Herinnert u zich nog al die oranje handjes voor het raam? Waar staan we nu 10 jaar na het grote Stadsberaad?

Wijlen Beter Voor Dordt Raadslid Jens van der Vorm-de Rijke kondigde op 14 september 2010 via een persbericht een groot Stadsberaad aan met onder andere als doel aanscherping van het welstandsbeleid.
Het college werd opgeroepen om nadere voorwaarden te stellen aan bouwplannen in het beschermd stadsgezicht door bijvoorbeeld een beeldkwaliteitsplan op te leveren. Daarin wordt het maximaal bouwvolume, de bouwhoogte en structuurbepalende gevels meegenomen. Want één ding was zeker: het historische stadsbeeld moest beter worden be- schermd!

Een deel van de Dordtse binnenstad is door het Rijk aangewezen als beschermd stadsgezicht. Rijks- en gemeentelijke monumenten worden met veel moeite in goede staat gehouden. Voor de tussenliggende, en mede beeldbepalende, bebouwing was eigenlijk niets geregeld. Dat leidde tot veel onvrede over niet-passende bebouwing, zoals destijds bleek uit de bezwaren van omwonenden tegen nieuwbouw aan de Korte Kalkhaven, Wolwevershaven, het Sint-Suraplein en andere plaatsen.

Voor nieuwbouw in de historische binnenstad moest meer draagvlak van bewoners aan de voorkant van het proces komen: burgerparticipatie. Omwonenden konden hun zienswijze namelijk pas uitbrengen in de fase van formele bezwaren op vergunningverlening.
Een tweede doel van het Stadsberaad was nieuwbouw en monumentale bouw beter met elkaar te laten harmoniëren. Daarnaast moest het gemeentebestuur aan de noodrem kunnen blijven trekken als nieuwbouw echt niet passend was.

Alle inspraak vanuit het Stadsberaad werd verwerkt in een eindrapport en heeft geleid tot aanpassingen in het beleid. Jens van der Vorm-de Rijke overleed helaas kort voor het Stadsberaad, hij heeft het beraad en alles wat hiermee opgehaald is niet meer mee mogen maken.

Nu 10 jaar later vindt Beter Voor Dordt het een goed moment om met u de balans op te maken:

  • Is onze historische binnenstad sinds het Stadsberaad beter beschermd?
  • Wordt niet-passende bebouwing sinds het Stadsberaad afgewezen?
  • Worden omwonenden sinds het Stadsberaad voldoende én tijdig aan de voorkant van plannen betrokken in het proces?
  • Gebruikt het College wanneer nodig de noodrem?

    Laat ons uiterlijk 30 september via stadsberaad@betervoordordt.nl weten hoe tevreden (of niet) u bent met het huidige beleid. Kort daarna komen we met de opbrengst bij u terug. Ook komt er binnenkort een evaluatie van de Welstandsnota, Beter Voor Dordt wil bij de bespreking ervan uw inbreng meenemen.