Ministerie van Justitie en Veiligheid
T.a.v. de hooggeleerde heer prof. mr. F.B.J. Grapperhuis
Postbus 20301
2500  EH ’s-GRAVENHAGE

 

Dordrecht, 25 mei 2020

 

Betreft: Veiligheidsmiddelen ten behoeve van Buitengewoon Opsporingsambtenaren

 

Geachte heer Grapperhaus,

Namens de fractie van Beter Voor Dordt, de lokale partij in de Gemeenteraad van Dordrecht, vragen wij hierbij uw aandacht voor het volgende.

Onlangs zijn wij als fractie, net als vele Nederlanders, geconfronteerd met de beelden uit IJmuiden, waarin Buitengewone Opsporingsambtenaren (hierna te noemen BOA’s) belaagd zijn door een groep jongeren tijdens de uitoefening van hun werkzaamheden. Dit in navolging van vele eerdere incidenten die hebben plaatsgevonden tegen BOA’s in Nederland. Wij als fractie van Beter Voor Dordt wensen onze afschuw uit te spreken tegen het geweld dat deze handhavers is aangedaan en betreuren het feit dat dit in onze samenleving regelmatig voorkomt. Wij leven dan ook mee met deze handhavers en zijn ons zeer bewust van het gevoel van onmacht dat bij hen zal overheersen, naast wellicht angst bij de uitoefening van hun taken.

In de afgelopen periode hebben wij steeds meer taken van de politie naar deze BOA’s zien verschuiven. Dit omdat de politie te maken heeft met onderbezetting voor de vele taken die zij toebedeeld heeft gekregen en de vele incidenten waar zij dagelijks mee te maken heeft. Op zich een goede zaak wanneer deze taken toch uitgevoerd kunnen worden, door deze onder te brengen bij de BOA’s. Dit zien wij als lokale partij liever dan dat bepaalde taken niet uitgevoerd kunnen worden vanwege de te hoge werkdruk bij de politie en het ontbreken van voldoende mankracht. 

Maar wat de fractie van Beter Voor Dordt betreft, behoren naast het toebedeeld krijgen van deze extra taken, ook de veiligheidsmiddelen die hiermee samengaan. We leven nu eenmaal in een samenleving waar we steeds vaker te maken krijgen met agressie. 

Beter Voor Dordt is van mening dat onze BOA’s net als iedere andere Nederlander in een zo veilig mogelijke omgeving dienen te werken en daar schort het wat ons betreft momenteel aan. Ook nu leven we in een bijzondere tijd waar we te maken hebben met het Coronavirus. De overheid vraagt de Nederlandse samenleving en het bedrijfsleven om zich te houden aan de gezondheidsmaatregelen die nodig zijn om het effect van het Coronavirus te beperken. Onder meer de BOA’s worden gevraagd hierop toe te zien en te handhaven. We hebben in de afgelopen week gezien dat sommige stranden en parken in Nederland vollopen nu maatregelen versoepeld worden. Veel Nederlanders zijn Corona-moe geworden. En dan worden binnenkort de horecagelegenheden geopend, waar BOA’s gevraagd worden toe te zien op voldoende afstand en waar alcohol een negatieve rol kan spelen. Tegen de agressie die hierbij kan ontstaan richting onze BOA’s, mede als gevolg van alcoholgebruik, zullen zij wederom niet in staat zijn om zichzelf te verdedigen tegen groepen mensen.

Wij doen dan ook een dringend beroep op u, om de eindeloze jarenlange discussie te doorbreken en onze BOA’s op de zo kortst mogelijke termijn te voorzien van de benodigde veiligheidsmiddelen als pepperspray en wapenstok. Dat hierbij een stuk opleiding hoort begrijpen wij, daarom willen wij u ook vragen om hierin te voorzien.

Wat de fractie van Beter Voor Dordt betreft, zijn we het deze BOA’s verschuldigd om hen de middelen aan te reiken waarmee zij naast de veiligheid van de Nederlandse bevolking ook in hun eigen veiligheid kunnen voorzien. 

Wij kijken uit naar uw positieve reactie, zodat het geweld tegen deze handhavers snel tot het verleden kan behoren.

Hoogachtend,
Namens de Fractie van Beter Voor Dordt,

 

Gersom Tutupoly