Veiligheid en handhaving.
Het transport van gevaarlijke stoffen blijft een punt van zorg op het Eiland van Dordt. We willen een stevige lobby om het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor uit de stad te krijgen.
Vanwege het veiligheidsaspect maar ook in verband met de geluidsbelasting streven we naar een maximum van 80 kilometer per uur op de N3. Waar mogelijk dienen extra geluidwerende middelen te worden ingezet.
Beter voor Dordt staat voor leefbaarheid in een schone en levendige stad. Afgelopen jaren is hier al stevig op ingezet, maar er blijven ergernissen voor onze bewoners en daarvoor dienen oplossingen te komen.


30 km zones.
Er is inmiddels een behoorlijk aantal 30 kilometer zones en zo langzaam maar zeker komen er steeds meer bij. Dit is een goede zaak. Het werkt echter alleen indien ze ook worden ingericht als 30 km zone en er ook op wordt gehandhaafd. Een hulpmiddel hierbij kan het aanleggen van versmallingen bijvoorbeeld in de vorm van groenstroken en plantenbakken zijn. Hiervoor moeten de noodzakelijke middelen beschikbaar worden gesteld.
Het zware verkeer dient zoveel mogelijk uit de (binnen-)stad te worden teruggedrongen; we juichen de inzet van schone en kleinere bussen in de binnenstad van harte toe.


Taskforces.

De afgelopen jaren heeft Beter Voor Dordt zich met succes sterk gemaakt voor speciale programma’s om overlast in de wijken aan te pakken. Beter Voor Dordt ziet graag uitbreiding van deze aanpak en de nodige begeleiding in die wijken, zoals bij het Leerpark en in binnenstad, waar overlastgevers het woongenot verstoren. We willen dat deze problemen in de woonomgeving verminderen en minstens beheersbaar blijven.
In wijken waar zich problemen voordoen, willen we maatregelen om te zorgen dat bewoners sterk en weerbaar zijn en voorkomen dat een buurt verder verzwakt. De aanpak om de overlast van kamerverhuur te bestrijden heeft goede resultaten opgeleverd; we willen het beleid van maximaal 2% kamerverhuur per straat voor de hele stad doorzetten evenals het toezicht hierop.
Aandacht voor ondermijnende activiteiten, die vaak gericht zijn op het witwassen van criminele gelden, moet worden voortgezet, de inzet en zichtbaarheid van mobiele handhaving is hierbij een uitgangspunt.
Strikte handhaving van straat- en wijkverboden hoort hier vanzelfsprekend bij.
We steunen, bij verhuur in aandachtsgebieden, de screening van toekomstige bewoners op overlast en crimineel gedrag.
We zetten nog steeds in op het verminderen van het aantal zorginstellingen in de 19e -eeuwse Schil, met name in het gebied rond het Kasperspad verwachten we nu op korte termijn besluiten om dit te effectueren. Bij vertrek van Yulius uit dit gebied, ontstaan er nieuwe mogelijkheden om een aantal stadswoningen toe te voegen.


Coffeeshops.
We zijn erg tevreden met het terugdringen van het aantal coffeeshops in onze binnenstad; de twee verdwenen coffeeshops veroorzaakten een te grote inbreuk op de leefbaarheid.
We zullen steeds met inwoners en ondernemers moeten kijken hoe eventuele overlast van nog bestaande coffeeshops kan worden verminderd. Beter voor Dordt ziet nog steeds mogelijkheden voor de verplaatsing van overlast gevende coffeeshops naar meer geschikte locaties, niet binnen een woonomgeving, met meer parkeerplaatsen en beter toezicht. De sluimerende handel in drugs op en rond scholen dient in kaart te worden gebracht en aangepakt.


Vuurwerk.
Het aantal vuurwerkvrije zones kan wat ons betreft worden uitgebreid als er voldoende draagvlak is bij de bewoners van een buurt. Er zou dan wel moeten worden ingezet op een groot centraal vuurwerk waar iedereen de jaarwisseling kan vieren.


Rotondes.
Met grote regelmaat blijkt dat rotondes minder veilig zijn dan eerder werd aangenomen. Beter Voor Dordt pleit daarom voor eenduidige voorrangsregels op rotondes, zeker met betrekking tot (brom)fietsers, om zo de veiligheid te vergroten.


Informatiebeveiliging en waarborgen Privacy.
Steeds vaker hoort de burger dat belangrijke grote computersystemen worden gehackt door criminelen waardoor persoonlijke informatie ook van bewoners op straat komt te liggen. Beter voor Dordt vraagt daarom de komende jaren extra inspanning voor de beveiliging van het gemeentelijke ICT-systeem. Beter borgen van privacy op basis van Europese regelgeving.


Regionale, landelijke en internationale samenwerking.
Beter voor Dordt is voorstander van samenwerking. Samenwerking dient echter ook resultaat op te leveren voor onze stad. Tot op heden heeft Dordrecht naar onze mening onvoldoende resultaat behaald uit de samenwerking binnen de Drechtsteden. We moeten daarom denken aan de gedeeltelijke afbouw van de samenwerking naar een uitvoeringsniveau, waarbij meer inzet op samenwerking met andere regio’s in onze nabijheid mogelijk moet zijn. We zien Rotterdam en Breda als belangrijke partners om mee samen te werken, zowel op economisch gebied als op het terrein van bereikbaarheid en Openbaar Vervoer.

Dordrecht heeft feitelijk teveel van haar zeggenschap verloren bij het oplossen van onze problemen op regionaal niveau. Er zal daarom een herziening moeten komen van de afgegeven mandaten aan het Drechtstedenbestuur en de Drechtraad. De zeggenschap moet meer bij de gemeente(raad) liggen en minder bij de Drechtraad alleen al vanwege de democratisch gekozen gemeenteraad. We wachten dan ook met veel belangstelling de uitkomst van het onderzoek af waartoe opdracht is gegeven.

Beter Voor Dordt is als onafhankelijke lokale partij aangesloten bij de Vereniging van Plaatselijke Politieke Groeperingen (VPPG); deze vereniging functioneert als een netwerk en vraagbaak voor lokale partijen. Beter Voor Dordt werkt samen met lokale partijen in de regio op onderdelen waarop we het met elkaar eens zijn of elkaar kunnen ondersteunen.

Dordrecht heeft vijf partnersteden; we vinden dat deze relaties vooral door organisaties uit de stad en het bedrijfsleven moeten worden ondersteund. Voor onze Gemeente zien we niet meer dan een beperkte ondersteunende rol.