Dordrecht Duurzaam.
Met de ontwikkeling van de Nieuwe Dordtse Biesbosch krijgt de natuurontwikkeling op ons eiland een stevige impuls en bieden we onze inwoners meer mogelijkheden voor ontspanning en recreatie in de directe omgeving. Het Dordtse polderlandschap vormt een van de kernkwaliteiten van ons eiland en we zullen ons blijven inzetten voor het behoud daarvan, dus geen nieuwbouwwijken in onze polders!
Beter Voor Dordt wil de kwaliteit van het openbaar groen in stand houden en waar mogelijk versterken. De tevredenheid van bewoners staat voorop. Soms geven bewoners aan zelf een stuk groen te willen onderhouden, hier bieden wij graag ruimte voor. Het openbaar groen is een beeldbepalend element in onze stad en van groot belang voor de directe omgeving.
Door te streven naar een gevarieerder bomenbestand kunnen we de stad minder kwetsbaar maken voor allerlei boomziektes die zich helaas voordoen. Wat ons betreft, voor elke boom die moet verdwijnen, komt er minimaal een terug!

Op dit moment staan er langs Dordtse Kil 4 een viertal windmolens. Beter voor Dordt is tegen uitbreiding van het aantal windmolens op het Eiland van Dordt. Wij geven de voorkeur aan wind op zee, zonneparken en andere vormen van duurzame energie. De noodzaak om te komen tot een energietransitie, wordt door ons onderschreven.

Met het oog op de toekomst dienen waterstof tankstations te worden gefaciliteerd.


Oplaadpunten.
In het kader van duurzaamheid wil Beter voor Dordt inzetten op een groei van het aantal oplaadpunten op parkeerterreinen.


Waterkwaliteit.
Vrij recent is er discussie over de veiligheid van ons drinkwater door lozingen van de chemische industrie. Wij willen dat alles in het werk wordt gesteld om een eind te maken aan lozingen van stoffen die niet alleen de waterkwaliteit aantasten maar ook ons leefmilieu.
In afstemming met het drinkwaterbedrijf, het Waterschap en andere betrokken partijen, willen we inzetten op het verder terugdringen van schadelijke afvalstoffen in de waterketen. De kwaliteit van ons binnenwater dient aan alle wettelijke normen te voldoen.


Dierenwelzijn.
De zorg voor het dierenwelzijn op ons eiland en in de Dordtse parken moet optimaal zijn. De gemeente dient alert te reageren op misstanden op het gebied van dierenwelzijn en de gedragscodes ten aanzien van de flora- en faunawetgeving dienen strikt te worden opgevolgd. Het is goed dat het inzetten van wilde dieren in het circus niet meer wordt toegestaan.

Beter voor Dordt onderschrijft het hondenbeleid waarbij in de bebouwde kom de hondenpoep moet worden opgeruimd, dat geldt overigens ook voor de uitwerpselen van paarden. Deze overlast is de laatste jaren sterk verminderd, maar kan nog beter. We willen uitbreiding van het aantal hondenspeelplaatsen en voldoende voorzieningen voor het wegwerpen van hondenpoepzakjes, zoals in de afvalkleppen van ondergrondse containers.

Dierenasiel Louterbloemen is toe aan nieuwbouw. We zien hierbij kansen om dit samen met de andere Drechtsteden te realiseren.