De afgelopen jaren is er op sociaal gebied veel veranderd. De gemeente is nu verantwoordelijk geworden voor mensen die ondersteuning en begeleiding nodig hebben.
Dit is geregeld in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Participatiewet en de Jeugdwet. Beter voor Dordt stelt de inwoner centraal en wil de ondersteuning bieden die echt nodig is. Door het (keukentafel)gesprek aan te gaan komen we erachter waar het beschikbare geld ingezet moet worden.


Sociaal Beleid.
Beter voor Dordt
wil graag dat zoveel mogelijk inwoners van Dordrecht zelfstandig blijven wonen en meedoen in de samenleving. Soms is daar hulp bij nodig. Bijvoorbeeld omdat zij door hun leeftijd, ziekte of beperking niet alles meer zelf kunnen doen. Wij pleiten voor het in standhouden van betaalbare maatwerkvoorzieningen zoals ondersteuning bij de huishouding, individuele begeleiding, dagbesteding, kortdurende opname, vervoer, woningaanpassing, beschermd wonen en tijdelijke opvang.

De wijkteams moeten blijven inzetten op zichtbaarheid en bekendheid. Sociale wijkteams zoeken wat ons betreft nog meer de samenwerking met maatschappelijke organisaties en buurthuizen: bewoners, activiteiten uit de buurt samenbrengen, zoals bijvoorbeeld de Crabbehoeve, e-wheels, Sterrenburgers voor Sterrenburgers, Helpende Handen en Groeituinen.

Beter voor Dordt is voorstander van een ombudsman/vrouw op het sociaal gebied inclusief het jeugdbeleid. Bij deze onafhankelijke persoon kunnen inwoners advies vragen of hulp krijgen wanneer men vastloopt. Deze persoon moet goed bereikbaar en toegankelijk zijn.

Om mantelzorgers te ontlasten wordt meer ingezet op collectieve ondersteuning zoals respijtzorg.

Bij de wijkteams komen regelmatig hulpvragen binnen die te maken hebben met armoede. Leven in armoede heeft een negatieve invloed op de gezondheid, geeft psychische klachten en kan leiden tot sociaal isolement. Daarom is extra inzet op het tegengaan en voorkomen van armoede en schulden zeer belangrijk. Te denken valt aan preventieve actie zoals vrijwillig budgetbeheer.

Beter voor Dordt ondersteunt het idee achter de Stichting Leergeld waarmee deelname aan activiteiten op het gebied van sport en cultuur toegankelijker worden voor een grotere groep.

We pleiten voor het introduceren van een Dordtpas 2.0 waarmee deelname aan allerlei activiteiten op het gebied van sport en cultuur toegankelijker wordt voor een grotere groep; in dat verband kan opnieuw gekeken worden of aansluiting bij de Rotterdampas een haalbare optie is.

De huisvesting van kwetsbare groepen blijven we bevorderen waarbij we oog houden voor de leefbaarheid in de wijken. Beter voor Dordt zet zich in voor levensloopbestendig bouwen, vergemakkelijken van doorstroom naar een aangepaste woning en de blijvers-regeling waardoor mensen een lening kunnen aanvragen om aanpassingen te kunnen betalen zodat ze in hun woning kunnen blijven wonen. Er moet meer aandacht zijn voor een dementie- vriendelijke omgeving. Samen met partners gaan we inzetten op een omgeving die mensen met dementie die nog thuis wonen kan opvangen. Eenzaamheid dient te worden verminderd door professionele en vrijwillige ondersteuning in alle wijken, zoals nu bij ‘Wij Crabbehof’ gebeurt.


Werk en Participatie
.
Werken moet lonen en mogelijke belemmeringen voor mensen die willen werken, moeten worden weggenomen.
Beter voor Dordt vindt dat van iedereen die een uitkering ontvangt een actieve deelname in de samenleving gevraagd mag worden. Hierbij moet wel rekening gehouden worden met reële mogelijkheden en willen we het liefst dat deze participatie de kansen op regulier en betaald werk vergroot.

Voor de mensen die willen participeren maar zelf niet in staat zijn om dit te bereiken, moeten er meer mogelijkheden komen dan er nu zijn. We moeten meer geld inzetten voor mensen die het zonder een zetje in de rug niet redden. Op dit moment worden alleen mensen die weinig tot geen extra hulp nodig hebben, naar werk geholpen. Als dit niet verandert, wordt de kloof tussen werkenden en niet werkenden steeds groter.

Wat hierbij helpt is het inzetten van de landelijk afgesproken Beschut Werkplekken. Hierbij gaan we actief inzetten op jongeren die anders buiten de boot vallen als het gaat om betaald werk.

Vergunninghouders (voorheen statushouders genoemd) moeten zo spoedig mogelijk de Nederlandse taal leren. We vinden dat deze taalles gelijk op moet lopen met participatie: taal leren en tegelijk betaald werken of vrijwilligerswerk doen. Op deze manier wordt de taal sneller geleerd dan alleen in de schoolbanken en het geeft hen een betere kans om sneller voor zichzelf te kunnen zorgen.


Jeugd.
Beter voor Dordt wil initiatieven vanuit jongeren voor activiteiten stimuleren. Het opzetten van inspraak bij beleid door jongeren wordt van harte omarmd. We denken aan een (digitaal) jongerenplatform en willen een Jongerenraad zeker faciliteren.
De Jeugdwet en de WMO zijn te veel gescheiden van elkaar. Beter voor Dordt wil een gemakkelijke overgang van 18 jaar naar volwassenheid als het gaat om een zorgtoekenning.
Kwetsbare jongeren dienen extra ondersteund te worden om de kans op het behalen van een startkwalificatie te vergroten.


Onderwijs en Educatie.
Beter voor Dordt staat voor het recht op onderwijs en blijft het belang van de diversiteit van het onderwijsaanbod benadrukken.
We steunen de aanpak om ‘thuiszitten’ te voorkomen. De resultaten van het Thuiszitterspact zullen met regelmaat gemonitord worden.
Het behalen van een startkwalificatie is voorwaarde voor een goede kans op de arbeidsmarkt. Daarbij is het van belang dat de opleidingen aansluiten bij de vraag op die arbeidsmarkt. Grotere kansen op het vinden van een baan zijn een goede stimulans om een startkwalificatie te behalen.
Voortijdig schoolverlaters die thuis zitten, zijn ook onze zorg. Deze jongeren moeten zo snel mogelijk weer deelnemen aan het onderwijs. Hiervoor moet de samenwerking tussen de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) de scholen en leerplicht verder ontwikkeld worden.
Er wordt meer rekening gehouden met laaggeletterdheid en digibeten: we gaan onderzoeken hoe we deze Dordtenaren nog beter kunnen bereiken en ze de informatie duidelijk kunnen maken. Verder ondersteunen we van harte alle initiatieven die te maken hebben met de aanpak hiervan.
De voor- en vroegschoolse educatie heeft ervoor gezorgd dat taalachterstanden in een vroeg stadium succesvol werden aangepakt. Beter voor Dordt is van mening dat deze aanpak gecontinueerd moet worden, zodat kinderen met een taalachterstand op de basisschool een betere start hebben.
Gezien de geografische ligging van Dordrecht wil Beter voor Dordt zich inzetten op de verdere kwalitatieve uitbouw van het middelbaar beroepsonderwijs (MBO) en zich hard maken voor de ontwikkeling van een hogere beroepsopleiding (HBO) speciaal toegerust op de toekomstige logistieke en IT ontwikkeling. Indien nodig worden hiertoe extra middelen ingezet.
Beter voor Dordt wil het onderwijs voor hoogbegaafde kinderen blijven stimuleren.


Wij geloven in de kracht van sport.
Sport bevordert bewegen, gezond zijn, ontmoeten, ontdekken, samenwerken, ambitie, plezier hebben en participeren in onze stad.
Voor iedereen in Dordrecht is het mogelijk om te sporten, zowel door mee te doen als het te beleven, samen of alleen, in georganiseerd of zelf-georganiseerd verband. (Sportkompas.)
Beter voor Dordt wil, in samenspraak met het Sportbedrijf en de Sportraad, zoveel mogelijk inwoners aan het sporten krijgen. Hiervoor zijn sportmogelijkheden en sportvoorzieningen in de wijken belangrijk. Wij propageren de verbinding tussen sport, wijken en scholen (bijvoorbeeld ‘doe ff gezond’, ‘natuurfit’ en de ‘Zomerschool’). In de wijken kan sport de verbindende factor zijn tussen bewoners en maatschappelijke instellingen, maar ook tussen maatschappelijke instellingen onderling. Zo bewegen leerlingen van een basisschool met ouderen in een verzorgingshuis. We ondersteunen dergelijke initiatieven.

We dagen de verenigingen uit (gratis) open dagen te organiseren en ondersteunen talent en topsportontwikkeling, onder andere in ons Regionaal Talent centrum in de Sportboulevard en in het Centrum voor Topsport en Onderwijs in samenwerking met Den Haag en Rotterdam.
In de Sportboulevard vinden regelmatig (top)sportevenementen plaats (onder andere Shorttrack, EK Korfbal, WK zwemmen voor de jeugd). Deze worden goed bezocht en ook de scholen, horeca en busvervoer dragen hun steentje bij. We onderschrijven het belang van deze evenementen als onderdeel van het sportbeleid, voor sporters, bezoekers en onze stad.
We zetten in op toegankelijke en multifunctionele sportparken waarop de kracht van sport maximaal wordt benut. Op Sportpark Schenkeldijk zijn de plannen van het samenwerkingsverband “De Paraplu” in een vergevorderd stadium en het vertrek van OMC van sportpark “Corridor” lijkt te leiden naar sportpark “Krommedijk” bij FC Dordrecht. De verbouwplannen van FC Dordrecht zijn nog niet concreet, maar worden nauwgezet gevolgd en waar mogelijk gefaciliteerd ten behoeve van het gehele sportcomplex.

Zwembad De Dubbel blijft behouden voor Dubbeldam en wordt grondig gerenoveerd. De plannen daartoe zijn door de Gemeenteraad aangenomen. Het Wantijbad dient eveneens als voorziening behouden te blijven. Een samenwerking tussen de zwembaden juichen wij toe.

We vinden dat alle kinderen op hun 8e jaar een zwemdiploma moeten hebben.
Wanneer ouders dit niet kunnen betalen dienen zij gewezen te worden op middelen als Stichting Leergeld en de mogelijkheid tot zwemles in de schoolvakanties.

Beter voor Dordt onderkent de bijdrage en het belang van de inzet van vrijwilligers. Zij zijn onmisbaar en verdienen waardering en ondersteuning op het gebied van scholing en opleiding.