ASVZ
In de Oudelandshoek (Stadspolders) was enige onrust ontstaan over de bouw van een wooncomplex van ASVZ aan de Merbau en haar bewoners. Met name het uitblijven van informatie naar de omwonenden van de nieuwe locatie heeft geleid tot speculaties over de toekomstige bewoners.

Beter Voor Dordt heeft contact gezocht met ASVZ met de vraag communicatie richting de buurtbewoners te verbeteren. Mede naar aanleiding hiervan heeft ASVZ actie ondernomen door direct omwonenden uit te nodigen voor een voorlichtingsbijeenkomst die op donderdagavond 26 oktober jl. in het Polderwiel plaatsvond.

ASVZ heeft tijdens deze bijeenkomst een toelichting gegeven op het wooncomplex en haar toekomstige bewoners. De aanwezige bewoners zijn hierbij in de gelegenheid gesteld om hun vragen te stellen en hun ongerustheid uit te spreken. Veel van de ontstane onrust over het wooncomplex en haar toekomstige bewoners kon worden weggenomen. De enige zorg die bij de bewoners blijft bestaan is de impact van dit gebouw op de gevaarlijke verkeerssituatie op het kruispunt met de Groene Zoom. Ook hier heeft Beter Voor Dordt al vragen over gesteld aan de wethouder, wij hopen dan ook dat de veiligheid op het fietspad uiteindelijk zal worden verbeterd.