Schone stad
Beter Voor Dordt zal zich maximaal inspannen om lozingen en de uitstoot van giftige en schadelijke stoffen zoveel mogelijk te voorkomen. We maken ons sterk om het vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor buiten Dordrecht te krijgen.

Leefbaardere stad
Bewoners van een wijk kennen elkaar en er is ruimte voor ontmoeting. Het faciliteren van ontmoetingsplekken in de wijken is daarom een belangrijk speerpunt van Beter Voor Dordt. Schoon, heel en veilig zijn ook belangrijke voorwaarden voor een leefbare stad. Meer aandacht voor een schone omgeving waar ook het groenonderhoud op peil is evenals zichtbare toezichthouders in iedere wijk.

Veilige stad
De komende 4 jaar wordt er geïnvesteerd in zichtbare handhaving in de wijken, in gebieden met meer overlast en criminaliteit kan (tijdelijk) cameratoezicht ingezet worden. Waar nodig wordt de intensieve en integrale aanpak van overlast voortgezet. Voor Beter Voor Dordt blijft het voorkomen van overlast een topprioriteit. Er komt de komende periode ook budget om maatregelen te nemen voor het scheiden van snel en langzaam verkeer en het handhaven en beter inrichten van de 30-kilometer zones.