Samen maken we de stad beter.
Sinds 2010 is Beter Voor Dordt een van de grootste lokale partijen van Nederland; ook in 2014 behaalden we meer dan 30% van de stemmen, hetgeen resulteerde in 14 raadszetels en deelname aan het college met drie wethouders.
Zoveel steun in de stad betekent een grote verantwoordelijkheid voor een stabiel bestuur dat gericht is op de belangen van de stad en haar inwoners.
Als lokale partij staat Beter Voor Dordt in de eerste plaats voor het lokale belang; onze fractie is net als onze achterban gemêleerd van samenstelling. In die diversiteit ligt onze kracht, we willen ons politiek gezien niet in een linkse of rechtse hoek laten drukken en kiezen voor een onafhankelijke koers. Onze raadsleden delen deze visie en geven daaraan ook gevolg. Het programma van Beter Voor Dordt geeft het kader aan waarbinnen de fractie opereert. Voor ons is elke stem welkom, we sluiten niemand uit en zetten ons in om zoveel mogelijk inwoners op een actieve wijze te betrekken bij de verdere ontwikkelingen in onze stad.

De afgelopen jaren hebben we samen met u weer veel van onze doelen bereikt; zo bleef het gratis openbaar vervoer voor 65-plussers in stand, werd de nieuwe bioscoop aan het Energieplein opgeleverd, het Nationaal Onderwijsmuseum gehuisvest in De Holland en werd een streep gezet door de plannen voor het Belthurepark waardoor maar liefst 100 hectare open polderlandschap behouden blijft. Dankzij alle investeringen van de afgelopen jaren is Dordrecht op de ranglijst van steden waar het fijn is om te wonen, gestegen van plek 30 naar plek 14 en werden we tweede beste binnenstad van Nederland.

We hebben de taken op het gebied van zorg en ondersteuning goed overgenomen van het Rijk en bieden hulp dicht bij huis via de sociale wijkteams. Samen met zorgaanbieders hebben we nieuwe vormen van ondersteuning ontwikkeld. Het blijft spannend of de gevolgen van de decentralisaties in het sociaal domein binnen de beschikbare budgetten opgevangen kunnen worden. Voor de onderdelen van de WMO en Beschermd Wonen is dat goed gelukt maar de tekorten op de budgetten voor de jeugdzorg stemmen ons nog niet gerust. Indien nodig zetten we in op lobby naar het Rijk als blijkt dat we als stad te weinig geld krijgen om taken uit te voeren. We moeten intensief blijven werken aan het terugdringen van het aantal mensen dat een beroep doet op een bijstandsuitkering.

Er is een inhaalslag gaande om het achterstallig onderhoud aan een aantal belangrijke wegen aan te pakken en op het gebied van duurzaamheid zijn met de komst van 4 windturbines, de realisering van het warmtenet en de planning van enkele zonneparken flinke stappen gezet.

Zwembad De Dubbel wordt grondig gerenoveerd en er komt besluitvorming aan rond de herstructurering van onze sportaccommodaties. Voor de komende periode zijn er ook de nodige opgaven. Om onze voorzieningen in stand te houden en te voorkomen dat mensen de stad verlaten willen we in ieder geval voldoende gevarieerde woonmilieus bieden. Om wat grotere aantallen woningen te kunnen realiseren, moeten de knelpunten langs het spoor en de A16 worden aangepakt en zullen we ons blijven inzetten voor goede verbindingen dus ook voor een volwaardige intercitykwaliteit. De sociaaleconomische positie van Dordrecht moet meer prioriteit hebben; bestaande bedrijven voor de stad behouden en nieuwe bedrijven faciliteren om de werkgelegenheid een impuls te geven zijn belangrijke elementen voor de economisch vitaliteit van onze stad.

 

Participatie en inspraak.
Gedurende de afgelopen periode zijn mede dankzij inzet van Beter Voor Dordt, instrumenten als het organiseren van een referendum of het indienen van een burgerinitiatief geïntroduceerd of makkelijker gemaakt. Dat laatste betekent niet dat elk burgerinitiatief ook meteen makkelijk uitvoerbaar is. We zullen nog beter dan voorheen aan het begin van zo’n initiatief moeten toelichten binnen welke kaders dit soort initiatieven mogelijk zijn dan wel samen met de initiatiefnemers moeten bezien langs welke weg ze mogelijk gemaakt kunnen worden.

In een tijd waarin automatisering en gebruik van sociale media steeds meer mogelijkheden biedt, willen we iedereen langs die weg ook effectiever informeren over veranderingen in de omgeving, bijvoorbeeld bij omgevingsvergunningen of bestemmingsplannen.

We willen initiatieven uit de wijken zoveel mogelijk ondersteunen en de betrokkenheid en invloed van de bewoners verder versterken. Co-creatie leidt in de meeste gevallen ook tot mooiere resultaten; de nieuwe inrichting van het Vrieseplein en Damplein zijn daarvan goede voorbeelden. Samen maken we de stad Beter.