fbpx

Staart

Staart

Staart

Beter Voor Dordt is ook beter voor de Staart!

Wat is er mede dankzij uw stem op Beter Voor Dordt bereikt:

 • Gratis bus voor 65+
 • Dordtpas voor alle Dordtenaren
 • Lage lokale lasten
 • De open polders zijn groen gebleven

Enkele speerpunten komende periode:

 • Geen vervoer gevaarlijke stoffen door de stad
 • Versterken maatschappelijke functie sport- en verenigingsleven
 • Veilige stad met meer wijkagenten / toezicht op straat
 • Stevige aanpak van zwerfafval
 • Iedereen telt mee
 • Niet bouwen in onze open groene polders
 • Zo laag mogelijke lokale lasten
 • Voortzetten gratis met de bus voor 65+
 • Praktische aanpak van parkeerproblematiek, met participatie van bewoners
 • Meer duurzame woningbouw in alle prijsklassen
 • Meer aandacht voor natuur, biodiversiteit en dierenwelzijn
 • Lokale economie en ondernemers maximaal steunen
 • Levendige en leefbare binnenstad met meer groen
 • Oog en aandacht voor de brede gevolgen van de coronacrisis

En wat moet er verder bij u in de wijk gebeuren?

Neem contact op via e-mail: staart@betervoordordt.nl,
schrijf naar Voorstraat 367, 3311 CT Dordrecht of bel/whatsapp:  06 1220 1572

Dordrecht en de toekomst

Dordrecht en de toekomst

Op weg naar 2030….2035….2040….

Dordrecht heeft grote ambities, dat zal niemand ontkennen. Beter Voor Dordt ondersteunt deze ambities.

De ambitie om te groeien in aantal inwoners en woningen maar altijd met als belangrijkste voorwaarde een goed leefklimaat voor onze inwoners. Als Dordt groeit dan ontvangt de stad meer geld van het Rijk en kunnen we onze mooie parken, sport- en cultuurvoorzieningen in stand houden.

De opbrengst van de verkoop van onze Eneco aandelen kan goed worden ingezet voor het uitvoeren van de ambities waardoor de investeringen weer terugkomen bij de Dordtenaren.
Visie Spoorzone, vele nieuwe woningen en voorzieningen langs het spoor vanaf Amstelwijck, het Leerpark, Centraal Station, Spuiboulevard tot aan de Weeskinderdijk.

Of de visie Dordtwijkzone Stadspark XXL, een mooi groot stadspark waar vele Dordtenaren kunnen sporten en relaxen en wat bijdraagt aan het terugdringen van hittestress en een groener Dordrecht.                                                      Als laatste de visie De Staart, niet alleen belangrijk voor inwoners van Dordt bij overstromingen omdat de Staart hoger ligt dan de rest van de stad maar ook voor toekomstig wonen in bijvoorbeeld drijvende woningen op het spaarbekken en de mooie recreatiemogelijkheden die het Wantij kan bieden.

Meer weten over visie de Staart, ga nu langs bij de Biesboschhal op de Stadswerven waar momenteel o.a. een mooie maquette staat met veel informatie over watermanagement en wat te doen bij een overstroming. Ook heel leuk en interessant voor kinderen. Bijgevoegd 3 QR-codes voor meer informatie over visie Spoorzone, visie Stadspark XXL en visie De Staart.

Ook deze projecten zijn Beter Voor Dordt.

Transformatie 50kv-station Oranjelaan

Transformatie 50kv-station Oranjelaan

Er zijn plannen om appartementen te realiseren in het 50 KV-station, dat ligt aan de Oranjelaan tussen de Prins Hendrikbrug en het nieuwe wijkje Schaerweide. Met de bouwambitie en behoud van industrieel erfgoed in ons achterhoofd een mooie uitdaging.
Alvorens dit plan werd besproken in de commissie is een delegatie van Beter Voor Dordt op bezoek geweest bij een aantal bewoners van Schaerweide om de plannen ter plekke te bespreken. Zo kregen we een beter beeld van het mogelijke effect van de beoogde bouwplannen voor de bewoners van Schaarweide.
De bewoners vrezen namelijk voor een veel te hoge bebouwing achter hun woning, waardoor ze minder privacy krijgen en hun uitzicht wordt belemmerd.

Het was de initiatiefnemer (vanwege Corona-maatregelen) niet voldoende gelukt om vooraf met de bewoners van Schaerweide te spreken over de bouwplannen.
Na kritiek van onder andere Beter Voor Dordt is de initiatiefnemer alsnog in gesprek gegaan met de bewoners van Schaerweide, waarna de plannen zijn aangepast. De hoeken van de aanbouw zijn iets ingeslonken en de bouwhoogte is teruggebracht van 23 meter naar 20 meter. De bewoners vinden de aanpassingen onvoldoende en vragen de initiatiefnemer om te bouwen binnen de bestaande bebouwing, waarbij eventueel een extra etage voor hen acceptabel is. Ter onderbouwing hebben zij een vergelijkbaar voorbeeld aangedragen van het 50 KV-station in Leiden, waarbij er inpandig nieuwe appartementen zijn gerealiseerd. De initiatiefnemer vindt deze optie niet haalbaar. Beter Voor Dordt is er niet van overtuigd dat het alternatief van de bewoners van Schaerweide niet haalbaar is. Wij begrijpen dat deze twee panden niet identiek zijn, maar de uitdaging om tot een gedragen besluit te komen moeten we maximaal aangaan. Wij hopen dat de ontwikkelaar de bewoners nog meer tegemoet komt, zodat het plan breder gedragen wordt.

Behoud van industrieel erfgoed en realiseren van extra woningen is Beter Voor Dordt!

Prins Clausbrug

Prins Clausbrug

Prins Clausbrug, wat is ie mooi hè….
Regelmatig liep ik de afgelopen maanden even langs om te kijken hoe de werkzaamheden vlotte. En sinds vorige week is het een spectaculaire complete brug geworden met het invaren van het bewegende wegdek en het plaatsen van het contra-gewicht. Dit is een nieuw icoon voor Dordrecht met internationale allure en dat mag best even gezegd worden. Geen enkele stad in Nederland heeft z’n brug als wij in Dordrecht waarbij het contra-gewicht niet verstopt zit in een basculekelder maar als een draaibare ballastmast hoog boven het wegdek uitsteekt. Het openen en sluiten van de brug moet een waar harmonieus bewegend spektakel worden. Dat maakt deze brug een architectonisch hoogstandje dat nog nooit eerder is toegepast. Beter Voor Dordt is in haar nopjes met deze nieuwe fiets- en loopbrug die Stadswerven verbindt met het Noorderhoofd. Niet alleen voor inwoners van Stadswerven is de brug een nieuwe snelle verbinding naar het Groothoofd en onze historische binnenstad maar alle Dordtenaren hebben er binnenkort nieuwe loop- en fietsroutes bij.
Jan-Willem Wringer
Oranje kliko weer inleveren?

Oranje kliko weer inleveren?

Wat ons betreft nog even niet!

Zoals u weet is Beter Voor Dordt geen voorstander van het aan huis scheiden van afval. Wij hebben ons hard gemaakt om nascheiding in Dordrecht te overwegen. Helaas hebben we deze strijd verloren en blijven we de komende jaren afval aan huis scheiden. 

Omdat er landelijk is vastgesteld dat er een maximaal aantal kilo restafval per persoon geproduceerd mag worden, is het zaak dat er zo goed mogelijk afval wordt gescheiden. De gemeente betaald namelijk voor iedere kilo restafval die teveel geproduceerd wordt een behoorlijke boete, die doorgerekend wordt aan ons allemaal. 

Van de losse zakken op straat voor PMD-afval moeten we wat ons betreft zo snel mogelijk af. Wij vinden dan ook dat de huishoudens die een oranje kliko op proef hebben gekregen, deze moeten kunnen houden en dat zo snel mogelijk bekeken moet worden hoe in andere delen van Dordrecht de losse zakken voorgoed uit het straatbeeld gehaald kunnen worden. 

Beter Voor Dordt blijft voorstander van zo min mogelijk kliko’s. Echter weegt voor ons het bezwaar van de losse PMD-afvalzakken op straat zwaarder. 

We hebben daarom het College gevraagd actie te ondernemen en de door HVC geplande terugname van de PMD-kliko’s een halt toe te roepen. 

Havenvisie unaniem vastgesteld!

Havenvisie unaniem vastgesteld!

Na een lang voortraject is gisteren in de Raadsvergadering de nieuwe Beleidsvisie Dordtse Binnenhavens vastgesteld. Nadat het College enige tijd terug de visie in concept heeft opgesteld, was het nu aan de Gemeenteraad om er iets van te vinden.

Het College stelt grotendeels voor om de havens in huidige vorm te blijven gebruiken, wat gezien de functionaliteiten natuurlijk logisch is. Echter hebben wij toch een paar mogelijke verbeterpunten gevonden.

Allereerst willen wij meer historische binnenvaartschepen legaliseren. Eerder zijn de schepen die nu in de in de Wolwevershaven liggen al gelegaliseerd. Wij willen dat dit ook voor andere karakteristieke schepen gaat gelden in de Riedijks- en Binnenkalkhaven (’t Vertrouwen, Friedrich Voss en Res Nova).

Daarnaast wil Beter Voor Dordt meer op- en afstapplaatsen voor de pleziervaart mogelijk maken in de Binnen Kalk- en Voorstraathaven. Ook willen wij de mogelijkheid openhouden voor een drijvend terras ter hoogte van Merz.

Tot slot ziet Beter Voor Dordt graag dat er langs de Beneden Merwede meer mogelijkheden komen voor specifiek voor de binnenvaart belangrijke voorzieningen zoals een auto-afzetlocatie en drinkwatertappunt.

Om bovenstaande in de beleidsvisie vast te leggen hebben we samen met andere fracties drie amendementen ingediend. De eerste om de ligplaats van een aantal historische schepen te legaliseren had nogal wat voeten in aarde waardoor wij ons net voor de vergadering hebben teruggetrokken als indiener, omdat de uitwerking van deze wens juridisch niet haalbaar zou zijn. Gelukkig hebben we op het laatste moment alle neuzen weer dezelfde kant op gekregen en heeft dit amendement het uiteindelijk zelfs unaniem gehaald, net als het amendement voor de voorzieningen binnenvaart overigens! Ook het amendement voor de extra faciliteiten voor de watersport en horeca heeft het gehaald. Al met al een prachtig resultaat na een intensieve maar fijne samenwerking in de Raad.

Wat ons betreft is de de nu vastgestelde Beleidsvisie Dordtse Binnenhavens echt Beter Voor Dordt!

Schoner Dordt

Schoner Dordt

Beter Voor Dordt is blij met het extra budget dat komend jaar beschikbaar is voor een schoner Dordrecht.
Naast gerichte preventiecampagnes moet er ook meer en strikter gehandhaafd worden. Want voorlichting zorgt natuurlijk voor meer bewustwording, maar zonder adequate handhaving blijft de gewenste cultuuromslag uit.

Tijdens de begrotingsbehandeling in de Gemeenteraad hebben we een motie ingediend om de handhaving voor een deel bij HVC neer te leggen. Wanneer er handhavers specifiek bezig zijn met het terugdringen van het afvalprobleem, kunnen we wellicht een flinke slag maken. Immers zijn er in andere steden goede ervaringen met deze “HVC-boa’s”. De wethouder heeft de toezegging gedaan in gesprek te gaan met HVC en terug te koppelen wat de (on)mogelijkheden zijn. Wordt vervolgd!

Werkbezoek HVC

Werkbezoek HVC

Zoals u weet maakt Beter Voor Dordt zich sterk voor een schone stad en vragen wij dan ook met enige regelmaat aandacht voor het zwerfafval en het verkeerd aangeboden afval.
Donderdagmiddag 10 oktober was Beter Voor Dordt samen met o.a. een van de vaste chauffeurs van HVC, die dagelijks betrokken is bij de vuilproblematiek en afvaldumpingen, in Crabbehof voor een kort werkbezoek.

Donderdagavond bezocht Beter Voor Dordt HVC aan de Baanhoekweg om daar in gesprek te gaan met Arnoud Kik (Adviseur Gemeenten), Annemiek Meijer (communicatieadviseur) en directeur Dion van Steensel.
We hebben uitgebreid gesproken over alles wat met afval te maken heeft, zwerfafval, verkeerd aangeboden afval en ook over de mogelijkheden met betrekking tot voor- en nascheiding.

De komende periode gaat de Gemeenteraad in debat over het nieuwe grondstoffenbeleid van onze stad, gaan we nascheiden en komen er overal ondergrondse restafvalcontainers of krijgen we allemaal een vierde kliko?
Ons bezoek aan HVC heeft ons meer inzicht gegeven in mogelijke richtingen, het was een mooie voorbereiding op de discussie die we gaan voeren in de Gemeenteraad.


Merwedestraat

Merwedestraat

De Merwedestraat is in de afgelopen jaren een onveilige straat gebleken. De snelheid waarmee gereden werd was hier hoofdzakelijk de oorzaak van. Reden voor buurtbewoners om zich te organiseren en met circa 300 handtekeningen de Gemeente Dordrecht te vragen om aanpassing van de verkeerssituatie ter plekke.

De specifieke wensen, het plaatsen van snelheidscamera’s en extra verkeerslichten bleken niet haalbaar. Er kwam geen toestemming van het openbaar ministerie voor het plaatsen van snelheidscamera’s en de particuliere grondeigenaar gaf geen toestemming voor het plaatsen van verkeerslichten op zijn grond.

Om recht te doen aan dit burgerinitiatief en de verkeersveiligheid te bevorderen heeft Beter Voor Dordt voorgesteld om de huidige tweebaansweg te wijzigen in één baan voor het autoverkeer en één aparte busbaan, zodat het verkeer op een natuurlijke wijze wordt afgeremd. Dit voorstel van Beter Voor Dordt is inmiddels aangenomen en wordt uitgewerkt. Het betreft een proefmaatregel met een tijdelijk karakter. Wanneer het verkeer ter plaatse drukker wordt zal de 2e rijbaan mogelijkerwijs weer opgesteld worden voor alle autoverkeer. De snelheid zal dan door toename van de verkeersdrukte automatisch weer worden afgeremd. Beter Voor Dordt hoopt hiermee zoveel mogelijk invulling te hebben gegeven aan de wens van de bewoners van De Staart, zoals deze ook tijdens de gehouden enquête op De Staart naar voren is gekomen.

Extra veiligheidsmaatregelen Staart

Extra veiligheidsmaatregelen Staart

Beter Voor Dordt is blij met de geplande tweede calamiteitenroute bij de Staart!

Uit onze recent gehouden enquête en inloopavond op de Staart en Merwedepolder kwam dit als duidelijk zorgpunt voor bewoners en bedrijven naar voren. Er wonen veel mensen in de buurt van bedrijven. Een alternatieve calamiteitenroute is belangrijk wanneer er een incident gebeurt waarbij de normale route niet beschikbaar of onvoldoende toereikend is.

De Staart is ook het hoogste deel van Dordrecht, tijdens een ramp met extreem hoog water is het daarom van groot belang dat de wijk via meerdere routes te bereiken is.

Beter Voor Dordt laat op verzoek van omwonenden momenteel ook uitzoeken of het mogelijk is een oversteekplaats voor fietsen en voetgangers te realiseren op de Baanhoekweg ter hoogte van de Hunzeweg.

Natuurlijk blijft het ook belangrijk om stadsbreed maximaal in te blijven zetten op de veiligheid rondom het spoor, het water en onze wegen. 

Want een veilig Dordrecht is Beter Voor Dordt!

Hoe pakken we het afvalprobleem aan?

Hoe pakken we het afvalprobleem aan?

Beter Voor Dordt ergert zich (waarschijnlijk net als u) enorm aan het zwerfafval en het verkeerd aangeboden afval in onze stad. We kunnen van alles bedenken om het afvalprobleem aan te pakken maar het lukt alleen wanneer we ons allemaal betrokken voelen bij de oplossing van het (zwerf)afvalprobleem. Beter Voor Dordt steunt daarom ook van harte de verschillende initiatieven vanuit de stad om het zwerfafval terug te dringen. Zo hebben we bijvoorbeeld hesjes laten maken voor Buurtpreventie Crabbehof, zodat deze helden tijdens hun werkzaamheden duidelijk herkenbaar zijn. Door bewoners van het gebied waar Roger met zijn team actief is wordt de inzet zeer gewaardeerd.

Ook voor en door jongeren zijn er steeds meer initiatieven. Zo hebben we enkele weken terug op initiatief van Auke Damsma, onze fractieassistent, de Dordtse jongerenraad op bezoek gehad, een groep betrokken jongeren die bezig is met het welzijn van de stad. Zij zijn op het gebied van zwerfafvalreductie bezig met het verzamelen van volgens de jongeren passende oplossingen. Wij zullen de ideeën waarmee de Jongerenraad komt met belangstelling blijven volgen.
Maar met alleen de inzet van mannen als Tony Bruys, Roger Wagenmans en vele anderen, zijn we er nog niet.

Er moet in bepaalde delen van Dordrecht echt een cultuuromslag plaats vinden. Wanneer een zak plastic afval vol is mag die op zijn vroegst de avond voorafgaand van de ophaaldag worden aangeboden. We zien nu dat in diverse wijken de hele week zakken plastic afval op straat hangen en staan en dat is wat ons betreft echt geen gezicht. Spreek elkaar er ook op aan! Een schonere buurt is Beter Voor Dordt!