Onze binnenstad.
De binnenstad economie van Dordrecht verdient de volledige aandacht; de binnenstad zal ook in de toekomst een van de belangrijke economische motoren voor de stad blijven.

De aanpak van de leegstand is een prioriteit. Dit kan door samenwerking met pandeigenaren, ondernemers(-verenigingen) en de gemeente.
De verpaupering van aantal monumentale panden (bijvoorbeeld Voorstraat-midden) is ons een doorn in het oog. Beter voor Dordt staat voor het transformeren van historische panden voor nieuw gebruik zonder de monumentale status aan te tasten.

We willen middelen blijven inzetten om de bestaande leegstand terug te dringen, eventueel door introductie van een (revolverend) investeringsfonds maar ook door strikte aanschrijving bij verwaarlozing en beloning bij goed onderhoud door middel van een gevelprijs.
Daarnaast willen we bezien of startende ondernemers wat meer financiële ondersteuning kunnen krijgen, door bijvoorbeeld vrijstelling van OZB gedurende een bepaalde periode.

We willen meer gemengde functies toestaan in de binnenstad (wonen en ondernemen) omdat dit levendigheid met zich mee brengt en de leegstand kan terugdringen. We zien dat het steeds meer gaat om beleving en wat minder om het aantal meters detailhandel.
Experimenten in de binnenstad zoals pop up stores, gemengde functies (winkel met ondersteunende horeca etc.) zijn wat ons betreft welkom zolang ze de leefbaarheid voor de bewoners niet aantasten.

De cultuurhistorische waarde van Dordrecht kan gebruikt worden om de binnenstad nog meer te positioneren.

Geïnventariseerd moet worden hoe de historische panden die leegstaan of nu geen functie hebben, een bijzondere invulling kunnen krijgen t.b.v. de cultuurhistorische waarde van Dordrecht. We stimuleren het aanpakken van de voorgevels in de hele binnenstad.

Teveel monumentale panden zijn in het verleden verdwenen; de sloop van het oude postkantoor wordt nog steeds gezien als een groot verlies. Wij zijn dan ook voorstander van uitbreiding van het aantal gemeentelijke monumenten; zo hopen wij nog steeds dat bijvoorbeeld de Willemshoeve in Sterrenburg behouden kan blijven met een nieuwe functie en dat geldt ook voor de Biesboschhal en de Kraanbaan op de Stadswerven. Eigenaren van monumenten kunnen ook een beroep doen op de bestaande subsidiemogelijkheden en advisering vanuit monumentenzorg.

Verlevendigen van de binnenstedelijke havens en goede voorzieningen voor passanten kunnen weer extra exposure bieden voor de binnenstad.

De Spuiboulevard zal de komende periode een forse transformatie ondergaan en dat is hard nodig gezien de structurele leegstand van kantoren. Toevoeging van een aantal woningen in een aantrekkelijke woonomgeving met een goede aansluiting bij het kernwinkelgebied kan het draagvlak voor de voorzieningen in de stad versterken. Hierbij moet zowel aandacht voor jongeren als voor senioren aanwezig zijn. De laatste groep wil vaak graag in de eigen buurt blijven wonen maar dan wel in een gelijkvloerse woning.
Bij deze transformatie dient gestreefd te worden naar een versterking van de blauw/groene structuur en dient het autoverkeer minder dominant aanwezig te zijn. Tegelijk dient er voldoende parkeergelegenheid te blijven om bezoekers aan het kernwinkelgebied op een goede manier te bedienen.

De laatste delen van de binnenstad die nog niet vernieuwd zijn, verdienen een facelift, zoals de entreebruggen, deel van de Vest tot aan de Vriesebrug en de Visbrug.
Ook de Grote Markt verdient aandacht, met name als verbindingszone tussen kernwinkelgebied en de havens.


Stadsparken
Het is mooi dat al verschillende parken zoals Park Merwestein en het Wantijpark de afgelopen periode de status van Gemeentelijk Monument hebben gekregen.
Wij dienen onze parken goed te beschermen. Ze dienen nog altijd rust en (speel)ruimte te bieden voor jong en oud. Om dit te waarborgen dient er tijdens evenementen respectvol gebruik van de stadsparken gemaakt te worden en moeten ze veilig zijn voor jong en oud. Enkele donkere lanen door het park zouden kunnen worden voorzien van sensorverlichting zodat de veiligheid wordt verhoogd.
Het Werfje in het park Merwestein dient een passende functie te krijgen die aansluit bij het park in beheer van de Stichting Park Merwestein.
In enkele parken is het gewenst dat er een toiletvoorziening komt, bijvoorbeeld in het Wantijpark en in het Park Merwestein. De zogenaamde paddenstoel in het Wantijpark is aan renovatie toe om te voldoen aan de eisen van deze tijd.

Cultuur en evenementen.
Dordrecht heeft zich sterk ontwikkeld als evenementenstad, in 2012 waren we Evenementenstad van het jaar; in 2018 en 2019 herdenken we de Dordtse Synode en in 2020 vieren we 800 jaar Stadsrechten. Evenementen vinden vaak plaats in of om het centrum; wij willen daarbij ook een verbinding leggen met de wijken, lokaal gerichte activiteiten. Bij de viering van de mijlpalen wordt nadrukkelijk het bedrijfsleven betrokken.
Het zou mooi zijn als in 2020 de rijke historie van onze stad tot leven komt; een project rond enkele van de verdwenen stadspoorten zien we als een mooie kans om die historie ook letterlijk zichtbaar te maken.

De organisatie van evenementen heeft vaak te kampen met allerlei regelgeving en kosten voor beveiliging. Wat ons betreft mogen de grote evenementen in onze stad zoals Dordt in Stoom, Big Rivers en de Kerstmarkt daardoor niet onder druk komen. Indien nodig moeten hiertoe extra middelen beschikbaar worden gesteld.

De huidige culturele voorzieningen leveren een grote bijdrage aan de positieve waardering van het woonklimaat in onze stad. Het is zaak om ervoor te zorgen dat ook op langere termijn een gezonde exploitatie mogelijk is; de evaluatie van het project Energiehuis zal hierin meer inzicht moeten geven. We willen de inzet op cultuureducatie gericht op basisschoolleerlingen voortzetten en zoveel mogelijk kinderen kennis laten maken met de culturele voorzieningen in onze stad; ook hier zien we mogelijkheden om de Dordtpas 2.0 in te zetten.

We wachten met belangstelling het verbeterplan voor Museum 1940-1945 af: onze inzet is dat er een geschikte ruimte moet zijn voor een aansprekende expositie met voldoende educatieve waarde.