Beter Voor Dordt heeft in het verleden meerdere malen aandacht gevraagd voor parkeerproblemen in bepaalde wijken. Eén van deze wijken betrof de wijk Oudelandshoek, waarna op een aantal locaties een beperkt aantal losse parkeerplaatsen zijn gerealiseerd. Een grondige oplossing voor het probleem was destijds niet mogelijk vanwege het gebrek aan budget.

Beter Voor Dordt heeft dit probleem erkend en als volgt opgenomen in haar verkiezingsprogramma:
“Het blijft zaak om vooral te luisteren naar de bewoners rondom parkeerproblemen. Vaak komen zij met heel goede oplossingen. In sommige wijken liggen de oplossingen echter niet voor het oprapen. Dit heeft vaak te maken met de inrichting van de wijk in de vorige eeuw en niet te vergeten het toenemende autobezit. Beter Voor Dordt streeft ernaar om in samenspraak met de bewoners te komen tot oplossingen voor de huidige parkeerproblematiek. Beter Voor Dordt is bereid hiervoor geld vrij te maken.”

Dit is uiteindelijk ook verankerd in het coalitieakkoord 2018-2022:
“We reserveren middelen om de parkeerdruk in de wijken gericht aan te kunnen pakken met aanleg van extra parkeerplekken in overleg met bewoners. Hierin betrekken we ook mogelijke oplossingen voor de parkeerdruk die door bedrijfsbussen wordt veroorzaakt.”

Wij hebben schriftelijke vragen gesteld aan het college met het verzoek deze te beantwoorden voor de behandeling van de begroting. Mocht het college naar ons idee niet voldoende middelen beschikbaar hebben gesteld, zullen we hier tijdens de begrotingsbehandeling nog extra aandacht voor vragen.

Voldoende parkeerplek is Beter Voor Dordt!