Ter inleiding / Preambule

De Statuten zijn notarieel vastgelegd op 14 maart 2005.
OPRICHTING VERENIGING genaamd: BETER VOOR DORDT

Overwegende dat:

  • De groeiende kloof tussen kiezer en gekozene comparanten met aanhoudende zorg vervult;
  • Comparanten van mening zijn dat de oorzaak van die verwijdering ondermeer gezocht moet worden in de wijze waarop de politiek zich in het algemeen manifesteert, wat door de kiezer vaak als teleurstellend wordt ervaren zeker wanneer in verkiezingstijd gedane beloften niet worden nagekomen;
  • In Dordrecht van het zogeheten duale stelsel – de door de wetgever beoogde scheiding der machten – sedert de invoering in 2002 tot dusverre niet of nauwelijks is gebleken;
  • In Dordrecht het ambtenarenapparaat, de zogeheten vierde macht, een zwaar stempel drukt op het bestuur van de stad hetgeen o.i. ongewenst is gezien het feit dat ambtenaren niet zijn gekozen noch politieke verantwoordelijkheid dragen;
  • In Dordrecht de afgelopen jaren situaties zijn ontstaan die strijdig zijn met wettelijke voorschriften en met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

Comparanten, gelet op het hiervoor vermelde, vertegenwoordiging van B.V. Dordt in het Dordtse stadsbestuur van groot belang achten, onder meer teneinde:

  • Het welzijn van de Dordtse ingezetenen te bevorderen;
  • Bij conflicten naar redelijke en billijke oplossingen te zoeken;
  • Ongewenste en onwettige situaties in Dordrecht een halt toe te roepen;
  • Zij daarom hebben besloten een vereniging op te richten en daarvoor de volgende statuten vast te stellen.
Lees: Samenvatting van de eerste 10 artikelen van de Beter voor Dordt Statuten (pdf) >