• We stellen extra middelen beschikbaar om de komende vier jaar in elke wijk extra aandacht te kunnen geven aan schoon, heel & veilig; met name voor de aanpak van het zwerfafval, kauwgumresten en het verwijderen van graffiti.
 • Vervoer over water willen we waar mogelijk stimuleren.
 • Wij geven indien nodig de voorkeur aan kleinschalige en tijdelijke opvang van vluchtelingen in regioverband in plaats van grootschalige asielzoekerscentra.
 • In 2020 vieren we 800 jaar stadsrechten; Dit wordt een feest voor de hele stad. We zullen daarnaast tenminste 800 bomen extra in de wijken planten waarbij de scholen betrokken worden.
 • We zijn voorstander van een streekomroep waarvan RTV Dordt ook deel kan uitmaken.
 • Fietsverkeer dient verder gestimuleerd te worden door veilige en snelle fietsroutes en voldoende (gratis) stallingsmogelijkheden. Er komt zo mogelijk een nieuwe fietstunnel tussen Krispijn en de binnenstad ter hoogte van het station met een grote ondergrondse fietsenstalling; bij de verdeling van landelijke budgetten moeten we voorop staan.
 • Huisvesting voor de gemeentelijke diensten dient gericht te zijn op kosten efficiëntie, flexibiliteit en duurzaamheid. Er moet ook gekeken worden naar het totale gemeentelijke vastgoed, we willen daarmee zo efficiënt mogelijk omgaan. Niet alle diensten hoeven per se in één gebouw gehuisvest te worden. Het betrekken van o.a. de leegstaande V&D-locatie bij deze plannen willen we serieus onderzocht hebben.
 • We vinden het streven naar een flexibele schil voor de gemeentelijke organisatie prima om adequaat te kunnen reageren op vragen en opgaven uit de samenleving; met een flexibele schil rond de 15% voor tijdelijke functies en inhuur moet dit mogelijk zijn.
 • We willen stimuleren dat meer medewerkers van de gemeente zich in Dordrecht of de directe omgeving vestigen; dat versterkt de betrokkenheid bij alles wat in de stad plaatsvindt.
 • We willen niet actief meewerken aan experimenten tot legalisatie van de wietteelt maar wachten af wat het effect is van deze experimenten op de lokale samenleving.
 • Om de kosten en baten van de parkeervoorzieningen transparant te maken, pleiten we ervoor de noodzakelijke kosten voor de gratis fietsenstallingen en het handhaven van de blauwe zones hier niet in te betrekken.
 • We stimuleren initiatieven om te komen tot een rookvrije samenleving vooral op locaties waar kinderen aanwezig zijn.