Verkeer en vervoer.
Hoewel in de afgelopen jaren heel wat rondom het verkeer is verbeterd, blijven er punten om aan te pakken. Beter voor Dordt blijft pleiten voor een 80 km beperking op de gehele N3 en is blij dat er nu knopen zijn doorgehakt met betrekking tot onderhoud en vernieuwing van de N3. Daar waar mogelijkheden zijn, moet de geluidsbelasting voor de naastliggende wijken worden teruggedrongen.


Doorstroming.
De doorstroming van het verkeer blijft een punt van aandacht waar wij ons graag sterk voor maken. De afstelling van verkeerslichten moet doelmatiger. Voorbeelden hiervan zijn de ‘groene golf’ op de Laan der Verenigde Naties en de Burgemeester de Raadtsingel.
De Prins Clausbrug dient te worden gerealiseerd; deze brug is belangrijk als verbinding voor voetgangers en fietsers tussen Stadswerven/De Staart en de historische binnenstad. Wel vragen we aandacht om de kosten voor onderhoud en bediening te beperken.


Wegenonderhoud.
We blijven ons inzetten om het achterstallig wegenonderhoud voortvarend aan te pakken.
Wegenonderhoud is noodzakelijk en leidt onvermijdelijk tot overlast. Reparatie van wegdek mag niet te lang op zich laten wachten. Goede afstemming met verschillende diensten kan de overlast zoveel als mogelijk beperken.


Pollers.
Pollers blijken door de vele aanrijdingen te duur in onderhoud, leiden soms zelfs tot lichamelijk letsel en ook hulpdiensten hebben te vaak last van de pollers.
Het Pollersysteem in de Binnenstad kan binnen afzienbare tijd omgezet worden in een kentekenregistratiesysteem.
Hierdoor zijn schades aan pollers verleden tijd, en blijft het doorgaande verkeer toch uit de stad. De pollers zullen wel behouden blijven om in te kunnen zetten tijdens bijvoorbeeld evenementen.


Parkeren.
Het blijft zaak om vooral te luisteren naar de bewoners rondom parkeerproblemen. Vaak komen zij met heel goede oplossingen. In sommige wijken liggen de oplossingen echter niet voor het oprapen. Dit heeft vaak te maken met de inrichting van de wijk in de vorige eeuw en niet te vergeten het toenemende autobezit.
Beter voor Dordt streeft ernaar om in samenspraak met de bewoners te komen tot oplossingen voor de huidige parkeerproblematiek. Beter voor Dordt is bereid hiervoor geld vrij te maken.

De parkeerzone tussen het Sportboulevard en het ziekenhuis dient op zeer korte termijn te worden aangepakt. We pleiten voor het instant houden van lage parkeertarieven op deze locatie. Ook bij andere sportcomplexen, zoals bij sportpark Stadspolders (o.a. Oranje Wit), moeten enkele knelpunten worden aangepakt.
Tarieven voor belanghebbenden/vergunninghouder parkeren dienen wat ons betreft slechts kostendekkend te zijn; geen andere kosten hierbij betrekken. Kosten voor het belanghebbenden parkeren kunnen o.a. door de automatisering vervolgens omlaag.

Bij de herinrichting van de Spuiboulevard moet voldoende parkeercapaciteit beschikbaar blijven met aantrekkelijke tarieven.


Openbaar vervoer.
De gratis bus voor 65-plussers helpt nog steeds mee om het autogebruik terug te dringen en stimuleert de mobiliteit van ouderen en draagt hiermee ook bij aan het verminderen van eenzaamheid. Beter voor Dordt is hier de initiatiefnemer van en wij willen dit ook de komende periode op dezelfde wijze voortzetten. Daarbij wil Beter voor Dordt de route van buslijn 10 om het centrum via de Grote Kerk opnieuw invoeren ten behoeve van de ouderen wonende in de Historische Schil.
Belangrijk voor onze bewoners is ook de bereikbaarheid van de Essenhof. Voor velen, ook de ouderen in Dordrecht is dit echter nu niet het geval. Ondanks dat wij de 65plusser helpen aan gratis openbaar vervoer kunnen zij de Essenhof niet met openbaar vervoer bereiken. Een halte voor het openbaar vervoer is daarom van het hoogste belang. Tevens zullen wij ons blijven inzetten voor intercityverbindingen van en naar onze stad en regio.


Rondfietsen en fietsen stallen.
Beter voor Dordt recht wil de mogelijkheden en kosten onderzocht hebben om in de Zuidwesthoek van het eiland een nieuw fietspad aan te leggen tussen Willemsdorp, vanaf de spoorwegovergang naar de Moerdijkbrug, tot aan een aansluiting met het fietspad ”Langs den Engel”, ter hoogte van de Beerhoeve in polder de Zuidpunt.
De totaal toe te voegen lengte bedraagt ongeveer 4 kilometer. Hiermee kan een mooie aanvulling op de recreatieve fietsroutes gerealiseerd worden en ontstaat een 48 kilometer lange ‘Ronde van Dordrecht’. Dit stuk extra fietspad legt onder andere bunkers en dus een stuk geschiedenis van Dordrecht bloot.

In de binnenstad moeten op diverse plekken voldoende mogelijkheden zijn om je fiets veilig te stallen; de huidige fietsenstallingen kunnen beter worden aangegeven. Een fietsstrook op de Sarisgang dient te worden overwogen op de tijden dat er geen markt gehouden wordt. Waar fietsen niet is toegestaan, dient hierop ook te worden gehandhaafd.