Op 11 oktober jl. heeft BETER VOOR DORDT de uitkomsten van de wijkenquête Stadpolders, Oudelandshoek en Vissersdijk tijdens een wijkbijeenkomst in de speeltuin Stadspolders besproken. Er was een waardevolle bijdrage vanuit de aanwezige bewoners.

In de enquête was de bewoners gevraagd om hun wijk te waarderen op het gebied van een schone omgeving, veiligheid, prettig wonen en de aanwezige voorzieningen. De enquête heeft ruim 150 reacties opgeleverd. We zullen de opbrengst gebruiken als input voor ons nieuwe verkiezingsprogramma en op concrete punten actie ondernemen.
Allereerst is duidelijk dat de bewoners met veel plezier in hun wijk wonen. Uit de enquête zijn verder de volgende punten naar voren gekomen.

Parkeerproblematiek
De parkeerdruk in de wijk is de afgelopen jaren toegenomen. Ruim 33% van de responsanten geeft dit aan als een serieus probleem, nog eens 24% ziet dit als probleem vooral in de avonduren.

Bedrijfsbussen
Een toenemend probleem m.b.t de parkeerproblematiek zijn de bedrijfsbussen. Ruim 65% geeft dit aan als een belangrijke oorzaak van de parkeerproblematiek.

Verkeersveiligheid
Rotonde Groenezoom, blijft een knelpunt. Ook na de aanpassingen wordt de situatie niet als veiliger ervaren. De veiligheid van het kruispunt Groenezoom – Merbau/Palissander wordt door 62% niet als veiliger beschouwd. Dit mede door de nieuwe bebouwing. Verder geven de deelnemers aan dat er te hard in de wijk wordt gereden en dat de parkeerplaats bij winkelcentrum Bieshof in de avonduren als racebaan wordt gebruikt.

Zwerfafval en groenvoorziening
Veel bewoners geven aan dat er nog meer aandacht mag zijn voor het onderhoud van het openbare groen. Er mag ook nog meer aandacht zijn voor zwerfvuil op straat. Winkelcentrum Bieshof wordt in dit laatste kader expliciet aangehaald. Er zijn ook een aantal zaken genoemd die wij met politie/wijkagent/Burgemeester zullen gaan bespreken. U moet dan bijvoorbeeld denken aan de zichtbaarheid van de wijkagent, drugshandel in de wijk en de overlast van jongeren.
BETER VOOR DORDT dankt iedereen die de enquête heeft ingevuld.

ACTIE OP VERKEERSVEILIGHEID!
BETER VOOR DORDT vraagt al geruime tijd aandacht voor de verkeersveiligheid op het fietspad van winkelcentrum Bieshof tot aan de oversteek bij de Johan Frisoschool aan de Chico Mendesring.

De wijkbijeenkomst waar ook een vertegenwoordiger van de SDK kinderopvang aanwezig was heeft bevestigd dat afwachten nu geen optie meer is.

BETER VOOR DORDT gaat bij de begrotingsbehandeling de wethouder oproepen om op zeer korte termijn een aantal maatregelen te treffen. Hierbij denken wij aan verhoogde drempels en verlichting op de oversteek.

Verder is vooral in ochtenduren als de schooltijden gelijk op lopen met de grote verkeersuitstroom uit de Oudelandshoek toezicht noodzakelijk.

BETER VOOR DORDT wil niet wachten tot er slachtoffers vallen.

BETER VOOR DORDT, OOK BETER VOOR U!
BETER VOOR DORDT zit als lokale partij tot in de haarvaten van de stad, u komt ons overal tegen. Door onze zichtbare aanwezigheid in de stad kunt u ons makkelijk aanspreken en blijven we op de hoogte van wat er leeft. We werken op dit moment hard aan ons nieuwe verkiezingsprogramma en spreken daarvoor met veel bewoners, organisaties en ondernemers uit de stad. Het gaat op veel terreinen goed in onze stad maar er blijven ook altijd aandachtspunten. BETER VOOR DORDT is een partij voor ALLE Dordtenaren. We horen graag wat u belangrijk vindt voor in ons nieuwe programma, wat gaat goed en moet behouden blijven en wat zijn aandachtspunten.

Mail ons of spreek ons aan, uw bijdrage is belangrijk voor ons. BETER VOOR DORDT gaat voor een NOG BETER DORDT!

enquête Stadspolders, Oudelandshoek en Vissershoek