Het college heeft een principebesluit genomen tot het vestigen van een AZC op de bedrijvenlocatie Distripark (Dordtse Kil 4). Beter Voor Dordt is kritisch en heeft het college vragen gesteld over dit voornemen.

 • Hoe zit het met de veiligheid en beveiliging, welke maatregelen worden hiervoor getroffen?
 • Welke doelgroepen komen er: gezinnen, alleenstaande mannen, alleen reizenden kinderen / jongeren en/of anderen?
 • Komen er ook ‘kansloze’ asielzoekers uit veilige landen? Zo ja, hoe wordt hiermee omgegaan?
 • De locatie is nogal afgelegen, hoe en hoe vaak wordt er vervoer geregeld?
 • Worden afgewezen asielzoekers direct verwijderd uit het AZC zodat er ruimte komt voor nieuwe asielzoekers?
 • Wat is het maximale aantal asielzoekers dat het college wil opvangen?
 • Welke afspraken zijn er gemaakt met omliggende gemeente in het kader van opvang andere doelgroepen?
 • Wat zijn tot nu toe de reacties / opmerkingen / vragen / zorgen van de omliggende bedrijven en bewoners?
 • Voor maximaal hoeveel jaar wil het college een AZC?
 • Wat zijn de initiële kosten en structurele kosten en wie gaat dit betalen?
 • Is er scholing voor kinderen en zijn er opleidingsmogelijkheden voor kansrijke asielzoekers?
 • Geeft de vestiging van een AZC mogelijk beperkingen aan de ontwikkeling van Distripark?
 • Denk aan bedrijven die interesse hebben maar straks door de aanwezigheid van AZC geconfronteerd worden met beperkingen die er niet zouden zijn zonder AZC?
 • Zo ja, hoe gaat u met die risico’s om?
 • Waar denkt het college concreet aan m.b.t. het bedrijven en bewoners tegemoet komen voor het inpassen van een AZC op deze locatie?
 • Wat doet het college wanneer aan 1 of meerdere voorwaarden (o.a. werken asielzoekers en bereikbaarheid) niet kan worden voldaan?