Onze inzet blijft een gezond en degelijk financieel beleid met een sluitend meerjarig perspectief. Net als de vorige perioden houden we vast aan lage lokale lasten met maximaal een stijging in verband met de inflatie of indexering.

We denken dat er door een actiever beleid meer financiële bijdragen mogelijk zijn uit de provincie, het rijk en Europa.

Er zullen ook de komende periode middelen nodig zijn om in de stad te blijven investeren, bij voorkeur door cofinanciering.

Ten aanzien van de mogelijke verkoop van onze Eneco-aandelen hebben we het standpunt ingenomen om onder bepaalde condities tot verkoop over te gaan. Wij zien het bezit van aandelen in een commercieel bedrijf niet als een kerntaak van de lokale overheid temeer onze invloed op het beleid van dit bedrijf zeer beperkt is.

De opbrengst bij een mogelijke verkoop dient wat ons betreft te worden ingezet om deels onze schuldpositie af te bouwen, om zo een stijging van de lasten te voorkomen en verder zoveel mogelijk op een duurzame wijze in te zetten. Een sluitend financieel meerjarenperspectief blijft ook hierbij het uitgangspunt.