Beter Voor Dordt is ook beter voor Krispijn!

Wat is er mede dankzij uw stem op Beter Voor Dordt bereikt:

 • 65+ sinds 2010 (bijna) gratis met de bus.
 • Geen extra stijging OZB, alleen inflatiecorrectie.
 • Leefbaarheid Krispijn aanzienlijk verbeterd.
 • Overlast kamerverhuur grotendeels opgelost.
 • Burgerinitiatieven zijn gefaciliteerd.

Enkele speerpunten komende periode:

 • Geen stijging OZB, alleen inflatiecorrectie.
 • 65+ gratis met de bus.
 • Bushalte bij de begraafplaats Essenhof.
 • Ontmoetingsruimte voor jong en oud stimuleren.
 • Eenzaamheid ouderen actief tegengaan.
 • Herinrichting terrein Movado samen met omwonenden.
 • Opknappen en veiliger maken Weizigtpark.
 • Beschermde status voor het Weizigtpark.
 • Aanpakken drugsoverlast in Krispijn.
 • Geen 4e kliko introduceren maar inzetten op nascheiding.
 • Hardrijders en onveilige verkeerssituaties aanpakken.
 • Betere handhaving in 30 kilometerzones.
 • Parkeerproblemen in Krispijn samen met de bewoners oplossen.
 • Verbeteren samenwerking tussen sociale wijkteam en wijkorganisaties.
 • Zwerfvuil aanpakken, Krispijn kan en moet schoner.

En wat moet er verder bij u in de wijk gebeuren?

Neem contact op via e-mail: krispijn@betervoordordt.nl,
schrijf naar Voorstraat 367, 3311 CT Dordrecht of bel 078 61 49 811.