Industrieterreinen.
Beter Voor Dordt ziet kansen om door middel van het realiseren van bedrijfs-investerings-zones (BIZ) bedrijfsterreinen te revitaliseren. Door een betere samenwerking ontstaan ook aantrekkelijker ingericht, veiliger en goed onderhouden terreinen. Dordrecht stimuleert en faciliteert ondernemers om BIZ-regelingen op te zetten en daaraan actief deel te nemen.
De revitalisering van Dordtse Kil 1, 2 en Louter Bloemen moet worden doorgezet.
Dordrecht moet nog actiever en gerichter bedrijventerrein Dordtse Kil 3 promoten.


Monitoren ontwikkeling Dordtse Kil IV.
Dordtse Kil 4 moet vooral voor logistieke bedrijven beschikbaar zijn met de nadruk op het realiseren van arbeidsplaatsen. Na uitvoering van fase 1, de strook evenwijdig aan de Dordtse Kil, dient wat ons betreft opnieuw een afweging te worden gemaakt voor verdere ontwikkeling van fase 2 en 3. Nut en noodzaak, financiële-  en leefbaarheidsaspecten worden dan opnieuw gewogen.


Vervoer en uitstoot van gevaarlijke stoffen.
Dordrecht is een eiland met rondom belangrijke vaar- en rijwegen. De veiligheid op zowel het water als op de wegen moet gegarandeerd blijven.
Vervoer van (gevaarlijke) goederen over het spoor is een onderwerp waarvoor Beter Voor Dordt al jaren de aandacht vraagt. Er moet serieus onderzoek gedaan worden om het goederenvervoer per spoor van ons eiland te weren en onze aandacht te richten op de lightrail richting Rotterdam/Den Haag en de Intercity richting Breda. Hierover dient ook de provincie te worden benaderd.

De bedrijven Chemours en Dupont leiden op dit moment tot veel zorgen en discussie omtrent de gezondheid van onze inwoners.
Ook wij vinden dat er een eind moet komen aan de uitstoot van gevaarlijke stoffen. We realiseren ons dat de primaire verantwoordelijkheid voor de vergunningverlening en handhaving voor dit type bedrijven bij de Provincie en het Rijk ligt.
Chemours en Dupont zijn tegelijk ook een van de belangrijke werkgevers op het eiland, veel Dordtenaren genereren hier een inkomen; het is dan ook van groot belang om het vertrouwen in deze bedrijven te herstellen.


Economie, cultuur, toerisme en recreatie.
Voor de Gemeente Dordrecht en haar omgeving is de driehoek cultuur, toerisme en recreatie van steeds groter economisch belang. Er is de laatste jaren fors geïnvesteerd in deze drie onderdelen. We constateren dan ook een structurele groei van het aantal toeristen en dat is uitstekend voor de economie van de stad.  Voor de komende jaren moet het draagvlak voor de culturele voorzieningen versterkt worden; een gericht marketingbeleid op de regio kan daaraan bijdragen.


Promotie.
Beter voor Dordt wil de komende raadsperiode stevig blijven inzetten op de promotie van onze stad, zodat meer en meer toeristen Dordrecht weten te bereiken. Aan de groei van het aantal toeristen, onder andere uit België zien we ook dat deze aanpak werkt.
De komst van een nieuwe hotelaccommodatie aan de rand van de binnenstad, juichen we toe. We maken het daarmee voor de toeristen nog aantrekkelijker onze stad te bezoeken.


Regionaal programma.
Om toeristen langer aan onze stad ‘te binden’ wil Beter voor Dordt graag meerdaagse programma’s ontwikkeld zien. Een programma met verschillende cultuurtochten binnen de stad en daarbuiten.
Hierbij sluiten we aan bij allerlei ontwikkelingen uit het project Waterdriehoek: Kinderdijk – Historisch Centrum – Biesbosch en ons Natuurgebied van Wereldklasse, NL Delta. Voor de verdere groei van riviercruises zien we voor onze stad nog steeds mogelijkheden.
Beter voor Dordt is sterk voorstander van een goed toegeruste camperlocatie; hiermee kunnen we een specifieke doelgroep faciliteren.


Op-, overslag en scheepvaart.
Beter voor Dordt wil dat de huidige lijn, het inzetten voor op- en overslag ten behoeve van Rotterdam doorzetten. Ontlasting van de wegen rondom Dordrecht, van en naar Rotterdam moet gebeuren door het afstemmen van het wegvervoer met de aan- en afvoer door middel van binnenvaart tussen Rotterdam en Dordrecht.
Om dit alles voor elkaar te krijgen zal er een herschikking van de zeehavens en haar omgeving moeten plaatsvinden die door de samenwerking van het Havenbedrijf Rotterdam is ingezet.
De binnenvaart in Dordrecht dient beter gefaciliteerd te worden bijvoorbeeld door de verstrekking van drinkwater en uitbreiding van de parkeermogelijkheden.