Op 26 september 2017 heeft de gemeenteraad met een grote meerderheid ingestemd met het BVD-initiatiefvoorstel: ‘Vrijstelling voor winkels tijdens culturele evenementen is een verworven recht’.
Winkels vervullen een belangrijke functie voor de bedrijvigheid en levendigheid in Dordrecht. Winkels op (onder andere) de Voorstraat Noord hebben daarnaast ook een belangrijke culturele en toeristische functie voor onze stad. Van oudsher is in de Winkeltijdenwet geregeld op welke tijdstippen winkels open mogen zijn.

Op 23 september 2014 is met de vaststelling van de Verordening Winkeltijden Dordrecht een belangrijke stap gezet om winkel(ier)s meer ruimte te geven om te ondernemen. Winkels mogen dankzij deze verordening op de meeste zondagen tussen 12.00 en 18.00 uur open zijn. Uitgangspunt daarbij is dat winkeliers een vrije keuze hebben en dus zelf bepalen of ze wel of niet open gaan. Vanuit de gemeenteraad is meerdere malen benadrukt dat het geen opgelegde verplichting aan de Dordtse winkeliers is. De vrijheid om op zondag open te gaan geldt zowel voor de binnenstad, als de winkelcentra in de woonwijken. Wel is in Verordening Winkeltijden Dordrecht vastgelegd dat winkels niet op Eerste Paasdag, Eerste Pinksterdag, Eerste Kerstdag, Tweede Kerstdag en Nieuwjaarsdag (hierna: feestdagen) open mogen zijn.

In tegenstelling tot de extra mogelijkheden voor winkeliers, is helaas niet geregeld dat winkels die aan culturele evenementen (zoals Het Kunstrondje Dordt) deelnemen, op feestdagen open mogen zijn. Winkels die op deze feestdagen toch open gaan krijgen een waarschuwing of een boete. Hoewel de fractie Beter Voor Dordt een voorstander is van het handhaven van regels, vonden wij dit een onwenselijke ontwikkeling. Temeer omdat in de landelijke wetgeving die tot 2014 gold, wel was geregeld dat winkels die aan culturele evenementen deelnamen, open mochten zijn.

Ons initiatiefvoorstel: ‘Vrijstelling voor winkels tijdens culturele evenementen is een verworven recht’ zorgt ervoor dat winkels die aan culturele evenementen (zoals Kunstrondje Dordt) deelnemen, voortaan op alle zondagen open mogen zijn. Met ons initiatiefvoorstel is de vrijstelling voor winkels tijdens culturele evenementen weer in ere hersteld!

Contactpersoon:
Willem Bronkhorst
e-mail
06-21231393