Dordrecht heeft een unieke positie langs weg, water en spoor. Afgelopen jaren is als gevolg daarvan het aantal bedrijventerreinen toegenomen en zijn zich meer (logistieke) bedrijven in Dordrecht gaan vestigen. Deze groei biedt ondernemers en inwoners volop kansen op werk. Zeker nu corona zijn intrede heeft gedaan in ons dagelijks leven is het behoud en versterken van lokale werkgelegenheid van groot economisch belang. Daarnaast is de driehoek cultuur, toerisme en recreatie van steeds groter economisch belang voor onze stad. 

Meer inzetten op steun voor lokale ondernemers 

Voor ondernemers, en middenstanders in het bijzonder, zijn de gevolgen van de corona maatregelen groot. Beter Voor Dordt wil meer inzetten op steun voor lokale ondernemers en is voorstander van het aanstellen van een portefeuillehouder MKB en ZZP in Dordrecht. Op die manier krijgen ondernemers in zwaar meer aandacht en kan gerichter gekeken worden naar verschillende (creatieve) oplossingsrichtingen en -voorstellen zoals bijvoorbeeld het voorstel van Beter Voor Dordt om de lokale middenstanders de mogelijkheid te bieden om (tijdelijk) op de Dordtse weekmarkt te staan. Daarnaast wil Beter Voor Dordt zich inzetten om de (lokale) lasten voor ondernemers de komende periode zo laag mogelijk te houden. 

Blijven inzetten op een stimulerend ondernemersklimaat

Lokale ondernemers vormen de motor van onze Dordtse economie; zij zorgen voor bedrijvigheid, dynamiek en werkgelegenheid. Beter Voor Dordt wil daarom blijven inzetten op een stimulerend ondernemersklimaat voor zowel ZZP’ers, het MKB als overige economische sectoren. De ondernemende Dordtenaar krijgt ruimte en kansen, ook om zich duurzaam te ontwikkelen, en waar mogelijk passen we maatwerk toe. We blijven investeren in het contact en de relatie met het bedrijfsleven om zo de samenwerking te versterken en te verbeteren.

Inzetten op afschaffing van de verordening winkeltijden Dordrecht 

Het consumentengedrag van Dordtenaren verandert. Zij willen hun aankopen kunnen doen op tijden die hen het beste schikken, bijvoorbeeld ’s avonds of in het weekeinde. Beter Voor Dordt is er dan ook groot voorstander van dat winkeliers en horecaondernemers de deuren van hun zaak kunnen openen als de consument op de stoep staat, uiteraard wel binnen de wettelijke grenzen. Beter Voor Dordt wil daarom inzetten op afschaffing van de verordening winkeltijden Dordrecht

Aantrekkelijkheid voor toerisme stimuleren

Dordrecht is een prachtige stad. Dat willen we vasthouden en de aantrekkelijkheid voor toerisme stimuleren door te investeren in evenementen, toeristische trekpleisters en meerdaags toerisme samen met lokale ondernemers en de regio. Een gericht marketingbeleid op de stad Dordrecht kan daaraan bijdragen. 

Blijvende aandacht voor kunst en cultuur

Kunst, cultuur en monumentaal erfgoed zijn van grote waarde voor de Dordtse samenleving en verbindt mensen. Kunst en cultuur stimuleren de creativiteit. Creativiteit leidt tot innovatie. Dit heeft een positief effect op de economie. Blijvende aandacht voor kunst en cultuur is daarom belangrijk en Beter Voor Dordt wil dat iedereen op een laagdrempelige manier met kunst en cultuur te maken kan krijgen. De komende periode wil Beter Voor Dordt het publieksbereik voor kunst en cultuur vergroten door de DordtPas hierbij als instrument in te zetten om de kostendrempel om culturele activiteiten bij te wonen voor pashouders zo laag mogelijk te houden. Verder stimuleert Beter Voor Dordt een gevarieerd cultureel aanbod waarin het bestaande wordt gekoesterd en het nieuwe een kans krijgt.

Agrarische bedrijven een prominentere plaats geven in het gemeentebeleid 

De agrarische sector (landbouw) in Dordrecht is in beweging. Beter Voor Dordt wil daarom agrarische bedrijven een prominentere plaats geven in het gemeentebeleid. Bovendien is er in algemene zin meer aandacht voor voedsel: wat is het en hoe wordt het gemaakt. Dat maakt dat mensen gaan nadenken over het boerenbedrijf achter hun voedsel. Door samen met landbouwers de juiste voorwaarden te scheppen en de nodige ruimte te creëren wil Beter Voor Dordt de agrarische sector in Dordrecht de mogelijkheid bieden om zich toekomstgericht in lijn met de “Toekomstvisie Eiland van Dordrecht” van LTO-Noord en met oog voor randvoorwaarden op het gebied van de volksgezondheid en dierenwelzijn door te kunnen ontwikkelen.