Wonen.
De vraag naar woningen zal steeds opnieuw veranderen en actueel blijven. We hebben binnen Dordrecht in toenemende mate te maken met ouderen, die meer en meer zelfstandig willen (blijven) wonen. Maar ook voor de starters, studenten, jongeren en alleenstaanden dienen er mogelijkheden te worden geschapen. Binnen een evenwichtig woningbeleid dient gedacht te worden aan levensloopbestendige woningen.
Hierbij valt onder andere te denken aan het verbouwen van leegstaande (kantoor)panden. Belangrijk om dit bij de stakeholders en eigenaren van de panden te inventariseren. Bij de oudere doelgroep gaat het niet alleen om een veilige en comfortabele woning, maar ook om een goed toegankelijke omgeving.

De regionale woonvisie is een vastgesteld document dat vergaande gevolgen heeft voor ons eiland. Hierin staat een netto toevoeging van duizenden woningen voor de komende jaren. Bij de lokale uitwerking gaan we met de stad mogelijke locaties bespreken. Aan enkele randvoorwaarden zal dan wel moeten worden voldaan, namelijk het wegnemen van de onveilige situatie rond het spoor en de bestaande beperkingen met betrekking tot geluidsbelasting.
Volgens Beter Voor Dordt zou de ambitie tweeledig moeten zijn; gericht op kwaliteit en kwantiteit, nieuwbouw en bestaande bouw.
We werken aan een aantal nieuwe woningen (netto toevoeging) en grijpen tegelijkertijd de kans met sloop/nieuwbouw in samenspraak met de woningcorporaties om de woonkwaliteit in de bestaande wijken te vergroten. Er dient oog te zijn voor verschillend vormen van woningaanbod in de wijken en voor spreiding van studenten, ouderen en kwetsbare groepen.

Er dient ook gekeken te worden naar het ‘zelf’ bouwen. Het geeft diversiteit en extra kwaliteit aan een wijk. Hierbij dienen hooguit wat typen te worden benoemd waarbij het zelf ontwikkelen van de woning wordt aangemoedigd.  Afhankelijk van de wijk kan meer vrijheid worden gegeven aan het ontwerp van de woning. Het blijft ook mogelijk met Welstandsvrije projecten te werken als daar draagvlak voor is.
Bouwen in het middelhoge, boven de 250.000 en hogere segment, 350.000 en hoger (huizen boven de grens van € 250.000) dient te worden gepromoot.

Gezien recente discussies is het van belang dat scherpe kaders gesteld worden waar en in welke dichtheden en hoogte, bebouwing gewenst is. Actieve communicatie met belanghebbenden dient daarbij het uitgangspunt te zijn, zeker bij het wijzigen van omgevingsvergunningen en bestemmingsplannen.

Duidelijk standpunt van Beter Voor Dordt blijft: “Geen bebouwing in de polder en in de stadsparken.” Wij willen een beschermde status voor ons unieke polderlandschap!

 

Aanpak van de wijken
Investeren in leefbaarheid door het sociale, economische, fysieke domein van een aantal wijken loopt af (bijvoorbeeld Dordt West). Wat niet betekent dat wij deze wijken loslaten. Leefbaarheid is en blijft een van de topprioriteiten van Beter Voor Dordt.
Wijkaanpak staat of valt met de participatie van bewoners en ondernemers. Hun inbreng is enorm belangrijk. Volgens Beter Voor Dordt is participatie de voorwaarde om te komen tot succesvolle wijkaanpak. Participatie kan al vanaf jongs af aan beginnen door bijvoorbeeld schoolkinderen (en ouders) medeverantwoordelijk te maken voor het schoonmaken en schoonhouden van de schoolomgeving.
Het goed kunnen parkeren in de diverse wijken vraagt bijzondere aandacht. Bijvoorbeeld in Oudelandshoek is een ‘tekort’ aan parkeerplaatsen. Dit leidt tot veel ergernis en geklaag. Er zal samen met de bewoners stads breed naar aanvullende alternatieven moeten worden gezocht. Dit ook in de vergeten delen van de wijken.


Grondstoffenbeleid.
Momenteel wordt er gewerkt aan het grondstoffenbeleid. Zowel het groot aantal kliko’s in het straatbeeld als de losse zakken met plastic afval zijn ons een doorn in het oog. Uitbreiden van het aantal vuilniscontainers aan huis (van 3 naar 4) heeft dan ook niet onze voorkeur. Wij zien meer in innovatieve oplossingen die voldoen aan de duurzaamheidseisen (circulair) en tegelijkertijd esthetisch verantwoord zijn.
Beter voor Dordt wil, indien haalbaar, het afval niet meer aan huis, maar achteraf scheiden. Dit zoveel mogelijk via ondergrondse vuilcontainers.
We hechten een groot belang aan bewustwording wat betreft ons afval, dat moet ook uitgedragen worden. Maar wanneer nascheiding een beter resultaat oplevert aan de doelstellingen die we hebben, heeft dat voor ons prioriteit


Hondenpoep, graffiti, zwerfafval en achterstallig groenonderhoud.
Er dient ook de komende jaren structureel aandacht te blijven voor ergernissen zoals: hondenpoep, graffiti, zwerfafval en achterstallig groenonderhoud. Extra acties gericht op een schone omgeving met ondersteuning van onze Dordtse doorpakkers, de graffiti schoonmaakregeling en bekeuren van veroorzakers van vervuiling verdienen meer prioriteit.