Dordrecht heeft een regionale functie op het gebied van onderwijs, met name in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Daar zijn we trots op. Beter Voor Dordt vindt het belangrijk dat de scholen voor het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs aantrekkelijk zijn voor eigen inwoners en die van omliggende gemeenten. Maar bovenal vinden we het belangrijk dat alle kinderen in Dordrecht goed (basis)onderwijs krijgen. De jeugd heeft immers de toekomst. Voor Beter Voor Dordt begint een inclusieve samenleving dan ook bij een stevig fundament: inclusief onderwijs. Een onderwijssysteem waarin iedereen welkom is en alle kinderen en jongeren samen in de klas goed onderwijs genieten. Daarnaast moeten scholen een veilige plek zijn waar kinderen zich op hun gemak voelen en moeten scholen goed en veilig bereikbaar zijn voor kinderen en ouders.

Blijvende aandacht voor diversiteit onderwijsaanbod 

Beter Voor Dordt vindt het belangrijk dat kinderen zich breed ontwikkelen en staat voor het recht op onderwijs. Kinderen moeten zich optimaal kunnen ontplooien om de stap naar het voortgezet onderwijs met vertrouwen en succes te kunnen maken. Beter Voor Dordt vindt daarom blijvende aandacht voor diversiteit van het onderwijsaanbod van groot belang. 

Blijvende aandacht voor het voorkomen van thuiszitten en taal- en leerachterstanden Beter Voor Dordt wil de komende periode de succesvolle aanpak voortijdig schoolverlaters continueren met het oog op blijvende aandacht voor het voorkomen van thuiszitten. Verder blijven we inzetten op nadere heldere afspraken met basisscholen en kinderopvangorganisaties over het bieden van gelijke kansen en voorkomen/ aanpakken van taal- en leerachterstanden.

Meer aandacht voor het belang van het behalen van een zwemdiploma tijdens de basisschoolperiode

Schoolzwemmen was vroeger heel gewoon. Dáár leerde je zwemmen. Vandaag de dag bestaat hét schoolzwemmen niet meer, het is maatwerk geworden. Dat is positief, maar Beter Voor Dordt wil hoe dan ook meer aandacht voor het belang van het behalen van een zwemdiploma tijdens de basisschoolperiode. Daarbij benadrukken we dat het behalen van een zwemdiploma tijdens de basisschoolperiode geen garantie is voor een zwemveilige toekomst later, omdat ook het onderhouden van zwemvaardigheid van wezenlijk belang is. Maar Beter Voor Dordt ziet de basisschoolperiode wel als een uitgelezen kans dat zo veel mogelijk kinderen op ons waterrijke eiland een zwemdiploma al dan niet via school kunnen halen en hun zwemvaardigheid op peil houden. 

Blijven investeren in de directe koppeling tussen bedrijfsleven en onderwijs

Beter Voor Dordt wil komende periode blijven investeren in de directe koppeling tussen bedrijfsleven (arbeidsmarkt) en onderwijs, zodat kinderen en jongeren goed voorbereid worden op hun baan later (bij voorkeur in Dordrecht). We stimuleren jongeren daarom opleidingen te volgen die voldoende baanperspectief bieden en we stimuleren de bedrijven in Dordrecht om bij te dragen aan vakopleidingen en ervaringsplekken.

Blijven inzetten op de uitbouw van het middelbaar beroepsonderwijs 

Beter Voor Dordt wil blijven inzetten op de uitbouw van het middelbaar beroepsonderwijs op de Campus Leerpark en het creëren van nieuwe opleidingsmogelijkheden, ook gericht op het opleiden van vaklieden, zodat we jongeren en bedrijven meer aan onze stad kunnen binden. Naast innovatieve opleidingen zetten we in op benodigde goede bereikbaarheid, woonruimte en inrichting van de openbare ruimte met bijbehorende voorzieningen.

Dat vraagt investeringen vanuit het bedrijfsleven, het onderwijs en ook vanuit de overheid. Daarnaast wil Beter Voor Dordt zich hard blijven maken om in Dordrecht een aanbod van hogere beroepsopleidingen (HBO) te krijgen. Ook het onderwijsaanbod voor hoogbegaafde kinderen wil Beter Voor Dordt blijven stimuleren.