop!

Dankjewel vrijwilligers voor jullie enorme inzet, jullie worden gewaardeerd en zijn een verrijking voor Dordrecht!!

Aanpassing voetpad Prins Hendrikbrug

Aanpassing voetpad Prins Hendrikbrug

De fractie van Beter Voor Dordt heeft vragen gesteld aan wethouder Reynvaan over het aangelegde voetpad op de Prins Hendrikbrug, de verbindingsbrug tussen de Merwedestraat en de Oranjelaan.

Op facebook circuleerde een filmpje gemaakt door een inwoner van de wijk De Staart, waaruit bleek dat het aangelegde voetpad op de Prins Hendrikbrug niet juist was aangelegd. Een deel van het voetpad was niet breder dan 30 centimeter hetgeen gevaarlijke situaties kan opleveren voor voetgangers. Voor de fractie van Beter Voor Dordt was dit aanleiding om in contact te treden met de maker van het filmpje en de situatie voor te leggen aan de wethouder.

Wethouder Reynvaan heeft de fractie van Beter Voor Dordt inmiddels laten weten dat het voetpad op bepaalde plaatsen verbreed zal worden. De werkzaamheden staan gepland eind oktober/begin november.

Beter Voor Dordt is betrokken bij de wijken en staat voor de veiligheid van de bewoners!

Fractie Beter Voor Dordt
Contactpersoon Gersom Tutupoly